Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen we hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten

26-05-2024

Morgendienst

Handelingen 3 vers 1 t/m 8 Ds. A.A. Brugge

Thema: De kreupele bij de deur van de tempel

Punt 1: Een spiegelbeeld van menselijke ellende;

Punt 2: Een toonbeeld van Goddelijke verlossing;

Punt 3: Een voorbeeld van Godvruchtige dankbaarheid.

26-05-2024 Psalm 50 Stud. R.T. Michielse

Thema: Huisbezoek van de Allerhoogste

Punt 1: Bij de naamchristen;

Punt 2: Bij de huichelaar;

Punt 3: Bij de ware Christen.

20-05-2024

Morgendienst

Ruth 1 vers 16b Ds. W.J. Karels

Thema: Een tweeërlei belijdenis

Punt 1: De mondbelijdenis van Orpa;

Punt 2: De hartebelijdenis van Ruth.

19-05-2024

Morgendienst

Handelingen 2 vers 1 Ds. W.J. Karels

Thema: Het Pinksterfeest en de pinksterlingen

Punt 1: Wat zij wisten en wat zij misten;

Punt 2: Wat zij hoorden en wat zij zagen;

Punt 3: Wat zij zeiden en wat zij vroegen.

19-05-2024

Avonddienst

Handelingen 2 vers 17 Ds. W.J. Karels

Thema: De uitstorting van de Heilige Geest

Punt 1: Wanneer Hij wordt uitgestort;

Punt 2: Op wie Hij wordt uitgestort;

Punt 3: Waartoe Hij wordt uitgestort.

12-05-2024

Morgendienst

Johannes 16 vers 33

Leesdienst (Ds. B.J. van Boven)

Thema: Christus' erfenis voor Zijn volk

Punt 1: De vrede van Christus;

Punt 2: De verdrukking om Christus;

Punt 3: De overwinning door Christus.

12-05-2024

Middagdienst

Johannes 14 vers 25, 26 en 27 Ds. A.A. Brugge

Thema: Jezus' troost en vrede

Punt 1: De leer van Zijn leven;

Punt 2: De troost na Zijn leven;

Punt 3: De vrede door Zijn leven.

09-05-2024

Morgendienst

Hooglied 3 vers 11 Ds. W.J. Karels

Thema: Sions verhoogde Koning

Punt 1: Een aanschouwde Koning;

Punt 2: Een gekroonde Koning;

Punt 3: Een gehuwde Koning;

Punt 4: Een verheugde Koning.

05-05-2024

Morgendienst

Johannes 16 vers 8 Ds. M. Boersma

Thema: De Heilige Geest

Punt 1: Zijn noodzakelijke komst;

Punt 2: Zijn drievoudige overtuiging.

05-05-2024

Avonddienst

HC Zondag 22 Ds. M. Boersma

Thema: Gods Kerk gaat erven

Punt 1: Door de dood heen;

Punt 2: Zal zij opstaan;

Punt 3: En eeuwig leven.

28-04-2024

Morgendienst

Mattheüs 28 vers 16, 17 en 18 Ds. A.E. Brijder

Thema: Koninklijk bezoek in Galilea

Punt 1: Koninklijke opdracht;

Punt 2: Koninklijke verschijning;

Punt 3: Koninklijke heerschappij.

28-04-2024

Avonddienst

HC Zondag 21 vr. 55 en 56 Ds. A.E. Brijder

Thema: Gods vergaderde Kerk

Punt 1: Een verenigde kudde;

Punt 2: Een vermoeiende strijd;

Punt 3: Een verzoende staat.

21-04-2024

Morgendienst

Johannes 21 vers 1 Ds. W.J. Karels

Thema: De openbaring van Christus aan de Zee van Tiberias

Punt 1: Een ontlediging in de nacht;

Punt 2: Een ontmoeting in de morgen;

Punt 3: Een maaltijd in de middag.

21-04-2024

Avonddienst

Johannes 21 vers 15, 16 en 17 Ds. W.J. Karels

Thema: Petrus' herstelling in het ambt

Punt 1: Een drievoudig liefdesonderzoek ondergaan;

Punt 2: Een drievoudige liefdesverklaring afgelegd;

Punt 3: Een drievoudige liefdesopdracht gekregen.

17-04-2024

Avonddienst

Johannes 11 vers 43 en 44 Ds. A. Verschuure

Thema: De Levensvorst en Lazarus

Punt 1: Het graf van Lazarus;

Punt 2: De opwekking van Lazarus;

Punt 3: Het uitkomen van Lazarus;

Punt 4: Het ontbinden van Lazarus.

14-04-2024

Morgendienst

Mattheüs 28 vers 9b Ds. L. Blok

Thema: De openbaring van Christus als de Levensvorst aan de vrouwen

Punt 1: Een treffende ontmoeting;

Punt 2: Een rijke begroeting;

Punt 3: Een diepe aanbidding.

14-04-2024

Avonddienst

HC Zondag 21 vr. 54 Ds. C. Sonnevelt

Thema: De Christelijke Kerk

Punt 1: Is het werk van een drie-enig God;

Punt 2: Wordt vergaderd door Christus;

Punt 3: Bestaat uit levende lidmaten.

07-04-2024

Morgendienst

Lukas 24 vers 25 en 26 Ds. W.A. Zondag

Thema: Twee wandelaars

Punt 1: Die treuren;

Punt 2: Die luisteren;

Punt 3: Die bidden;

Punt 4: Die ontvangen.

07-04-2024

Middagdienst

HC Zondag 20 Ds. H.A. van Zetten

Thema: Wat ik geloof van de Heilige Geest

Punt 1: Zijn Persoon;

Punt 2: Zijn onmisbaarheid;

Punt 3: Zijn vertroostingen.

01-04-2024

Morgendienst

Genesis 45 vers 1 t/m 5 Ds. C. Sonnevelt

Thema: De bekendmaking van Jozef aan zijn broeders

Punt 1: Hoe hij zijn broeders vergaart;

Punt 2: Hoe hij zich openbaart;

Punt 3: Hoe hij zijn hart verklaart.

31-03-2024

Morgendienst

Johannes 20 vers 8 Ds. W.J. Karels

Thema: Een drieërlei beleving van het Paaswonder

Punt 1: Maria zag... en weende;

Punt 2: Petrus zag... en verwonderde zich;

Punt 3: Johannes zag... en hij geloofde.

31-03-2024

Avonddienst

Johannes 20 vers 11 t/m 18 Ds. W.J. Karels

Thema: De verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena

Punt 1: Het gemis dat zij doorleeft;

Punt 2: De vreugde die zij ervaart;

Punt 3: Het onderwijs dat zij ontvangt.

29-03-2024

Avonddienst

Johannes 19 vers 33, 34 en 35 Ds. W.J. Karels

Thema: Jezus' verzoenend sterven

Punt 1: Een overwonnen dood;

Punt 2: Een doorstoken zijde;

Punt 3: Een geopende Fontein;

Punt 4: Een waarachtig getuigenis.

24-03-2024

Morgendienst

Johannes 16 vers 1 t/m 4 Ds. J.W. Verweij

Thema: Christus met de Zijnen in het leerhuis van het lijden

Punt 1: Zijn onderwijs in dit leerhuis van het lijden;

Punt 2: Zijn wijsheid in die lijdensgang;

Punt 3: De vertroosting in die lijdensgang.

24-03-2024

Middagdienst

HC Zondag 19 Ds. J.W. Verweij

Thema: De arbeid Zijner ziel

Punt 1: Wat Hij in de hemel doet;

Punt 2: Wat Hij uit de hemel heeft uitgegoten;

Punt 3: Hoe Hij uit de hemel wederkomt om te oordelen.

17-03-2024

Morgendienst

Johannes 19 vers 1 Ds. W. Silfhout

Thema: De geseling van Jezus door Pilatus

Punt 1: Een afschuwelijke marteling voor Jezus;

Punt 2: Een mislukte poging tot vrijlating van Jezus;

Punt 3: Een vervulde profetie door Jezus.

17-03-2024

Avonddienst

HC Zondag 18 Ds. W. Silfhout

Thema: De hemelvaart van Christus

Punt 1: Het feit;

Punt 2: Het wonder;

Punt 3: Het onbegrijpelijke;

Punt 4: Het nut.

13-03-2024

Middagdienst

Psalm 23 vers 1, 2 en 3a Ds. W.J. Karels

Thema: Afhankelijkheid van de Herder

Punt 1: Wie deze Herder is;

Punt 2: Wie deze schapen zijn;

Punt 3: Waarin ze afhankelijk zijn.

13-03-2024

Avonddienst

Jesaja 45 vers 22 Ds. W.J. Karels

Thema: Een liefdevolle nodiging op de biddag

Punt 1: De PERSOON van deze nodiging;

Punt 2: De INHOUD van deze nodiging;

Punt 3: Het ADRES van deze nodiging;

Punt 4: De GROND van deze nodiging.

10-03-2024 Morgendienst Psalm 22 vers 31a Ds. A.B. van der Heiden

Thema: Een Goddelijke belofte bij het doopvont

Punt 1: Een heilig Zaad;

Punt 2: Een geschonken zaad;

Punt 3: Een dienend zaad.

10-03-2024

Avonddienst

Johannes 19 vers 2a Ds. A.B. van der Heiden

Thema: Christus dragende de doornenkroon

Punt 1: Een gevlochten spotkroon;

Punt 2: Een gedragen vloekkroon;

Punt 3: Een verworven eerkroon.

03-03-2024

Morgendienst

Lukas 23 vers 42 en 43 Leesdienst (Arthur Pink)

Thema: Het Woord van zaligheid

Punt 1: Ons eigen beeld getekend in de moordenaar;

Punt 2: De mens moet met zichzelf aan een eind komen voordat hij behouden kan worden;

Punt 3: Wat berouw en geloof werkelijk zijn;

Punt 4: Een wonderlijk voorbeeld van geestelijke verrichtingen;

Punt 5: Christus als de Zaligmaker;

Punt 6: Wat de bestemming is van degenen die in Christus sterven;

Punt 7: Het verlangen van de Zaligmaker naar gemeenschap met Zijn bruid.

03-03-2024

Middagdienst

HC Zondag 17 Ds. G.W.S. Mulder

Thema: De belijdenis van Jezus' opstanding

Punt 1: Opstanding tot rechtvaardigmaking;

Punt 2: Opstanding tot heiligmaking;

Punt 3: Opstanding tot heerlijkmaking.

25-02-2024

Morgendienst

Johannes 13 vers 1 t/m 17

Leesdienst

(Dr. H.F. Kohlbrugge)

Thema: Gij zijt geheel rein
Punt 1: Wat doet de Heere?
Punt 2: Met welke gezindheid doet Hij dit?
Punt 3: Wat gebeurde er bij het wassen van de voeten van Petrus?

Punt 4: Wat bedoelt de Heere in het 10e vers?

Punt 5: Hoe verklaart de Heere de voetwassing?

25-02-2024

Middagdienst

HC Zondag 16 Ds. H.A. van Zetten

Thema: Het diepste lijden van Christus
Punt 1: De noodzaak van Zijn sterven;
Punt 2: De ontwapening van de dood;
Punt 3: De vrucht in dit leven;

Punt 4: De troost in de aanvechting.

18-02-2024
Morgendienst

Psalm 22 vers 27a

Ds. W.J. Karels

Thema: De ware disgenoten
Punt 1: Het KENMERK van de ware disgenoten;
Punt 2: De GASTHEER van de ware disgenoten;
Punt 3: Het VOORRECHT van de ware disgenoten.

18-02-2024
Avonddienst

Psalm 107

vers 13 t/m 15

Ds. W.J. Karels

Thema: Gevangenen bevrijd
Punt 1: Hun ELLENDE;
Punt 2: Hun VERLOSSING;
Punt 3: Hun DANKBAARHEID.

15-02-2024
Avonddienst

Genesis 37 vers 24

Ds. J. Schipper

Thema: Jozef verkocht

Punt 1: Jozef naar Dothan;
Punt 2: Jozef in de kuil;

Punt 3: Jozef naar Egypte.

11-02-2024
Morgendienst

Psalm 110 vers 4

Ds. L. Blok

Thema: Christus' Priesterschap in zijn rijke betekenis aangewezen.
Punt 1: Zijn aanstelling;
Punt 2: Zijn ordening;
Punt 3: Zijn bediening.

11-02-2024
Avonddienst

Markus 10

vers 46 t/m 52

Stud. J.C. Kriekaart

Thema: Jezus en Bartimeüs
Punt 1: Jezus’ komen tot Bartimeüs;
Punt 2: Jezus aangeroepen door Bartimeüs;
Punt 3: Jezus’ verhoren van Bartimeüs.

04-02-2024
Morgendienst

Psalm 83

Leesdienst

(Ds. C. Sonnevelt)

Thema: Israël in bange nood
Punt 1: Een bittere vijandschap;
Punt 2: Een vurig smeekgebed;
Punt 3: Een Gode-verheerlijkend doel.

04-02-2024
Middagdienst

Jesaja 55 vers 7

Ds. H.J. Agteresch

Thema: De waarachtige bekering.
Punt 1: De roep tot de bekering;
Punt 2: De kern van de bekering;
Punt 3: De hoop in de bekering.

28-01-2024
Morgendienst

Johannes 1 vers

46 t/m 52

Stud. J. Kroon

Thema: De Zoon Jezus
Punt 1: Als Zoon van Jozef aangeprezen;
Punt 2: Als Zoon van God beleden;
Punt 3: Als Zoon des mensen geopenbaard.

28-01-2024
Middagdienst

HC zondag 15

Stud. J. Kroon

Thema: Het lijden van de Middelaar.
Punt 1: In Zijn leven;
Punt 2: In Zijn veroordeling;
Punt 3: In Zijn kruisdood.

21-01-2024
Morgendienst

Lukas 4 vers 21

Ds. P.C. Vlot

Thema: Een kerkdienst in Nazareth
Punt 1: De Predikant;
Punt 2: De preek;
Punt 3: De preekbespreking.

21-01-2024
Avonddienst

HC zondag 14

Ds. P.C. Vlot

Thema: Christus heerlijke menswording!
Punt 1: Het wonder van Zijn menswording;
Punt 2: Het doel van Zijn menswording;
Punt 3: De troost van Zijn menswording.

17-01-2024
Avonddienst

Johannes 3

vers 1 t/m 12

Ds. A. Schot

Thema: Onderwijzen in Israël

Punt 1: Een leraar in Israël;
Punt 2: De onkunde in Israël;

Punt 3: De boodschap voor Israël;

Punt 4: Dé Leraar in Israël.

14-01-2024
Morgendienst

Mattheüs 2

vers 16 t/m 18

Ds. M. Joosse

Thema: De kindermoord
Punt 1: De oorzaak van deze moord;
Punt 2: Het geklaag na deze moord;
Punt 3: Het leven ondanks deze moord.

14-01-2024
Avonddienst

HC zondag 13

Ds. M. Joosse

Thema: Gods Enig geboren Zoon onze Heere
Punt 1: Gods Enige natuurlijke Zoon;
Punt 2: Gods aangenomen kinderen;
Punt 3: Door betaling onze Heere.

07-01-2024
Morgendienst

1 Johannes 1

vers 7b

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Bloed van Jezus Christus
Punt 1: Wie dat Bloed stort;
Punt 2: Wat dit Bloed doet.

07-01-2024
Avonddienst

HC zondag 12

Ds. W.J. Karels

Thema: De zalving van CHRISTUS
Punt 1: De INHOUD van deze zalving;
Punt 2: Het DOEL van deze zalving;
Punt 3: De GEMEENSCHAP aan deze zalving.

01-01-2024
Morgendienst

Psalm 90

vers 16 en 17

Ds. W.J. Karels

Thema: Een gebed van Mozes

Punt 1: Om de openbaring van Gods werk;
Punt 2: Om de bevestiging van ons werk.

31-12-2023
Morgendienst

Mattheüs 2 vers 2

Ds. M.H. Schot

Thema: De wijzen uit het oosten
Punt 1: Hun vertrek uit het oosten;

Punt 2: Hun reis via Jeruzalem;
Punt 3: Hun aankomst in Bethlehem.

31-12-2023
Avonddienst

Mattheüs 25

vers 13

Ds. W.J. Karels

Thema: De Bruidegom en de 10 maagden

Punt 1: Het wachten op de Bruidegom;
Punt 2: Het toeven van de Bruidegom;
Punt 3: Het komen van de Bruidegom;
Punt 4: Het spreken van de Bruidegom.

25-12-2023
Morgendienst

Lukas 2 vers 7b

Leesdienst

(Ds. D. Hakkenberg)

Thema: De opmerkelijke plaats van Christus Jezus in het Kerstevangelie
Punt 1: Die de plaats van de Hemel verlaat;
Punt 2: Die geen plaats op de aarde verkrijgt;
Punt 3: Die Zich tot plaats verwerft.

25-12-2023
Middagdienst

Lukas 2 vers 14m

Ds. L. Blok

Thema: Vrede op aarde
Punt 1: De vredepredikers;
Punt 2: De Vredestichter;
Punt 3: De vredegenieters;
Punt 4: Het Vrederijk.

24-12-2023
Morgendienst

Lukas 1 vers 46,

51 en 54

Ds. C. Sonnevelt

Thema: De lofzang van Maria
Punt 1: Bezingt Gods barmhartigheid voor een dienstmaagd;
Punt 2: Bezingt Gods macht in de wereld;
Punt 3: Bezingt Gods trouw aan Israël

24-12-2023
Avonddienst

HC zondag 11

Ds. C. Sonnevelt

Thema: De naam Jezus
Punt 1: Door de Zoon gedragen;
Punt 2: Door zondaren bemind;
Punt 3: Door naamchristenen verloochend.

17-12-2023
Morgendienst

Lukas 1 vers 17

Ds. W.J. Karels

Thema: De arbeid van Johannes de Doper
Punt 1 De geest van deze arbeid;
Punt 2: De inhoud van deze arbeid;
Punt 3: Het doel van deze arbeid.

17-12-2023
Avonddienst

Lukas 1 vers 13

Ds. M. Joosse

Thema: Verhoorde adventsgebeden

Punt 1: Wie er hebben gebeden;
Punt 2: Wie verhoord heeft;
Punt 3: Hoe verhoord werd.

10-12-2023
Morgendienst

Jesaja 7 vers 14

Leesdienst

(Ds. C.A.

van Dieren)

Thema: Het teken van de maagdelijke geboorte
Punt 1: Een ongewenst teken;
Punt 2: Een onbevattelijk teken;
Punt 3: Een troostvol teken.

10-12-2023
Middagdienst

HC zondag 10

Ds. J.M.D. de Heer

Thema: De leerschool van Gods voorzienigheid
Punt 1: De Leermeester;
Punt 2: De leerstof;
Punt 3: Het leerdoel.

07-12-2023
Avonddienst

Genesis 3 vers 15

Stud. R.T. Michielse

Thema: Gods belovend spreken na de zondenval

Punt 1: Tegen de slang gericht;
Punt 2: Door de mens gehoord;
Punt 3: In het Zaad vervuld.

03-12-2023
Morgendienst

Genesis 18 vers 12a

Genesis 21 vers 6 & 9

Ds. A.B.

van der Heiden

Thema: drieërlei lachen om Izak
Punt 1: Lachen in ongeloof;
Punt 2: Lachen in verwondering;
Punt 3: Lachen in vijandschap.

03-12-2023
Avonddienst

Romeinen 7 vers

22, 23 en 25

Ds. A.B.

van der Heiden

Thema: De strijd van de Christen
Punt 1: Het vermaak van de Christen;
Punt 2: De nood van de Christen;
Punt 3: De verlossing van de Christen

26-11-2023
Morgendienst

Johannes 15 vers 1

Ds. W. Mouw

Thema: Jezus, de ware Wijnstok
Punt 1: De Landman die Hem plant;
Punt 2: De ranken die Hij draagt;
Punt 3: De vruchten die Hij schenkt.

26-11-2023
Avonddienst

HC zondag 9

Ds. W. Mouw

Thema: God de Vader en onze schepping
Punt 1: De Eeuwige Vader;
Punt 2: De Almachtige Vader;
Punt 3: De Barmhartige Vader.

19-11-2023
Morgendienst

Obadja vers 17 en 21

Leesdienst

(Ds. C. Harinck)

Thema: De strijd tussen Jacob en Ezau
Punt 1: Het gericht over Edom;
Punt 2: De verlossing voor Israël.

19-11-2023
Middagdienst

HC zondag 8

Ds. E. Bakker

Thema: Het geloof in de drie-eenheid Gods
Punt 1: Het geloof in God de Vader
Punt 2: Het geloof in God de Zoon
Punt 3: Het geloof in God de Heilige Geest

Punt 4: Het wonderlijke van de eenheid in de drieheid

15-11-2023
Avonddienst

Handelingen 9

vers 32 t/m 43

Stud. R.T. Michielse

Thema: Een zekere discipelin, met name Tabitha

Punt 1: Haar leven uit Christus;
Punt 2: Haar ontslapen in Christus;
Punt 3: Haar opwekking door Christus.

12-11-2023
Morgendienst

Psalm 147 vers 13

Ds. W.J. Karels

Thema: Een belofte voor Jeruzalem
Punt 1: Om haar inwoners te verzamelen
Punt 2: Om haar grendelen te sterken
Punt 3: Om haar kinderen te zegenen

12-11-2023
Avonddienst

HC zondag 7

Ds. W.J. Karels

Thema: Het waar zaligmakend geloof
Punt 1: De planting van dit geloof
Punt 2: De werkzaamheden van dit geloof
Punt 3: De inhoud van dit geloof

05-11-2023
Morgendienst

Johannes 5

vers 39 en 40

Ds. G.J. van Aalst

Thema: Christus’ getuigenis tegen vijanden
Punt 1: In hun onderzoek – vers 39a
Punt 2: In hun mening – vers 39b
Punt 3: In hun afkeer – vers 40

05-11-2023
Middagdienst

Genesis 4 vers 25

Ds. J.M. Evers

Thema: De belofte van het Zaad
Punt 1: Eva’s verwachting
Punt 2: Eva’s verdriet
Punt 3: Eva’s vertroosting

01-11-2023
Middagdienst

Johannes 6

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: De wonderbare spijziging
Punt 1: De schare en hun aandacht
Punt 2: De discipelen en hun onmacht
Punt 3: De Zaligmaker en Zijn almacht

01-11-2023
Avonddienst

1 Thess. 5 vers 18

Ds. W.J. Karels

Thema: Een opwekking om te danken
Punt 1: DAT er gedankt moet worden
Punt 2: WIE er gedankt moet worden
Punt 3: HOE er gedankt moet worden

29-10-2023
Morgendienst

Openbaring 22

vers 20

Ds. L. Blok

Thema: De dag van Christus' wederkomst.
Punt 1: Het verlangen van Christus naar die dag;
Punt 2: Het verlangen van Zijn Kerk naar die dag.

29-10-2023
Middagdienst

Mattheüs 14

vers 28 t/m 31

Ds. A.T. Huijser

Thema: Simon Petrus op de leerschool van het geloof
Punt 1: Wandelend op de golven;
Punt 2: Verzinkend in de golven;
Punt 3: Gered uit de golven.

22-10-2023
Morgendienst

Openbaring 14

vers 14 t/m 20

Stud. J. Janse

Thema: De laatste oogst van de wereld.
Punt 1: De Heere van de oogst (14);
Punt 2: De korenoogst (15,16);
Punt 3: De wijnoogst (17 t/m 20).

22-10-2023
Avonddienst

HC zondag 6

Stud. J. Janse

Thema: Jezus Christus, de enige Middelaar
Punt 1: Wat van de Middelaar wordt vereist;
Punt 2: Wie de Middelaar is;
Punt 3: Waaruit de Middelaar gekend wordt.

21-10-2023
Middagdienst

Spreuken 30

vers 24 t/m 28

Ds. W.J. Karels

Thema: Onderwijs uit de natuur

Punt 1: De les van de mieren;
Punt 2: Het onderwijs van de konijnen;
Punt 3: Het voorbeeld van de sprinkhanen;
Punt 4: De lering van de spin.

19-10-2023
Avonddienst

Johannes 10 vers 16

Ds. J. IJsselstein

Thema: Een troostvolle belofte voor alle dienst in Gods Koninkrijk

15-10-2023
Morgendienst

Openbaring 1

vers 17 en 18a

Ds. W.J. Karels

Thema: De enige troost in leven en in sterven
Punt 1: De Persoon van deze troost;
Punt 2: Het onderwerp van deze troost;
Punt 3: De kracht van deze troost.

15-10-2023
Avonddienst

HC zondag 5

Ds. W.J. Karels

Thema: Het recht Gods
Punt 1: Gods gerechtigheid aangewezen (vr/antw 12);
Punt 2: Des zondaars eigen gerechtigheid afgewezen (vr/antw 13 en 14);
Punt 3: De Borggerechtigheid aangeprezen (vr/antw 15).

08-10-2023
Morgendienst

1 Korinthe 13 vers 7

Leesdienst

(Ds. C.J. Meeuse)

Thema: De grondhouding van de liefde.
Punt 1: Het bedekken van alle dingen;
Punt 2: Het geloven van alle dingen;

Punt 3: Het hopen van alle dingen;
Punt 4: Het verdragen van alle dingen.

08-10-2023
Avonddienst

Mattheüs 5

vers 13 en 14

Ds. W. Harinck

Thema: Hoe Christus de gemeente ziet
Punt 1: Zout;
Punt 2: Licht.

05-10-2023
Avonddienst

Hooglied 2 vers 3

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus vergeleken met een appelboom
Punt 1: Zijn wonderlijke plaats;
Punt 2: Zijn lieflijke Naam;
Punt 3: Zijn gezegende vrucht.

01-10-2023
Morgendienst

Mattheüs 13 vers 44

Leesdienst

(Ds. M. Golverdingen)

Thema: De waarde van het Koninkrijk der Hemelen
Punt 1: Het is een schat die gevonden wordt;
Punt 2: Het is een schat die verborgen wordt;
Punt 3: Het is een schat die verkregen wordt.

01-10-2023
Avonddienst

HC zondag 4

Ds. W. Silfhout

Thema: God is rechtvaardig
Punt 1: Een rechtvaardige eis;
Punt 2: Gods rechtvaardig oordeel;
Punt 3: Een rechtvaardige straf.

24-09-2023
Morgendienst

Hooglied 2 vers 4

Ds. A.T. Huijser

Thema: De bruid in het wijnhuis
Punt 1: Hoe zij daar komt
Punt 2: Wat zij daar geniet

24-09-2023
Avonddienst

Romeinen 7

vers 22 en 23

Ds. A.T. Huijser

Thema: De belijdenis van een tweemens
Punt 1: Zijn vermaak
Punt 2: Zijn strijd

20-09-2023
Avonddienst

Hooglied 3

vers 9 en 10

Ds. K. Boeder

Thema: De bruidskoets van Salomo
Punt 1: Haar maker;
Punt 2: Haar heerlijkheid;
Punt 3: Haar liefde.

17-09-2023
Morgendienst

Johannes 10 vers 9

Ds. H.A. van Zetten

Thema: Jezus Christus, de Deur der schapen
Punt 1: Het beeld;
Punt 2: De muur;
Punt 3: De Deur;
Punt 4: De schapen.

17-09-2023
Middagdienst

Jeremia 3 vers 22

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Zondaren zijn welkom bij God
Punt 1: De afkeer van God;
Punt 2: De lokstem van God;
Punt 3: De wederkeer tot God.

10-09-2023
Morgendienst

Psalm 22 vers 32

Ds. W.J. Karels

Thema: Het komen tot Gods Koninkrijk
Punt 1: Wie er aankomen;
Punt 2: Waartoe zij aankomen;
Punt 3: Waarom zij aankomen.

10-09-2023
Avonddienst

HC zondag 3

Ds. W.J. Karels

Thema: God en de mens
Punt 1: Goed door God geschapen;
Punt 2: Diep van God afgevallen;
Punt 3: Genadig door God hersteld.

03-09-2023
Morgendienst

Psalm 123 vers 2

Ds. W.A. Zondag

Thema: In dienst bij God.
Dat blijkt uit:
Punt 1: Gemeenschap;
Punt 2: Gehoorzaamheid;
Punt 3: Gebedsleven.

03-09-2023
Middagdienst

HC zondag 2

Ds. J. Beens

Thema: Gods Heilige Wet
Punt 1: Wetgever;
Punt 2: Wetsonderhouder;
Punt 3: Wetsovertreder.

30-08-2023
Avonddienst

Mattheüs 5 vers 3

Ds. A.A. Brugge

Thema: Armen van geest
Punt 1: Wie dit zegt;
Punt 2: Tot wie Hij dit zegt;
Punt 3: Wat Hij zegt.

27-08-2023
Morgendienst

1 Thessalonicenzen 4

Ds. J.W. Verweij

Thema: De hoop van de wederopstanding uit de doden
Punt 1: Jezus’ borgtochtelijk sterven;
Punt 2: Jezus’ opstanding;
Punt 3: Jezus’ wederopstanding met hen.

27-08-2023
Avonddienst

1 Thessalonicenzen 5

vers 24

Ds. J.W. Verweij

Thema: Bijzondere opdracht bij een hemelse roeping
Punt 1: Wie roept;
Punt 2: Wie alleen getrouw is;
Punt 3: Wie u alleen de heerlijke wil en toekomst doet zien.

20-08-2023
Morgendienst

1 Samuël 2

vers 1 t/m 25

Ds. H.A. van Zetten

Thema: Kaf en koren in Gods Heiligdom
Punt 1: Hanna zingt een lofzang;
Punt 2: De priesters zondigen;
Punt 3: Samuël dient de Heeren.

20-08-2023
Middagdienst

Jeremia 3 vers 22a

Ds. E. Bakker

Thema: Gods oproep tot bekering
Punt 1: Het aangesproken volk
Punt 2: Het gegeven bevel
Punt 3: Een inhoudsvolle toezegging

16-08-2023
Avonddienst

Galaten 1 vers 17

Ds. E.J. Boudewijn

Thema: Paulus' reis naar Arabië
Punt 1: De aanleiding tot die reis;
Punt 2: Het doel van die reis;
Punt 3: Het leven na die reis.

13-08-2023
Morgendienst

1 Samuël 2

vers 18 t/m 21

Stud. J.C. Kriekaart

Thema: Gods leiding over de jonge Samuël
Punt 1: Een dienende Samuël;
Punt 2: Een zorgende moeder;
Punt 3: Een zegenende Heere.

13-08-2023
Avonddienst

HC zondag 1

Stud. J.C. Kriekaart

Thema: De enige troost in leven en sterven
Punt 1: De vraag naar de troost;
Punt 2: De grond van de troost;
Punt 3: De uitwerking van de troost;
Punt 4: De kennis aan de troost.

06-08-2023
Morgendienst

Deuteronomium

33 vers 29a

Ds. W.J. Karels

Thema: Israëls gelukzaligheid
Punt 1: Het volk van deze gelukzaligheid;
Punt 2: De Bewerker van deze gelukzaligheid;
Punt 3: De inhoud van deze gelukzaligheid

06-08-2023
Avonddienst

HC zondag 52

Ds. W.J. Karels

Thema: Kracht en vertrouwen
Punt 1: De kleine kracht van Gods kind;
Punt 2: De grote kracht van de vijanden;
Punt 3: De almachtige kracht van Sions Koning;
Punt 4: De geloofskracht van het gebed.

30-07-2023
Morgendienst

Lukas 10 vers 33

Leesdienst

(Ds. P. Blok)

Thema: Goddelijke barmhartigheid
Punt 1: Het voorwerp van de barmhartigheid;
Punt 2: De vrucht van de barmhartigheid.

30-07-2023
Middagdienst

HC zondag 51

Ds. P. Mulder

Thema: De vijfde bede
Punt 1: Misdaden beleden;
Punt 2: Boosheid ingeleefd;
Punt 3: Vergeving verzocht;
Punt 4: Genadeleven bedoeld.

23-07-2023
Morgendienst

Lukas 15 vers 28

Leesdienst

(Ds. C.A. van Dieren)

Thema: Vaders vreugde en de oudste zoon
Punt 1: Het vernemen van de vreugde;
Punt 2: De oorzaak van de vreugde;
Punt 3: De nodiging bij de vreugde.

23-07-2023
Middagdienst

HC zondag 50

Ds. H. Brons

Thema: Ons gebed om ons dagelijks brood
Punt 1: Om wat nodig is;
Punt 2: Om besef van Wie geeft;
Punt 3: Om echte zegen.

18-07-2023
Avonddienst

Openbaring 8

vers 1 t/m 5

Kand. J.J.

Hoogerbrug

Thema: Een altaar voor Gods troon
Punt 1: Een stilzwijgen bij dit altaar;
Punt 2: Het reukwerk op dit altaar;
Punt 3: Een vuurvlam van dit altaar.

16-07-2023
Morgendienst

Psalm 130

Stud. R.T. Michielse

Thema: Gods volk op het tempelplein.
Punt 1: Zij roepen vanuit de diepten;
Punt 2: Zij verwachten vergeving van Hem alleen;
Punt 3: Zij getuigen van veel verlossing.

16-07-2023
Avonddienst

HC zondag 49

Stud. R.T. Michielse

Thema: Uw wil geschiede
Punt 1: Een verzaakte wil;
Punt 2: Een heilige wil;
Punt 3: Een geheiligde wil.

09-07-2023
Morgendienst

Mattheüs 15

vers 21 t/m 28

Ds. W.A. Zondag

Thema: Hoe een onwaardige tot de Zaligmaker gaat.
Punt 1: Haar nood;
Punt 2: Haar verwachting;
Punt 3: Haar beproeving;
Punt 4: Haar aanhouden;
Punt 5: Haar geloof.

09-07-2023
Avonddienst

HC zondag 48

Ds. W.A. Zondag

Thema: Gebed om Gods Koninkrijk
Punt 1: De aanvang van dat Koninkrijk;
Punt 2: De voortgang van dat Koninkrijk;
Punt 3: De volmaaktheid van dat Koninkrijk.

02-07-2023
Morgendienst

Handelingen 2

vers 41

Ds. P.C. Vlot

Thema: Wonderen op de werkvloer van de Heilige Geest
Punt 1: Het Woord aangenomen;
Punt 2: De verzoening getekend;
Punt 3: De Kerk gegroeid.

02-07-2023
Avonddienst

HC zondag 47

Ds. P.C. Vlot

Thema: De eerste woorden van het kindergebed
Punt 1: Kindervragen;
Punt 2: Kinderlof;
Punt 3: Kinderverlangen.

29-06-2023
Avonddienst

Handelingen 26

vers 24 t/m 30

Ds. A.P. Baaijens

Thema: Paulus' prediking voor Agrippa
Punt 1: Aanleiding tot deze prediking;
Punt 2: Het geloof in deze prediking;
Punt 3: De verharding onder deze prediking.

25-06-2023
Morgendienst

Johannes 16

vers 13 en 14

Kand. A.E. Brijder

Thema: De Geest der waarheid
Punt 1: Leidt in de waarheid;
Punt 2: Spreekt van de waarheid;
Punt 3: Troost met de Waarheid.

25-06--2023
Avonddienst

HC zondag 46

Kand. A.E. Brijder

Thema: De aanspraak van het volmaakte gebed
Punt 1: Vertroostend;
Punt 2: Vertrouwend;
Punt 3: Verwachtend.

18-06-2023
Morgendienst

Jesaja 12 vers 3

Ds. W.J. Karels

Thema: De WATEREN des Levens
Punt 1: De Fonteinen waaruit deze wateren stromen;
Punt 2: De zondaren die deze wateren scheppen;
Punt 3: De vreugde die deze wateren schenken.

18-06--2023
Avonddienst

Jesaja 12

vers 4 t/m 6

Ds. W.J. Karels

Thema: De rechte DANKZEGGING
Punt 1: Haar inhoud;
Punt 2: Haar blijdschap;
Punt 3: Haar grond.

11-06-2023
Morgendienst

Handelingen 9

vers 40

Leesdienst

(Ds. M. Karens)

Thema: Tabitha, een dicipelin van Christus
Punt 1: Haar dienende liefde;
Punt 2: Haar droevige dood;
Punt 3: Haar krachtige opwekking.

11-06--2023
Middagdienst

Jesaja 12

vers 1 en 2

Ds. H.A. van Zetten

Thema: De toetssteen van Jesaja
Punt 1: Ellende (vers 1);
Punt 2: Verlossing (vers 2);
Punt 3: Dankbaarheid.

08-06-2023
Avonddienst

Ezechiël 47

vers 7 t/m 12

Ds. L. van der Kuijl

Thema: De stroom van levend water
Punt 1: Leven door de stroom;
Punt 2: Vissen in de stroom;
Punt 3: Dood ondanks de stroom;
Punt 4: Bomen aan de stroom.

04-06-2023
Morgendienst

Hooglied 4 vers 16

Ds. J. Schipper

Thema: De bede om de wind des Geestes
Punt 1: Het roepen om ontdekking;
Punt 2:Het smeken om vervulling;
Punt 3: Het zuchten om gemeenschap.

04-06--2023
Avonddienst

2 Korinthe 6

vers 10m

Ds. A.T. Huijser

Thema: Gods arbeiders
Punt 1: Zij zijn arm;
Punt 2: Zij maken rijk.

29-05-2023
Morgendienst

Handelingen 2

vers 37 en 38

Stud. R.T. Michielse

Thema: Hoe de Pinkstergeest werkt.
Punt 1: Pinksterprediking
Punt 2: Pinkstervrucht

28-05-2023
Morgendienst

Handelingen 2 vers 4a

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Pinksterfeest
Punt 1: Hoe dit oud-testamentisch werdt afgebeeld
Punt 2: Hoe dit nieuw-testamentisch is vervuld
Punt 3: Hoe dit ziels-bevindelijk wordt doorleefd

28-05-2023
Avonddienst

Psalm 110 vers 3a

Ds. G. Clemens

Thema: De navolgers van Christus
Punt 1: Gewillig gemaakt
Punt 2: Gewillig betoond
Punt 3: Sierlijk gekleed.

21-05-2023
Morgendienst

Johannes 4 vers 50m

Ds. G. Pater

Thema: Het Levende Woord
Punt 1: Sterven aan alles daarbuiten;
Punt 2: Geloven alleen daarin.

21-05-2023
Avonddienst

Johannes 5 vers 25

Ds. G. Pater

Thema: De bediening van de Levensvorst.

Punt 1: Kent haar oorsprong in de eeuwigheid;
Punt 2: Richt zich tot doden;
Punt 3: Geeft leven.

18-05-2023
Morgendienst

Psalm 68 vers 19

Ds. W.J. Karels

Thema: De Hemelvaart van Christus
Punt 1: Haar feit
Punt 2: Haar vrucht
Punt 3: Haar doel.

14-05-2023
Morgendienst

Handeling 1 vers 3

Stud. J.M. Evers

Thema: Jezus' arbeid na Pasen.
Punt 1: Wat Hij deed;
Punt 2: Waarvan Hij onderwees.

14-05-2023
Middagdienst

HC zondag 5

Stud. J.M. Evers

Thema: Het gebed.

Punt 1: Geloofsoefening;
Punt 2: Geloofskennis;
Punt 3: Geloofsgehoorzaamheid;
Punt 4: Geloofstaal.

09-05-2023
Avonddienst

Hosea 2 vers 18 en 19

Ds. C. van Krimpen

Thema: Het geestelijk huwelijksverbond

Punt 1: De Persoon;
Punt 2: De inhoud;
Punt 3: De vrucht.

07-05-2023
Morgendienst

Filippenzen 3 vers 10

Leesdienst

(Ds. W.C. Lamain)

07-05-2023
Middagdienst

2 Koningen 4 vers 26

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Bestreden vrede bij een gelovige vrouw
Punt 1: Beoefend geloof;
Punt 2: Beproefd geloof;
Punt 3: Bekroond geloof.

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten