Wat wij geloven

Wie is God?

Wij geloven dat er één God is. Dit weten wij uit de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. Daarin maakt God Zich bekend aan ons. De Bijbel is betrouwbaar.

God is geen kracht, maar een geestelijk Wezen. Dat Goddelijke Wezen is totaal anders dan wij menselijke wezens. Mensen hebben kenmerken die bij hen horen. Zo heeft God ook kenmerken of eigenschappen. God is eeuwig, dat wil zeggen: Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. God is ook onbegrijpelijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, overal tegenwoordig, volkomen wijs, rechtvaardig, heilig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed.

De Bijbel zegt ons, dat dit ene Goddelijke wezen op een voor ons niet te begrijpen manier, onderscheiden is in drie Goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We noemen dit: de Drie-eenheid.

Schepping, val en herstel

De Bijbel zegt ons ook, dat deze drie-enige God de hemel en de aarde met alles wat daar op en in is, dus ook de mensen, geschapen heeft. God schiep de mens naar Zijn Beeld en gelijkenis, dat wil zeggen, dat de mens op God leek. De mens was dus goed, rechtvaardig en heilig. Zijn wil kwam overeen met de wil van God. God had de mens geschapen met het doel, om zijn Schepper te dienen en te eren. We leefden in volkomen harmonie met God en de schepping en daarin had de mens zijn hoogste geluk en vermaak. Helaas is dit niet zo gebleven. De eerste mensen, Adam en Eva, zijn ongehoorzaam geworden aan God en luisterden naar de duivel (tegenstander van God). Deze ongehoorzaamheid wordt zonde of overtreding genoemd. De straf op de zonde/overtreding was de dood. Dat had God bepaald. Het gevolg was dan ook, dat er direct een grote afstand tussen God en de mensen kwam. De harmonie die er bestond met God verdween, omdat de mens in plaats van goed, rechtvaardig en heilig nu slecht, onrechtvaardig en onheilig werd. Zijn wil stond nu lijnrecht tegenover de wil van God. Dit noemen we de geestelijke dood. Alle mensen worden geboren in zo’n staat ten opzichte van God. Ze keren zich tegen God, trekken Zijn Woord in twijfel en leiden een zondig(verkeerd) bestaan. En ze willen niet anders. Ze hebben het prima naar hun zin en vinden het helemaal niet erg dat er zo’n grote afstand is tussen hen en God. Indien de mensen zo sterven, krijgt de geestelijke dood een permanent karakter: de eeuwige dood. Wat vreselijk!

Maar gelukkig staat er in de Bijbel nog een andere boodschap. God heeft in Zijn goedheid en liefde gezorgd voor een mogelijkheid, dat zo lang iemand leeft hij/zij toch nog uit zo’n vreselijke staat gered kan worden en eeuwig leven ontvangen. Dat kan alleen door Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die op deze wereld gekomen is als mens (Kerstfeest). Toen Hij op aarde was, heeft Hij volkomen de wil van God de Vader gedaan. Hij was zonder zonde. Jezus heeft geleden, is gestorven aan het kruis en is begraven om zo de straf op de zonde/overtreding te betalen. Dit herdenken wij met Goede vrijdag. Jezus is dan ook niet in het graf gebleven, maar is opgestaan en heeft zo het eeuwige leven verdiend (Pasen). Na 40 dagen is Hij opgevaren naar de hemel. Dat is de plaats waar God in het bijzonder Zijn heerlijkheid toont. Van daaruit regeert Jezus over heel de wereld, bewaakt en leidt Hij Zijn volgelingen. Hieraan denken wij met Hemelvaartsdag. Hij zorgt ervoor dat het aantal van Zijn volgelingen steeds toeneemt, omdat hij Zijn Heilige Geest zendt in de prediking van het Woord van God. De harten van de mensen worden daardoor zo bewerkt, dat ze oprecht in Hem gaan geloven. Hier staan we met Pinksteren bij stil. Dit werk gaat door tot de laatste dag van de wereld. Wanneer dit zal zijn, weten we niet. Het komt onverwachts. Jezus zal dan als rechter optreden over alle mensen, ook van degenen die al gestorven zijn. Zij zullen opgewekt worden uit de dood. Al degenen die oprecht in Hem geloven, zullen vrijgesproken worden van de schuld die ze hebben vanwege hun overtredingen van Gods geboden. Zij zullen eeuwig met Hem leven in volkomen gelukzaligheid. Al degenen die niet in Hem geloven, zullen veroordeeld worden tot de eeuwige dood. Dat is een eeuwig lijden van de ontzettende straf op de overtredingen van Gods geboden. Een samenvatting van de Bijbel is te vinden in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wat betekent dit voor ons?

Het is voor ieder mens van het grootste belang om oprecht in God en in Zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Wie in Jezus Christus leert geloven door de werking van de Heilige Geest, zal eeuwig leven met Hem. Het is onmogelijk dat als iemand oprecht gelooft, dat dit niet openbaar komt in zijn/haar levenswandel. Zo iemand wil God gehoorzamen als dank voor het grote offer dat Hij gebracht heeft. Die verandering wordt in de Bijbel genoemd: de wedergeboorte. Dat wijst erop dat je als het ware opnieuw geboren wordt. Het oude zondige leven maakt plaats voor een nieuw leven in gehoorzaamheid aan God. Hij zal zijn/haar leven willen inrichten naar Gods geboden (Tien geboden).

Wie niet gelooft is onderworpen aan Gods rechtvaardige toorn en zal eeuwig daarvoor de straf dragen.

Hoe belangrijk is het dan om in de kerk te komen, want dat is de plaats waar de blijde boodschap van het evangelie gehoord wordt. De kerk wordt ook wel genoemd: de werkplaats van de Heilige Geest. De kerktijden kunt u hier vinden. Als u met iemand contact wilt opnemen, verwijzen we u naar de contact pagina.

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten