Berichten van de kerkenraad

Donderdag 24-02-2022

Versoepeling van de maatregelen
De overheid heeft op 15 februari jl. een aantal versoepelingen aangekondigd die in 3 stappen actief zouden worden. Voor de kerkelijke samenkomsten is de derde stap het meest belangrijk. Deze stap houdt in dat voor de kerken vanaf zondag 27 februari geen beperkende maatregelen meer gelden: het mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden en de 1½ meter afstandsregel vervalt.

We hebben sterk uitgezien naar de dag dat we net als voorheen als gehele gemeente tweemaal per zondag de kerkdienst zouden kunnen bijwonen. Nu dat gaat gebeuren is er alle reden tot dankbaarheid jegens de Heere Die opnieuw de mogelijkheid geeft om samen op te gaan.

Looft den HEER’, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Tegelijkertijd weten we dat de coronacrisis nog niet verleden tijd is. Er zijn nog vele besmettingen, er zijn gemeenteleden in quarantaine, er zijn er die een corona-angst ervaren. Het is goed om te beseffen dat een opvlamming kan voorkomen en er opnieuw maatregelen genomen zullen moeten worden. En zeker is nodig niet te vergeten wat de Heere tot ons en tot de gehele wereld te zeggen heeft.

Hoe versoepelen we in onze gemeente?
Eerder konden de catechisaties, de verenigingen en de commissies herstarten. Nu resteren nog de kerkdiensten en de zondagschool. Er is besloten tot “naar vroeger” in 2 stappen:

Stap 1, betreft zondag 27 februari

We houden deze dag nog 3 kerkdiensten voor 2 groepen (zoals we dat vorig jaar oktober/november deden). De middagdienst is voor iedereen die 2 diensten wenst bij te wonen.

Overzicht van de diensten:

Datum

Morgen

Middag

Avond

Zondag 27 februari

Groep F

Geen opgave

Groep G

De groepsindeling:

Groep

Van fam. t/m fam.

Groep F

Aalders t/m Klijn

Groep G

Koelink t/m Zwambach

 • Het mondkapje hoeft niet meer gedragen te worden.
 • Er wordt niet verticaal ingeschoven (vrije tussenbank blijft); wel horizontaal inschuiven (de 1½ meter tussenruimte wordt in de bank niet aangehouden).
 • De overige maatregelen blijven gehandhaafd.

Stap 2, betreft zondag 6 maart

Deze dag gaan we over naar “vroeger”: 2 kerkdiensten die door allen bezocht kunnen worden. Ook de oude aanvangstijden gelden weer: 9.30 uur en 18.00 uur.

’s Middags herstart de zondagsschool. Alle kinderen worden om 14.00 uur verwacht.

 • De 1½ meter maatregel is nergens meer van toepassing.
 • De kapstokken in de hal dienen gebruikt te worden omdat er geen lege (opslag)banken meer zijn.
 • De (hulp)koster(s) brengen u niet meer naar uw zitplaats en de speciale routes gelden niet meer.
 • De diakenen gaan vooralsnog niet collecteren vanwege de vele handen die de collectezakken aanraken. De rekken bij de uitgang blijven daarom zolang gehandhaafd.
 • Wat blijft: handen ontsmetten bij binnenkomst, hoest en nies in de elleboog en thuisblijven bij klachten.
 • nadere mededelingen van de zondagsschool worden op de website geplaatst.
 • Woensdag 9 maart is het biddag. De diensten vangen aan om 14.30 en om 19.30 uur.

Tenslotte
Het zal wennen zijn op DV zondag 6 maart o.a. omdat het een stuk drukker zal zijn. De paden zijn voller en we zullen dichter bij elkaar zitten. Het is onvermijdelijk verbonden aan “vanouds” waar we naar hebben uitgezien.

Op enkele uitzonderingen na zijn de zitplaatsen vrij, dat was zo en dat blijft zo. Toch kunnen we ons voorstellen dat er leden zijn die inmiddels aan een ander plekje gewend geraakt zijn of die tijdelijk (!) van de koster een min of meer andere vaste zitplaats gekregen hebben. Het zal u duidelijk zijn dat deze echt tijdelijke zitplaatsen met ingang van 6 maart niet meer aangehouden kunnen worden. Het is verstandig om op 6 maart zoveel mogelijk weer richting uw oude vertrouwde “vaste vrije zitplaats” te gaan. We rekenen erop dat iedereen met elkaar rekening houdt.

We gaan naar de kerk om de woorden Gods te horen. Om onder de bediening der verzoening te zijn. We zouden na 2 jaar corona, groepen, 1½ meter, mondkapjes, routes enz. moeten beseffen dat jarenlange gewone kerkgang niet “gewoon” is. DV geeft God het ons weer. Erkenning komt Hem toe, dat is waar. Maar ook het “haasten en spoeden” omdat het komen in Zijn bedehuis niet altijd “gewoon” zal blijven. De deur van de tijd valt eenmaal (!) dicht, de eeuwigheidsdeur gaat eenmaal (!) open. Welk land zullen we dan zien en binnengaan?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 21-02-2022

Vooraankondiging overleg crisisteam

Het is u bekend dat minister Kuipers tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari versoepelingen heeft aangekondigd die in 3 stappen actief worden. Voor overleg door ons crisisteam mede n.a.v. de aangekondigde versoepelingen en het publiceren van de besluiten in kerkblad nr. 04 (verschijningsdatum 25 februari) was geen gelegenheid.

Na het geplande overleg op dinsdag 22 februari zullen onze besluiten gepubliceerd worden op onze website. Check daarom regelmatig onze website.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 26-01-2022

Extra aandacht voor het afmelden

Vast en zeker hebt u weleens het verzoek gelezen om u voor een kerkdienst af te melden als u aan de beurt bent en toch niet naar de kerk komt, om welke reden dan ook. Dat verzoek geldt ook als u extra uitgenodigd bent en u toegezegd hebt dat u komt, maar dat achteraf blijkt dat u toch die dienst niet kunt bijwonen. Het komt helaas nog steeds voor dat men zich niet afmeldt (alleen, heel gezin of deel van het gezin). Het gaat nu niet om plotselinge omstandigheden waaraan niemand iets kan doen. Het directe gevolg van niets laten weten, is dat er tijdens de kerkdienst zitplaatsen onbezet blijven. En daar hadden andere gemeenteleden kunnen zitten… Of er zijn lege zitplaatsen waar u had kunnen zitten… Het contactadres weet u: onze koster.

Daarom nogmaals het dringende verzoek: Afmelden voor de kerkdienst? Niet uitstellen, maar direct mailen of bellen!

De oprechte dank van onze (hulp)koster(s). Uw aandacht geeft hen meer voldoening.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 14-01-2022

Maatregelen e.d.


In het vorige kerkblad zijn de besluiten vermeld die ons crisisteam genomen had n.a.v. de persconferentie
van de overheid op zaterdagavond 18 december jl. Die besluiten moesten nog diezelfde avond uitgewerkt
worden om ze de volgende dag aan de gemeente bekend te maken. Zowel in het kerkelijke als in het maatschappelijke leven was de impact groot. De omikron-variant van het Covid-19-virus heeft zich inmiddels sterk verspreid. Op 3 januari jl. heeft de overheid het besluit genomen dat het basis- en het voortgezet-onderwijs op maandag 10 januari toch weer open mocht gaan. Het crisisteam en de kerkenraad heeft overlegd over deze nieuwe situatie en de genomen besluiten zijn op donderdag 6 januari op de website geplaatst:

Het herstarten van de catechisatielessen en overige activiteiten Na uitgebreid overleg heeft de kerkenraad besloten dat m.i.v. DV maandag 10 januari de catechisatielessen weer gegeven zullen worden. De vervallen les van 20 december jl. zal die avond behandeld worden. Het inhalen van de vervallen lesavond is gepland in DV de biddagweek. Ook de meeste verenigings- en commissie-activiteiten mogen weer opgepakt worden. Alleen zangvereniging ‘De Bovenstem’ zal voorlopig nog geen oefenavonden beleggen. De Bijbelstudievereniging en de Vrouwenvereniging zullen hun verenigingsavond voorlopig in de kerkzaal
houden i.v.m. de 1½ meter maatregel.

Bij herhaling willen we iedereen met nadruk wijzen op het aanhouden (voor uw naaste en voor
uzelf) van de basismaatregelen, zoals: handen ontsmetten, het dragen van het mondkapje en de
onderlinge afstand.

Het plaatsen van de laatste, vetgedrukte, regel is bewust gedaan. Het is voor iedereen duidelijk dat zowel
in de maatschappij als (helaas) in de kerk polarisatie (groepsvorming) ontstaat van tegenover elkaar
staande meningen rond allerlei (detail)aspecten van het coronavirus. Eerder is door onze dominee in ons
kerkblad over deze negatieve ontwikkeling geschreven dat zoiets ‘alzo niet behoort’. Wat hebben we aan
ergernissen die het zekere gevolg zijn van denken en handelen in de sfeer van ‘alleen wat ik vind is waar’.
Enige nuancering moet wel genoemd worden: vrijheid van geweten.
De kerkenraad vraagt u daarom met nadruk rekening te houden met uw medekerkgangers als het gaat
om het dragen van een mondkapje, het ontsmetten van de handen, het houden van afstand bij het plaatsnemen in de bank en het aanhouden van de groepsindeling. Het is verdrietig te horen dat de één om het gedrag van de ander de kerkdienst niet bijwoont. Blijkbaar spint de boze garen in omstandigheden als de huidige. Laat het voor ons allen een les zijn dat het Woord en de prediking ervan niet het doel heeft uiteen te drijven, maar juist het helen van wat de zonde verbroken heeft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 06-01-2022

Bericht van de kerkenraad

Het herstarten van de catechisatielessen en overige activiteiten

Na uitgebreid overleg heeft de kerkenraad besloten dat m.i.v. DV maandag 10 januari de catechisatielessen weer gegeven zullen worden. De vervallen les van 20 december jl. zal die avond behandeld worden. Het inhalen van de vervallen lesavond is gepland in DV de biddagweek.

Ook de meeste verenigings- en commissie-activiteiten mogen weer opgepakt worden. Alleen zangvereniging ‘De Bovenstem’ zal voorlopig nog geen oefenavonden beleggen.

De Bijbelstudievereniging en de Vrouwenvereniging zullen hun verenigingsavond voorlopig in de kerkzaal houden i.v.m. de 1½ meter maatregel.

Bij herhaling willen we iedereen met nadruk wijzen op het aanhouden (voor uw naaste en voor uzelf) van de basismaatregelen, zoals: handen ontsmetten, het dragen van het mondkapje en de onderlinge afstand.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 18-12-2021

Bericht van de kerkenraad

We maken u erop attent dat t.o.v. de vermelding in het vorige kerkblad (nr. 23) de groepsindeling gewijzigd is.
Tevens wijzen we u op enkele gewijzigde aanvangstijden:

 • Oudejaarsavond vangt de kerkdienst aan om 18.30 uur. We blijven hiermee, met het oog op de huidige maatregelen, in lijn met de zondagavonddienst en hopelijk wordt tijdens de dienst minder last van vuurwerk ervaren.
 • Nieuwjaarsmorgen vangt de kerkdienst aan om 10.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 27-11-2021

Na de persconferentie van vrijdag 26 november

Door de nieuwsberichten van de laatste dagen en weken weten we dat het aantal besmettingen en daardoor het aantal positieve testen heel erg zijn toegenomen. Daarnaast zijn velen van onze gemeente geconfronteerd met testen, quarantaine en ziek zijn door het COVID-19 virus. We horen van ernstige, met ziekenhuisopname, en minder ernstige klachten.

E.e.a. heeft de overheid reden gegeven om tot nieuwe maatregelen te besluiten en deze door een persconferentie bekend te maken.

De vraag die nu ontstaat is terecht: Wat betekenen die maatregelen voor onze gemeente?

U begrijpt dat het zeer kort dag is om na de persconferentie van vrijdagavond en de zondag daarna uitgebreid te overleggen en besluiten te nemen. Daarom is kort overlegd en met onmiddellijke ingang gelden de volgende besluiten:

 • Het crisisteam volgt de situatie nauwlettend en besluit indien nodig tot nadere maatregelen.
 • Met nadruk wijzen we nogmaals op het naleven van de basismaatregelen (zie bericht van 19 november).
 • Vooralsnog verandert er niets m.b.t. het aantal kerkdiensten en de aanvangstijdstippen.
  Voor het bijwonen van de middagdienst zal de koster (naast de groep die volgens schema aan de beurt is) geen uitnodiging meer versturen. Iedereen die een tweede dienst wil bijwonen (dat is de middagdienst) wordt verzocht zich nogmaals op te geven bij de koster. Dit wordt gedaan om het werk voor de koster zo minimaal mogelijk te houden en om maximaal duidelijk te krijgen wie die dienst wil bijwonen. Bij veel aanmeldingen zal een verdeling gemaakt worden.
 • Gelet op het onderwijs gaan de catechisaties door en de verenigingen (m.u.v. De Bovenstem) kunnen blijven samenkomen.
 • Het dringend advies voor het dragen van een mondkapje wordt uitgebreid naar de kinderen die vanaf groep 6 van de basisschool.
  Het verzoek aan de ouders is om uw kind(eren) te wijzen op het dragen van het mondkapje. Aan het einde van de catechisatieles/verenigingsavond zullen de catecheten/leidinggevenden de jongeren herinneren aan het dragen van het mondkapje.
 • De bibliotheek blijft open met opnieuw de verdeling in 3 tijdzones:
  • Van 15 tot 19.35 uur voor de leden waarvan de achternaam begint met de letter A t/m J
  • Van 35 tot 19.55 uur voor de leden waarvan de achternaam begint met de letter K t/m R
  • Van 55 tot 20.15 uur voor de leden waarvan de achternaam begint met de letter S t/m Z

De voornoemde besluiten zijn genomen in het besef dat m.n. de kerkgang en het catechetisch onderwijs essentiële (levensnoodzakelijke) zaken zijn voor iedereen. In winkels e.d. dient voor essentiële producten en diensten betaald te worden. Voor de algemene verkondiging van Wet en Evangelie heeft de Zoon van God betaald maar daarmee is een mens nog niet gered. Daarvoor is de bijzondere verkondiging/toepassing in ‘mijn’ hart en leven zo noodzakelijk. Onze betaalmiddelen zijn hiervoor waardeloos. Christus’ betaalmiddel is uiterst waardevol; Zijn bloed reinigt immers.

“O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!” Dit zijn dé essentiële middelen die dag en nacht verkrijgbaar zijn.

Laten we ons daarom a.u.b. niet uitsluitend richten op maatregelen van de overheid of de kerkenraad.

Houden we allemaal rekening met onze ouderen en hen die niet over internet beschikken? Stel hen a.u.b. op de hoogte!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 19-11-2021

De nieuwe maatregelen rond de kerkdiensten e.d.
Ons crisisteam heeft woensdag 17 november overlegd over te nemen stappen. Het aantal positieve testen is immers enorm toegenomen en daarom heeft de overheid in de persconferentie van 12 november jl. verschillende maatregelen aangekondigd die voor heel ons land gelden. Het crisisteam heeft gekeken wat wij als kerkelijke gemeente in dit kader dienen te doen. We dragen allen een verantwoordelijkheid in het kader van de toenemende besmettingen: persoonlijk, als gezin in diverse verbanden maar ook als kerkelijke gemeente tijdens de samenkomsten ’s zondags en door de week.

Met onmiddellijke ingang gelden de volgende (bekende en nieuwe) maatregelen:

De basismaatregelen
We vragen met nadruk uw aandacht voor:

 • Hebt u of één van uw gezinsleden klachten? Blijft u dan thuis;
 • Houd 1½ meter afstand;
 • De koster brengt u naar uw plaats. Gebruik de aangegeven routes;
 • Dringend advies: draag een mondkapje bij het betreden en het verlaten van de kerk.
  Ook de kerkenraad (m.u.v. de predikant en de ouderling van dienst) zal voor en na de dienst een mondkapje dragen;
 • Desinfecteer uw handen bij het betreden van de kerk;
 • Nies en hoest in de ellenboog;
 • Schud geen handen (m.u.v. de predikant en de ouderling van dienst voor en na de dienst);

De kerkdiensten, afmelden en uitnodigen
Om de 1½ meter afstand daadwerkelijk aan te kunnen houden, is besloten om de gemeente in 3 groepen in te delen. De indeling zal, zoals gebruikelijk, in elk kerkblad en op de website gepubliceerd worden. Het bijwonen van de middagdienst is dus niet meer vrij.

De gereserveerde zitplaatsen voor het zitten op 1½ meter vervallen. De ingang bij de parkeerplaats is voor hen die met meer dan 2 personen komen en de ingang bij de keuken is voor hen die alleen of samen komen.

Om elke zitplaats te kunnen benutten is het belangrijk dat iedereen die een kerkdienst niet kan bijwonen zich (vanaf nu) afmeldt bij de koster. Ook degenen die doorgegeven hebben in quarantaine te zijn wordt verzocht zich af te melden omdat we niet weten wanneer u uit quarantaine bent.

De koster gaat nl. opnieuw op alfabetische volgorde uitnodigen naar gelang er vrije zitplaatsen zijn buiten de groepsindeling.

De catechisatie, de verenigingen e.d.
De catechisatielessen en de verenigingen kunnen doorgaan m.u.v. ‘De Bovenstem’ omdat voor die activiteit het C(orona) T(oegang) B(ewijs) geldt.

Iedereen die naar catechisatie komt of naar de vereniging, draagt een mondkapje. Daarvan zijn uitgezonderd de kinderen van de -12, het kinderkoor en de zondagsschool. De leidinggevenden dragen wel een mondkapje.

Ook de bibliotheek blijft open; denk aan de 1½ meter afstand.

De hierboven genoemde zaken kunnen we organiseren en zijn we verplicht om te doen in de zorgplicht t.o.v. elkaar. Naar zondag 10 is het alleen de Heere Die in Zijn voorzienig beleid ons leven leidt. Dat betekent zeker niet dat we niets hoeven te doen. Wij moeten alles doen: bidden en werken. Daarom is naast de maatregelen die we zien het minst zichtbare en toch het meest belangrijke werk nodig: het gebed om onderwerping, wederkeer en bescherming.

“Heere, ontferm U onzer!”

Houden we allemaal rekening met onze ouderen en hen die niet over internet beschikken? Stel hen a.u.b. op de hoogte!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 13-11-2021

Na de persconferentie van vrijdag 12 november.

Naar aanleiding van de persconferentie door demissionair min. pres. Rutte en min. van VWS De Jonge van vrijdagavond 12 november zult u zich afvragen of én welke maatregelen door het crisisteam genomen zouden worden.
Doordat nog niet bekend is welke maatregelen voor de kerken zullen gelden en van de betreffende deputaten pas in de loop van a.s. week passende adviezen verwacht worden, is besloten dat de bestaande maatregelen nog even blijven gelden.

Vóór DV zondag 21 november hoopt het crisisteam te overleggen over de eventuele aanvullende/nieuwe maatregelen die op de website gepubliceerd zullen worden. Kijkt u daarom met enige regelmaat op onze website om tijdig op de hoogte te zijn.

Er zijn inmiddels veel personen of gezinnen in quarantaine (geweest) en verschillenden zijn ernstig ziek of er is rouw gekomen. Hen allen wensen we de ondersteuning van de Heere toe. Laten we Hem aanroepen om genezing, bewaring en hartelijke wederkeer.

We roepen iedereen met klem op om de basismaatregelen in acht te nemen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 06-11-2021

Corona ontwikkelingen en de kerkgang

Uit de nieuwsberichten en/of uit de persoonlijke ervaring weten we dat het aantal coronabesmettingen zeer sterk is gestegen. Ook in onze woonomgeving is dit zeker aan de orde.
Na de persconferentie van de overheid op 2 november jl. en het ontvangen 23e coronabericht van de 3 betrokken deputaatschappen (zie www.gergeminfo.nl en via onze website), heeft het crisisteam overlegd welke maatregelen genomen zouden moeten worden.
We mogen de ernstige signalen niet naast ons neerleggen alsof er niets aan de hand zou zijn. De vele getroffen gemeenteleden weten wat het is om in quarantaine te moeten gaan. En zeker zij die ernstig ziek (geweest) zijn weten dat het inderdaad heftig is.
En dan denken we ook aan hen die soms zeer recent een geliefde door (een gevolg van) covid-19 hebben verloren.

Zoals u weet heeft de kerkenraad enkele weken geleden besloten tot een voorzichtige opschaling. We willen vooralsnog het besluit van toen inzake de 2 groepen aanhouden.

Het overige geven we puntsgewijze weer:

· Opnieuw wordt u nadrukkelijk gewezen op de basismaatregelen: handen ontsmetten bij binnenkomst, hoesten en niezen in de elleboog, blijf bij klachten thuis en laat u testen, geen handen geven (m.u.v. de predikant en de dienstdoend ouderling).

· We adviseren dringend om bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw de 1½ meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen. We laten dit aan uw persoonlijke verantwoordelijkheid over. Doordat er voldoende onderlinge afstand is zal de kerkenraad vanuit en naar de consistoriekamer geen mondkapje dragen.

· Voor hen die op 1½ meter afstand willen zitten zal een apart vak gereserveerd worden. Als u daarvan gebruik wilt maken dan kunt u dit eenmalig (doordeweeks) aan de koster doorgeven. Hij dient immers te weten hoeveel ruimte gereserveerd moet worden.

· De praktijk van de laatste weken heeft laten zien dat in de middagdienst vrij veel zitplaatsen onbezet blijven zodat dan zeker de 1½ meter afstand aangehouden kan worden.

· Zit u altijd op een aparte plaats of wilt u in het vak met 1½ meter zitten, dan vragen wij u vriendelijk om uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de dienst aanwezig te zijn. De gereserveerde zitplaatsen worden vanaf dat moment vrijgegeven.

· Geeft u s.v.p. aan de koster door of u positief getest bent en dat u niet naar de kerk komt. Graag ook doorgeven als u weer naar de kerk komt.

· U wordt met nadruk verzocht om alleen naar de morgen- of avonddienst te komen als uw groep aan de beurt is. Wilt u tweemaal een dienst bijwonen komt u dan naar de middagdienst.

· Mocht er aanleiding toe zijn dan zal de kerkenraad op advies van het crisisteam nadere maatregelen treffen. Check daarom met regelmaat onze website.

Uiterst noodzakelijk zijn en blijven de openbare en persoonlijke gebeden thuis en in de samenkomst van de gemeente of de Heere ons de schuld wil leren die op ons persoonlijk, de kerk en ons land ligt. Met daarbij de bede om terugkeer en vergeving om Jezus’ wil. Meer hoeft niet en met minder kan het niet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 30-10-2021 (Kleine aanvulling bij punt 4 t.a.v. het bericht van 29-10-2021)

DE KERKDIENSTEN e.d.

Zondag 10 oktober jl. zijn we als gemeente overgestapt van 3 naar 2 groepen. Elke groep kon vanaf dat moment eenmaal per zondag (afwisselend ’s morgens en ’s avonds) naar de kerk. Voor de middagdienst kon iedereen zich aanmelden die tweemaal per zondag naar de kerk wilde. Voor de zondagsschool werd perspectief geboden: herstarten op zondag 7 november; de middagdienst zou dan vervallen.

Na de besluitvorming van toen is het aantal besmettingen gaan stijgen. Dat is niet alleen het landelijke beeld maar ook in onze gemeente zijn een behoorlijk aantal gezinnen in quarantaine en krijgen we meldingen van zieken. De mate van ziek zijn verschilt: van licht tot ernstig.

De kerkenraad heeft recent het door ons crisisteam uitgebracht advies overgenomen.

Het hoofdpunt is dat we niet teruggaan van 3 naar 2 diensten.

En als gevolg daarvan:

 • Op dankdag (03/11) worden 3 diensten gehouden op de bekende zondagse tijden.
  Ds. W.J. Karels gaat ‘s morgens en ’s avonds (18.30 uur) voor; ds. P.C. Vlot gaat in de middagdienst voor.
 • De herstart van de zondagsschool op zondag 07/11 gaat niet door.
 • In plaats daarvan blijft dus de middagdienst gehandhaafd. De aanvangstijden blijven: 09.30, 14.30 en 18.30 uur.
 • Voor het bijwonen van de middagdienst hoeft u zich m.i.v. zondag 07/11 niet meer aan te melden bij de koster. De reden hiervan is dat het aantal aanmeldingen minder geweest is dan verwacht. We hopen dat door deze maatregel de belangstelling voor de middagdienst toeneemt. Het is wel zo dat het aantal kerkgangers het totaal aantal van de andere diensten niet mag overschrijden; de koster zal hierop toezien.

We zijn ons bewust dat het niet herstarten van de zondagsschool een teleurstelling is voor de berokken kinderen, hun ouders en het bestuur. Het hoge belang van de Woordverkondiging is de reden geweest voor ons besluit. De organisatorische voortgang zal het bestuur van de zondagsschool bekendmaken.

Bij herhaling willen we onder uw aandacht brengen dat als u bij het zitten in de kerk de 1½ meter wilt aanhouden dat u uw verzoek ten allen tijde door kunt geven aan de koster. Doet u dit s.v.p. doordeweeks zodat de koster de nodige ruimte kan reserveren.

Met nadruk verzoeken we u de bekende maatregelen in acht te blijven nemen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 20-10-2021


Met verwijzing naar de uitgebreide publicatie in het vorige kerkblad en op onze website, zullen de kerkdiensten zo georganiseerd zijn:

De ontwikkeling m.b.t. het toenemend aantal besmettingen (en quarantaine) heeft tot gevolg dat op dankdag toch 3 diensten gehouden zullen worden. De lijn van de laatste zondagen wordt hiermee voortgezet. Hoe de zondagen daarna ingevuld zullen worden, is bij het opstellen van dit bericht (18/10) nog niet vastgesteld. Vandaar dat deze diensten nog niet vermeld zijn. Het is bepaald niet eenvoudig om steeds adequaat op ontwikkelingen te reageren. De ontboezeming van onze dominee in het vorig kerkblad is en blijft daarmee actueel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 05-10-2021

Inleiding
Vrijdag 1 oktober jl. is op onze website een bericht geplaatst waarin uitleg werd gegeven over de door de kerkenraad besloten geleidelijke verruiming. Aan alle bekende e-mailadressen is een berichtje gestuurd waarin gewezen werd op ‘het nieuws’.

Graag verwijzen wij u naar dat bericht; de inhoud ervan hoort bij het bericht van vandaag.
Beide berichten staan tevens in het kerkblad van deze week (nr. 19 d.d. 8 oktober).

Invulling
In het overzichtje hieronder ziet u de invulling/toepassing van de verruiming. Die verruiming houdt in dat bij de verdeling in 3 (A, B en C) groepen kerkgangers telkens 33% van de gemeente naar de kerk kon. Bij de verdeling in 2 groepen (F en G) kan telkens 50% van de gemeente naar de kerk. De middagdienst is bedoeld voor iedereen (uit F en G) die tweemaal naar de kerk wil. Aanmelden bij de koster is voor deze dienst verplicht omdat vooraf totaal niet ingeschat kan worden hoeveel leden hiervan gebruik willen maken. Het maximum aantal kerkgangers in de middagdienst is gelijk aan 50% van de gemeente (dus idem morgen- of avonddienst).

Datum

Morgen

Middag

Avond

Zondag 10 oktober

Groep G

Groep F

Groep G

Zaterdag 16 oktober

Opgave

Zondag 17 oktober

Groep F

Opgave

Groep G

Zondag 24 oktober

Groep G

Opgave

Groep F

Zondag 31 oktober

Groep F

Opgave

Groep G

Woensdag 3 november

Geen dienst

Groep G

Groep F

Groepsindeling nieuw:

Groep

Van fam. t/m fam.

Groep F

Aalders t/m Klijn

Groep G

Klop t/m Zwambach

 • Belangrijk is om de punten onder ‘Aandacht gevraagd” aan te houden.
 • Nadrukkelijk verzoek om u te houden aan de nieuwe groepsindeling om de koster niet voor logistieke problemen te stellen.
 • Het vrijhouden van een lege bank wordt in oktober aangehouden.

Overig

 1. Enkele weken geleden is besloten dat de formele handdruk door de ouderling van dienst en de predikant weer in te stellen voor degenen die daar geen bezwaar tegen hebben. Het is immers een zichtbaar teken dat de kerkenraad aan de predikant (of leesouderling) toestemming geeft om in de dienst voor te gaan. Alsook dat de ouderling door middel van de handdruk de verantwoordelijkheid aangaande de leespreek of uitgesproken preek namens de kerkenraad overneemt.

 2. De diakenen zullen na de dienst hun plaats bij de collecterekken weer innemen om uitdrukking te geven aan het feit dat de collecte een vast onderdeel is van de de eredienst en het een taak van de diakenen is ‘de gaven te verzamelen’.

Tenslotte
Uit het oogpunt van voorzichtigheid en het dragen van verantwoordelijkheid is besloten tot geleidelijke verruiming en geen plotselinge. De meningen zullen hierover verdeeld zijn maar we vragen begrip en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar. Laten we ervoor waken dat de vossen (kleine of grote) de oogst niet beschadigen. Ondanks de grote moeite en het verdriet in het afgelopen 1½ jaar hebben we de verkondiging van het Woord thuis en/of in de kerk kunnen horen. Sinds enkele maanden mogen ook de sacramenten als zichtbare tekenen van Gods verbond opnieuw bediend worden. God is goed en goeddoende. Laten we deze onderzoeksvraag niet vergeten: Heeft het juk van het coronavirus mij gebracht bij het doel van het opleggen ervan?

Houden we allemaal rekening met onze ouderen en hen die niet over internet beschikken? Stel hen a.u.b. op de hoogte!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 01-10-2021


Verruiming kerkgang

De overheid heeft in de laatste persconferentie aangekondigd dat de 1½ meter maatregel m.i.v. 25 september wordt losgelaten.
Naar het loslaten van deze maatregel werd door velen in de samenleving uitgezien. Ook door de kerken is de aankondiging met gepaste blijdschap en dankbaarheid ontvangen.
Door de vertegenwoordigers van de verschillende deputaatschappen is enkele dagen na de bekendmaking het 22e nieuwsbericht uitgebracht. U kunt dit lezen op gergeminfo.nl (of via onze website).
In dat bericht is te lezen dat bij versoepeling voorzichtigheid geboden blijft en de kerkenraden hun verantwoordelijkheid moeten blijven nemen. Dit zal de kerkenraad doen.
Ons crisisteam heeft een voorstel tot verruiming uitgewerkt en dit aan de kerkenraad voorgelegd en waarop positief is besloten tot uitvoering.
Vooruitlopend op de gebruikelijke publicatie in het kerkblad (en de website) geven we u alvast een inkijkje:

De veranderingen

 • Op zondag 03/10 nog volgens het bestaande schema (3 groepen).
 • Op zondag 10/10 wordt begonnen met 2 groepen. Eén groep bestaat dus uit de helft van de gemeente. Het Heilig Avondmaal wordt tweemaal bediend: in de morgen- en in de middagdienst. De nabetrachting is in de avonddienst.
 • Op de zondagen 17/10 t/m 31/10 kan elke groep eenmaal naar de kerk (’s morgens of ’s avonds). De middagdienst kan bijgewoond worden door hen die tweemaal naar de kerk willen.
 • Op woensdag 03/11 (dankdag) beginnen we met 2 kerkdiensten (elke groep eenmaal).
 • Op zondag 07/11 herstart de zondagsschool op de gebruikelijke tijd in de middag.

Eind oktober evalueert het crisisteam het verloop van de kerkdiensten in de laatste weken en wordt aan de hand van de virussituatie bekeken welke verruiming verantwoord ingezet kan worden.

Aandacht gevraagd

 • Met meer mensen naar de kerk kan alleen bereikt worden door meer in te schuiven. Voor het gemak noemen we dit ‘horizontaal inschuiven’. Het vrijhouden van een lege bank tussen de rijen blijft: ‘verticaal inschuiven is niet aan de orde’.
 • Degenen die afstand willen houden kunnen dit m.i.v. vandaag aan de koster doorgeven. Er moet immers duidelijk worden hoeveel ruimte voor u nodig is.
 • Degenen die op de 3 genoemde zondagen voor de tweede keer een kerkdienst willen bijwonen kunnen zich daarvoor m.i.v. vandaag bij de koster opgeven.
 • Ongewijzigd blijven: bij binnenkomst handen ontsmetten, vaak handen wassen, hoest en nies in de ellenboog, thuisblijven bij klachten.
 • Volg de aangegeven routes. Het wordt kouder: neem jassen mee in de kerk en leg deze in de lege bank voor u.

  Houden we allemaal rekening met onze ouderen en hen die niet over internet beschikken? Stel hen a.u.b. op de hoogte!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 22-09-2021

Het kabinet heeft aangepaste maatregelen afgekondigd die op 25 september zullen ingaan. Het crisisteam wil nadenken of t.a.v. de kerkdiensten versoepelende maatregelen te nemen zijn, m.n. of het verantwoord is die te nemen. Het overleg hopen we binnen afzienbare tijd te hebben. Vooralsnog wordt de huidige organisatie en de bezetting van de kerkdiensten aangehouden. Mogelijke wijzigingen worden op de gebruikelijke manier bekendgemaakt.

Opgave voor het bijwonen van de doordeweekse diensten kan m.i.v. een week voorafgaand aan de betreffende dienst aan de koster worden doorgegeven.

Overzicht zondagse diensten

Datum Morgen Middag Avond
Zondag 26 september Groep B Groep C Groep A
Woensdag 29 september Opgave
Zondag 3 oktober Groep A Groep B Groep C
Zondag 10 oktober Groep C Groep A Groep B
Zaterdag 16 oktober Opgave
Zondag 17 oktober Groep B Groep C Groep A

De groepsindeling:

Groep Van fam. t/m fam.
Groep A Aalders t/m Haaring
Groep B De Haas t/m Van Oord
Groep C Van Os t/m Zwambach


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Woensdag 08-09-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  De herdenkingsdienst
  In het vorige kerkblad hebt u in de kolom Kerkdiensten gelezen dat de avonddienst van zondag 12 september de herdenkingsdienst zal zijn vanwege het feit dat ds. Karels zijn 25-jarig ambtsjubileum mag herdenken. Onze predikant heeft te kennen gegeven dat hij het zo gewoon mogelijk wil houden, omdat het gevaar groot is dat de mens centraal staat terwijl hij van zich af wil wijzen naar Hem Die hem deze 25 jaar gedragen heeft. Als kerkenraad willen we graag zijn wens respecteren.
  Onze jubilaris zou het liefst samen met de gehele gemeente de herdenkingsdienst willen houden. Door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Samen met onze koster hebben we na veel puzzelen en praktische testen gezegd dat die avond eenmalig naast groep C een aantal gasten geherbergd kunnen worden die nauw aan onze dominee verbonden zijn. Dat zijn: ds. A.T. Huijser (onze consulent en predikant van de gemeente die uit onze gemeente ontstaan is) en 2 ambtsdragers. En ook de (klein)kinderen van ds. en mevr. Karels. En ook onze eigen kerkenraad zal zoveel mogelijk aanwezig zijn.
  Het dringend verzoek is om (zoals altijd maar nu nog een beetje extra) de aanwijzingen van de (hulp)kosters op te volgen. Het moet precies passen, maar onverwachte dingen zijn er vrijwel altijd. Gelukkig bloeien kosters op als een puzzel netjes ‘af’ is.

  De doordeweekse diensten
  Op de woensdagen 15 (dovendienst) en 29 september (GBS) zal er een doordeweekse dienst zijn. Voor het bijwonen van deze diensten dienst kunt u zich vanaf 10 september opgeven bij de koster. De dienst van 15 september wordt ‘dovendienst’ genoemd omdat deze speciaal voor de doven wordt gehouden. Meestal is een doventolk aanwezig en het zingen wordt ‘begeleid’ door het aanwijzen van de te zingen lettergrepen. Wij vinden begeleiding door het orgel heel gewoon, maar zij hebben daar niets aan. M.b.v. van de gebarentaal ‘horen’ ze toch de prediking. Hun ogen zijn tegelijk hun oren. Het meeleven met hen kan heel goed tot uiting komen door de dienst te bezoeken. Ook voor de kinderen is het leerzaam en goed te volgen.

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgen Middag Avond
  Zondag 12 september Groep A Groep B Groep C
  Woensdag 15 september Opgave
  Zondag 19 september Groep C Groep A Groep B
  Zondag 26 september Groep B Groep C Groep A
  Woensdag 29 september Opgave
  Zondag 3 oktober Groep A Groep B Groep C
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep A Aalders t/m Haaring
  Groep B De Haas t/m Van Oord
  Groep C Van Os t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 2. Woensdag 25-08-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Bij het verschijnen van dit eerste kerkblad na de vakantieperiode is vrijwel iedereen, die weggeweest is, weer thuis. Ons kostersechtpaar is druk bezig geweest met de gemeenteleden evenredig te verdelen zodat iedereen één keer per zondag naar de kerk kon. Alle diensten waren goed bezet. Er is geen reden om een nieuwe verdeling aan te brengen en daarom gaan we door met de drie groepen per zondag.

  De verenigingen enz.
  Ons crisisteam heeft besloten dat alle verenigingen, de catechisaties en het commissiewerk (bibliotheek, Hulp Roemenië & Moldavië, …), na de periode waarin het werk noodgedwongen stilgelegd moest worden, hun taken weer op kunnen pakken of voortzetten zoals zij dat vóór de coronaperiode gewend waren. De RIVM-maatregelen blijven wel van kracht. Daarom zullen de bijeenkomsten met aanwezigen boven de 18 jaar de 1½ meter afstand aan moeten houden. De besturen/leidinggevenden zullen (of hebben reeds) daarvoor de organisatie ervan uitgewerkt.
  Alleen de zondagsschool kan nog niet op zondagmiddag samenkomen vanwege de middagdienst.
  Evt. nadere mededelingen worden door de besturen elders in het kerkblad in de eigen rubriek vermeld.

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgen Middag Avond
  Zondag 29 augustus Groep C Groep A Groep B
  Zondag 5 september Groep B Groep C Groep A
  Zondag 12 september Groep A Groep B Groep C
  Zondag 19 september Groep C Groep A Groep B
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep A Aalders t/m Haaring
  Groep B De Haas t/m Van Oord
  Groep C Van Os t/m Zwambach

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. Vrijdag 23-07-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  In de vakantieperiode zullen gemeenteleden een periode elders verblijven en anderen zullen thuisblijven. Op welke wijze dat u kerkdiensten zult bijwonen of meeluisteren: Gods opzoekende genade toegebeden. Het is en blijft de goede Boodschap, ook al worden we overal buiten gezet. Het moet immers leiden de Christus der Schriften.

  Graag bericht (Whats-app of e-mail) naar de koster als u een periode afwezig bent. In plaats van u kan dan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  Overzicht zondagse diensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 25 juli

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Zondag 1 augustus

  Groep A

  Groep B

  Groep C

  Zondag 8 augustus

  Groep C

  Groep A

  Groep B

  Zondag 15 augustus

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Zondag 22 augustus

  Groep A

  Groep B

  Groep C

  Zondag 29 augustus

  Groep C

  Groep A

  Groep B

  Zondag 5 september

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Groepsindeling:

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m Haaring

  Groep B

  De Haas t/m van Oord

  Groep C

  Van Os t/m Zwambach

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. Vrijdag 09-07-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Opschalen: vaker naar de kerk
  Tijdens de persconferentie van 18 juni zijn verschillende versoepelingen aangekondigd die op 26 juni in zouden gaan. Ook voor de kerken zijn ruimere regels aangekondigd en inmiddels ingegaan.
  Ons crisisteam heeft besloten dat van de indeling van 4 groepen wordt overgegaan naar 3 groepen. Vanwege het ingaan van de schoolvakanties is gekozen voor zondag 18 juli als ingangsdatum. Zondag 11 juli zal een tussenstap gezet worden doordat er per dienst meer kerkgangers zullen worden uitgenodigd, Op 18 juli wordt voor de groepsaanduiding overgegaan van cijfers naar letters.

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 11 juli

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Woensdag 14 juli

  Opgave

  Zondag 18 juli

  Groep C Groep A

  Groep B

  Zondag 25 juli

  Groep B

  Groep C Groep A

  Zondag 1 augustus

  Groep A Groep B

  Groep C

  De OUDE groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep 1

  Aalders t/m Damen

  Groep 2

  Deelen t/m Klijn

  Groep 3

  Klop t/m Slieker

  Groep 4

  Van der Slik t/m Zwambach

  De NIEUWE groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m Haaring

  Groep B

  De Haas t/m van Oord

  Groep C

  Van Os t/m Zwambach

  Indien u een kerkdienst niet bijwoont, wilt u dit dan zo tijdig mogelijk doorgeven aan de koster? In de plaats van u kan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  Evangelisatiedienst:
  Woensdag 14 juli zal ds. M. Joosse voorgaan in een Evangelisatiedienst die om 19.30 uur aanvangt. Indien u de kerkdienst wilt bijwonen dan kunt u zich m.i.v. vrijdag 9 juli daarvoor opgeven bij de koster.

  Een bericht van de koster
  Voor onze koster is het meest gemakkelijk als u een bericht over een kerkdienst doorgeeft per e-mail of met een WhatsApp.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. Vrijdag 11-06-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Onderaan deze rubriek, bij de groepsindeling, ziet u dat de groepen niet meer met een letter benoemd zijn maar met een cijfer. Dat is bewust gedaan om helder te laten zijn dat er een belangrijke wijziging is en om verwarring te voorkomen. Die belangrijke wijziging houdt in dat besloten is om m.i.v. zondag 13 juni de gemeente in 4 groepen in te delen. ''Opschalen'' noemen we dat steeds.

  U begrijpt dat dit besluit genomen is mede doordat nu de lockdown voorbij is en er op verschillende terreinen versoepelingen doorgevoerd zijn.
  Over enkele weken wordt door het crisisteam opnieuw bekeken of en wanneer verdere opschaling verantwoord is in het licht van de dalende besmettingscijfers.
  Een tweede wijziging is, dat m.i.v. zondag 13 juni het advies om een mondkapje te dragen vervalt. Uiteraard kan iedereen die dat wil het mondkapje blijven gebruiken.
  Let op: de overige regels blijven gehandhaafd!

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 13 juni

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Zondag 20 juni

  Groep 4

  Groep 1

  Groep 2

  Woensdag 23 juni

  Opgave

  Zondag 27 juni

  Groep 3

  Groep 4 Groep 1

  Donderdag 1 juli

  Opgave

  De groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep 1

  Aalders t/m Damen

  Groep 2

  Deelen t/m Klijn

  Groep 3

  Klop t/m Slieker

  Groep 4

  Van der Slik t/m Zwambach


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6. Dinsdag 11-05-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Indien u een kerkdienst niet bijwoont, wilt u dit dan zo tijdig mogelijk doorgeven aan de koster? In de plaats van u kan dan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  In het vorig kerkblad schreven we dat de verdeling van de kerkgangers tijdens de feestdagen (w.o. de belijdenisdienst) een behoorlijke organiatieklus zou zijn. Hieronder ziet u hoe de groepen over de diensten verdeeld zijn. Let op: de volgorde van de groepen is niet steeds alfabetisch. Voor een evenwichtige verdeling moesten we de logica weleens opzij zetten.

  Op Tweede Pinksterdag gunnen we aan de gasten van degenen die belijdenis afleggen vanzelf als eerste een zitplaats. De koster verdeelt groep D (die aan de beurt is) over deze en de andere diensten. Iedereen van deze groep wordt uitgenodigd.

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

  Groep B

  Zondag 16 mei

  Groep C

  Groep B

  Groep D

  Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag

  Groep E

  Groep A

  Groep C

  Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag

  Belijdenis

  Zondag 30 mei

  Groep E

  Groep A

  Groep B

  De groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m De Bruin

  Groep B

  Bruins t/m Van der Hoek

  Groep C

  Van der Hoeven t/m Maat

  Groep D

  Markus t/m Den Toom

  Groep E

  Treur t/m Zwambach

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Dinsdag 30-03-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d. vanaf Goede Vrijdag

  Het crisisteam van onz

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten