Berichten van de kerkenraad

 • Vrijdag 13-11-2020

  Nieuwe maatregelen m.i.v. 12 november en vervolg kerkdiensten

  In de week na de bekendmaking van de vorige maatregelen bleek dat op de scholen de besmettingsgraad flink toenam. Daarom is besloten dat met onmiddellijke ingang (12 november) tot nader bericht:

  · De verenigingen +12/+14 en +16 hun activiteiten stilleggen.
  · De -12 vereniging en het kinderkoor hoeven hun activiteiten niet stil te leggen.
  · De vrouwenvereniging, de Bijbelstudievereniging en de Commissie CHR&M volgen nauwlettend de ontwikkelingen en het bestuur/de leiding zal (zo nodig in overleg met ons crisisteam) steeds bezien of hun activiteiten door kunnen gaan. De vrouwenvereniging heeft al een keer alternatief ‘vergaderd’: via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl.

  Overzicht komende kerkdiensten

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 22 november Groep 4 Groep 2 Groep 3
  Zondag 29 november Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 6 december Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Zondag 13 december Groep 6 Groep 1 Groep 5

  De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  De groepsindeling:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 07-11-2020

  Nieuwe maatregelen m.i.v. 7 november

  Op dinsdag 3 november heeft de overheid aanvullende maatregelen bekendgemaakt om de verdere verbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast bleek dat meerdere gezinnen van onze gemeente in quarantaine moesten gaan.

  Mede door deze aanleidingen heeft het crisisteam met het oog op de verantwoordelijkheid voor onze gemeente besloten dat met ingang van heden tot nader bericht:

  · De catechisatielessen voor onze jongeren niet doorgaan.
  · De bibliotheek gesloten is.
  · Er geen verkoop van collectebonnen is.

  Voor de duidelijkheid: de belijdeniscatechisatie gaat wel door omdat alle RIVM-regels aangehouden kunnen worden.

  Zodra er verandering komt in de algemene situatie en er weer gestart kan worden met de diverse activiteiten zullen we dit uiteraard bekendmaken.

  De getroffen gezinnen wensen we van harte sterkte toe in hun bijzondere omstandigheden.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Vrijdag 23-10-2020

  DE KERKDIENSTEN e.d. m.i.v. 19 OKTOBER

  Persconferentie
  Dinsdag 13 oktober gaven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie. De aanleiding weten we: snel toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. Zoals gebruikelijk werden de nieuwe maatregelen gepubliceerd en uitgebreid besproken. Het landelijk crisisteam van onze gemeenten (bestaande uit vertegenwoordigers van 3 deputaatschappen) hebben daarna overlegd en op vrijdag 16 oktober ontvingen we van hen het 16e voortgangsbericht. Via de link op onze website kunt u het bericht lezen. Als wij zo’n bericht ontvangen is er heel veel (denk)werk verzet. Het is een verantwoordelijke taak die zonder afhankelijkheid niet gedaan kan worden. Het is nogal wat om enerzijds te luisteren naar de overheid en anderzijds Gods Woord vast te houden om de gemeenten te leiden in de crisisomstandigheden. We willen hierbij onze waardering voor hen uitspreken waarbij we moeten bedenken dat daarnaast ons gebed voor hen naar Boven moet.

  De persconferentie, het snel om zich heen grijpende virus en de adviezen waren aanleiding dat (namens de kerkenraad) het crisisteam van onze gemeente opnieuw overlegd heeft en geprobeerd heeft e.e.a. in besluiten en richtlijnen te vertalen:

  De kerkdiensten m.i.v. 25 oktober
  Het advies over het ‘afschalen’ van het aantal kerkgangers heeft een prominente plek in de adviezen van hogerhand. Wij willen een aanmerkelijke afschaling bereiken door

  § m.i.v. zondag 25 oktober 3 kerkdiensten te houden. Aanvangstijden: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  § de gemeente niet meer in 5, maar in 6 groepen te verdelen.

  Iedereen is hierdoor in de gelegenheid eenmaal per 2 zondagen een kerkdienst bij te wonen.

  Tussen de diensten zit minimaal een tussenruimte van 2½ uur, wat ruim voldoende is voor een goede ventilatie. De banken zullen na de 1e en de 2e dienst ontsmet worden.

  Tijdens de morgen- en middagdienst zal er crèche zijn.

  De extra dienst is in de middag gepland. Standaard zal er dan een preek gelezen worden. Het voornemen is om een eenvoudige prekenserie te lezen. Eén van onze ouderlingen was bezig aan een serie over Abraham (van ds. A. Moerkerken). Deze serie zal als eerste worden opgepakt vanaf de laatst gelezen preek.

  De nieuwe indeling

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 25 oktober Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 1 november Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Woensdag 4 november Groep 6 Groep 1 Groep 5
  Zondag 8 november Groep 3 Groep 4 Groep 2
  Zondag 15 november Groep 1 Groep 5 Groep 6
  Zondag 22 november Groep 4 Groep 2 Groep 3

  Let u op de aanvangstijd van de avonddienst. Op zondag is deze 18.30 uur en op dankdag om 19.30 uur.

  De nieuwe groepen:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach

  De blijvende maatregelen
  De RIVM-maatregelen i.v.m. de hygiëne blijven vanzelf van kracht en ook de gezondheidsvragen bij binnenkomst van de kerk blijven gesteld worden.

  Het dragen van het mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk blijft.

  Het zingen bij beurte (mannen en jongens/vrouwen en meisjes) blijven we doen. (Het zingen door de vrouwen en de meisjes klonk erg mooi; zelfs ontroerend bij “ ’t Hijgend hert ..”.).

  Wat vervalt
  De avonden/oefenmomenten van de Bovenstemgroep en van een projectkoor vervallen helaas. De leden komen immers uit de hele omgeving, moeten daarom reizen, ontmoeten elkaar, gaan terug en kunnen …. meenemen.

  Wat blijft
  De catechisaties blijven doorgaan, evenals de verenigingen. De verenigingsavonden van onze jongeren (-12/+12/+14) zullen anders verdeeld worden. Het doel is een evenwichtiger verdeling van het aanwezige aantal jongeren. De verenigingsleiding zal de verdeling organiseren en bekendmaken.

  De Vrouwenvereniging en de Bijbelstudievereniging komen bijeen in de kerkzaal op voldoende afstand van elkaar. Zij verplaatsen zich zo min mogelijk. Daarom is besloten dat zij door kunnen gaan met de verenigingsavonden.

  De zondagsschool
  Door de extra kerkdienst vervalt voorlopig het samenkomen van de zondagsschool. Er is een alternatief bedacht: op zaterdagavond van 18.30 – 19.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon.

  Het crisisteam ervaart steeds weer (en meer) hoe moeilijk het is om besluiten te nemen die direct het gemeenteleven raken. Wie wordt er niet door geraakt? We denken aan de gezinnen met kleine kinderen, alleenstaanden, ouderen, …In de huidige situatie is het goed om persoonlijk aandacht te besteden aan o.a. zondag 10 van de H.C., bijv. door een verklaring daarvan te lezen. Biddend, jazeker. Opdat door genade en het waar zaligmakend geloof, vraag en antwoord 129 van diezelfde H.C. dé afsluiting ervan zal zijn.

  Ons leven moet immers niet getekend zijn door het virus Covid-19, maar door de inhoud van psalmus David-19.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Zaterdag 17-10-2020

  Berichtgeving voor zondag 18 oktober en daarna

  Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl., de afgekondigde nieuwe maatregelen en de ontwikkelingen rond de verbreiding van het coronavirus.

  Van ons landelijk crisisteam hebben de gemeenten het 16e voortgangsbericht ontvangen. Via de link (Berichten van de deputaatschappen) op de website kunt u van de inhoud kennisnemen.

  Naar aanleiding van de genoemde informatievoorzieningen heeft het crisisteam van onze gemeente overlegd. Vanuit dat overleg delen wij de gemeente mee:

  § De kerkdiensten op zondag 18 oktober gaan ongewijzigd door.

  § De op 10 oktober op de website gepubliceerde indeling, voorschriften enz. gelden onverminderd voor deze zondag.

  § Met ingang van zondag 25 oktober is de meest ingrijpende verandering dat er vanaf die dag 3 kerkdiensten per zondag gehouden zullen worden. De aanvangstijden zijn: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  § De indeling van de gemeente in 5 groepen wijzigt naar 6 groepen waarmee een geadviseerde verdere afschaling van het aantal kerkgangers bereikt wordt. Door deze indeling kan iedereen eenmaal per 2 zondagen naar de kerk.

  Met bovenstaande bent u voor het belangrijkste op de hoogte gesteld. De verdere uitwerking ervan (bijv. de groepsindeling) en de overige aandachtspunten worden gepubliceerd in kerkblad nr. 20 (verschijningsdatum 23 oktober) en op de website.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 10-10-2020

Maatregelen voor de kerkdiensten, catechisaties e.d. m.i.v. 11 oktober

Vooraf
Doordat afgelopen week veel rondom het coronavirus in het nieuws is geweest, zijn we allemaal op de hoogte van de snelle verspreiding ervan. De aantallen ziekenhuisopnames nemen toe en wellicht kennen we uit onze omgeving gezinnen of personen die in quarantaine moesten.

Het hoeft geen uitgebreid betoog dat de kerkenraad met toenemende zorg de actualiteit heeft gevolgd en de verantwoordelijkheid heeft genomen voor nieuwe maatregelen. Daarbij beseffen we dat we niet alleen moeten letten op de eigen gemeente maar ook op de samenleving.

Zaterdagmorgen 10 oktober heeft het crisisteam van onze gemeente overlegd en zijn besluiten genomen. Uitsluitend de toegenomen besmettingen (en wat daarmee samenhangt) zijn meegenomen en zeker niet de journalistieke hype rond “Staphorst”.

Onder inwachting van de zegen van de Heere is tot het volgende besloten (waarbij enkele punten herhaald worden):

Huidige indeling
De enkele weken geleden afgesproken indeling in 4 groepen vervalt met ingang van heden. Ook voor de leden die buiten de groepsindeling werden uitgenodigd vervallen alle gemaakte afspraken.

Samengevat: We beginnen helemaal opnieuw met de indeling voor het bijwonen van de kerkdiensten.

Nieuwe indeling
Er is sterk geadviseerd om het aantal kerkgangers af te schalen. Wij willen dat bereiken door weer 2 banken tussenruimte aan te houden. Verder is zaal E niet meer in gebruik voor de kerkgangers.

Het maximum aantal kerkgangers per dienst is aanmerkelijk verminderd tot 220.

Dit nieuwe aantal geldt voor zondag 11 oktober en vooralsnog voor zondag 18 oktober.

Met de nieuwe indeling is de gemeente in 5 groepen verdeeld:

Groep

Van fam. t/m fam

Wanneer

1

Aalders t/m De Bruin

Morgendienst zondag 11 okt.

2

Bruins t/m Van der Hoek

Avonddienst zondag 11 okt.

3

Van der Hoeven t/m Maat

Morgendienst zondag 18 okt.

4

Markus t/m Den Toom

Avonddienst zondag 18 okt.

5

Treur t/m Zwambach

Houdt u zich a.u.b. aan deze indeling. Zonder rekening te houden met de indeling is echt niet de bedoeling. “Bonnefooi” is een woord wat nu niet past.

De crèche blijft vooralsnog functioneren in de huidige organisatievorm.

Ga ik wel of niet naar de kerk?
De overweging of u in de huidige omstandigheden wel of niet naar de kerk gaat, is een zeer persoonlijke. Waar de gestelde vraag 1 week geleden niet in uw en onze gedachten opkwam, kan deze nu zomaar de boventoon voeren. Neem bij de overweging a.u.b. mee:

 • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnorm.
 • Indien uzelf of een huisgenoot corona-verschijnselen heeft, dan blijft u thuis.
 • Als gezinsleden koorts hebben dan mag men niet naar de kerk komen.
 • Als u verkouden bent dan geldt: niet naar de kerk.
 • Leden met een kwetsbare gezondheid en ouderen (RIVM-richtlijn: vanaf 70 jaar) wordt geadviseerd thuis te blijven.
 • Houdt bij en in de kerk steeds 1½ meter afstand tot degene die niet bij uw gezin behoort.

Het dragen van een mondkapje
De (hulp)kosters en de vrijwilligers zullen een mondkapje dragen. Degenen die naar de kerk komen worden dringend verzocht een mondkapje te dragen. Als u uw zitplaats hebt ingenomen kunt u het afdoen. Als u het tijdens de dienst wilt blijven dragen dan hebt u daarvoor uiteraard de vrijheid dat te doen. Bij het verlaten van de kerk draagt iedereen weer het mondkapje.

Wilt u zelf voor een mondkapje zorgdragen? Bij de aanmeldtafels is, indien u geen mondkapje hebt, er alsnog één te verkrijgen.

Hygiëne
Verwacht wordt dat iedereen de hygiënische maatregelen weet en strikt aanhoudt.

Het zingen tijdens de dienst
Over dit onderwerp is veel (maar ook weer niet alles) gezegd. We volgen hierin niet het advies om helemaal niet te zingen maar willen het als onderdeel van de eredienst op een verminderde manier doen:

 • Na de wet en de geloofsbelijdenis wordt niet meer gezongen.
 • Voorafgaand aan de preek wordt 1 vers gezongen.
 • Afwisselend zullen de mannen (met de jongens) en de vrouwen (met de meisjes) zingen. Op het psalmbord en bij de liturgie zal dit worden aangegeven door M of een V.

Divers
Het kan zijn dat de pers voor of na de dienst nabij het kerkgebouw zal zijn. Als u aangesproken wordt blijf dan in ieder geval vriendelijk en wijs door naar de koster. Hij weet wie namens de kerkenraad het woord zal voeren.

Tenslotte de catechisaties e.d.
Het dragen van een eigen mondkapje, zoals hiervoor beschreven, geldt ook voor de catechisatielessen en de verenigingen (voor leden boven de 12 jaar). We blijven hiermee in lijn met wat op de scholen gebruikelijk is. Het mondkapje hoeft dus alleen niet gedragen te worden tijdens het zitten onder de lessen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vrijdag 09-10-2020

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Wanneer is welke groep aan de beurt:

  Morgendienst

  Avonddienst

  Zondag 11 oktober

  Groep 1

  Groep 2

  Zondag 18 oktober

  Groep 4

  Groep 3

  Wilt u s.v.p. (liefst per e-mail) uiterlijk zaterdag 12.00 uur (of de dag voorafgaand aan de kerkdienst) aan de koster doorgeven als u onverhoopt niet naar de kerk komt terwijl u wel aan de beurt bent? De vrijgekomen zitplaatsen kunnen dan aan een ander (gezin) worden toegewezen.

  Persconferentie
  Op maandag 28 september hebben premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie gegeven. Het aantal snel toenemende besmettingen gaf daar aanleiding toe.

  Zoals zo vaak gebeurt ontstaan na zo’n persconferentie vragen en wordt vanuit de samenleving visies ten beste gegeven. Wij houden ons aan de richtlijnen die door de overheid en het RIVM gegeven worden. Daarnaast geeft het landelijk crisiteam van onze gemeenten adviezen hoe bepaalde richtlijnen e.d. toegepast moeten worden binnen de kerkelijke gemeenten. Gelukkig mogen alle direct aan de kerkelijke gemeente verbonden activiteiten doorgaan zoals daar de laatste weken invulling aan werd gegeven. De kerkdiensten, catechisaties en verenigingen mogen dus doorgaan op de huidige wijze. Het is erg belangrijk dat door ons aan de gegeven regels vastgehouden wordt mede doordat bijv. culturele activiteiten, sportwedstrijden, theatervoorstellingen e.d. wel beperkt werden en er op ‘de kerken’ gelet wordt. En dat mag! Dat mag altijd i.v.m. ons belijden. En ook de Heere ziet ons en Hij draagt de spiegel die Hij ons voorhoudt en zegt: “Zie eens!”

  De vier groepen en de bezetting
  Sinds zondag 6 september is de gemeente in vier vaste groepen ingedeeld. Het werkt voortreffelijk! Het scheelt onze koser en zijn vrouw veel uitnodigingswerk, zij merkten het direct. Het scheelt veel, niet alles omdat één groep niet alle beschikbare zitplaatsen opvult. Voor die zitplaatsen nodigen zij op volgorde gemeenteleden uit. Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar een dienst gaat omdat er “misschien nog plaats is”. Bij herhaling zeggen we: Alleen als u wordt uitgenodigd (en u aanvaardt die) kunt u de dienst bijwonen.

  Het komt voor dat men heeft aangegeven een bepaalde kerkdienst te zullen bijwonen. Men meldt zich dan bijv. zaterdagavond af of …. helemaal niet. Niemand mag verwachten dat onze koster tot zaterdagavond laat achter z’n pc zit om afmeldingen te regisseren en anderen uit te nodigen of op zondag er achter laat komen dat zitplaatsen onbezet blijven terwijl anderen …

  We spreken af dat als u onverhoopt niet naar de kerk kunt (bijzondere situaties uitgesloten) u zich uiterlijk zaterdag 12.00 uur afmeldt bij de koster via e-mail of met een telefoontje. Zodoende kunnen anderen nog worden uitgenodigd.

  Dankdag
  Om zoveel mogelijk van onze gemeenteleden gelegenheid te geven om met de dankdag naar de kerk te kunnen is besloten om die dag 3 diensten te houden. Zoals u bij de Kerkdiensten kunt zien is de middagdienst een ruildienst afgesproken tussen onze dominee en ds. C. Sonnevelt.

  Onrust
  We hebben allen gehoord en gelezen dat voor en na zondag 4 oktober onrust is ontstaan n.a.v. het feit dat direct kerkelijk gebonden activiteiten konden doorgaan zoals we enkele weken gewend waren. Op de dag dat we dit stukje toevoegen (maandag 5 oktober) wordt in de media bekend gemaakt dat de diensten zullen gaan afschalen naar 30 kerkgangers en dat niet meer gezongen kan worden. Deze week zal zeker nog overleg plaatsvinden op allerlei niveaus. Laat ons werk maar zo laag mogelijk gebeuren: op de knieën en met onze gezinnen aan tafel. Laat onze omgeving maar merken dat het ons ernst is, echter zonder roekeloos of onverschillig te handelen. We blijven elkaar oproepen de RIVM-richtlijnen te blijven volgen, die verantwoordelijkheid hebben we ook. Is er nader nieuws dan zullen we dat via onze website bekendmaken (degenen die geen internet heeft vergeten we toch niet?). Als we onze verantwoordelijkheid genomen hebben en onze plicht gedaan hebben, kunnen we stil en gerust zijn omdat er één Bestuurder is. Dat geeft rust.

  Tocht en tucht
  Uit de diverse berichten en richtlijnen is helder dat ventileren erg belangrijk is. In eerdere berichtgeving is daarop gewezen. In de zomerperiode was het best aangenaam dat ramen en deuren open stonden. De herfst heeft zich inmiddels aangediend en al is het nog niet erg fris dan zal door de lagere temperatuur en de hogere vochtigheid de tocht niet zo aangenaam gevonden worden als in de zomer. Als een bezorgde vader of moeder willen we u meegeven: Let op uw kleding! Positief is in ieder geval dat de jas meegenomen moet worden in de kerk. We zeggen niet dat het koud zal zijn maar het kan. Als de tocht komt tot “och”, is de tucht “uch”.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Donderdag 27-08-2020

  DE KERKDIENSTEN e.d. vanaf 1 september

  Ondanks een zomerperiode waarin veel anders was dan in vorige jaren, kon op zondag toch gemerkt worden dat velen van de gemeente elders waren. Elders was wellicht anders dan vorig jaar gedacht en gepland was. “D.V.” of “bij leven en welzijn” blijken uitdrukkingen te zijn die inhoud hebben. Gedachteloos gebruik of betitelen als “overdreven” of “ouderwets” is niet goed. Rekening houden met Gods macht en heerschappij is echt noodzakelijk omdat het waarheid en werkelijkheid is.

  De thuisblijvers konden regelmatig naar de kerk, gemiddeld eenmaal per 3 diensten. Als de scholen beginnen is vrijwel iedereen weer “op honk” en zal het gemiddelde anders worden.

  Vier groepen
  Inmiddels heeft de koster een beeld gekregen hoe het kerkbezoek over het algemeen is. Op grond daarvan is voorgesteld om de gemeente in 4 groepen te verdelen. Dat is gebeurd aan de hand van de opgave die u in het begin van de corona-periode gedaan hebt.

  Door deze verdeling kunt u straks eenmaal per 4 diensten naar de kerk.

  Met de zitplaatsverdeling is voorzichtig begonnen om minimaal de afstand van 1½ meter aan te houden. Naast elkaar die afstand aanhouden gaat prima. En dat u en jij de aanwijzingen van de (hulp)kosters goed hebt opgevolgd, is een dikke pluim waard. Bedankt daarvoor!

  Meer wel-zitbanken
  Achter elkaar is dat veel lastiger omdat de afsptand tussen de banken vast is. Vanaf het begin is tussen de wel-zitbanken 2 niet-zitbanken aangehouden.

  Doordat de afstand van rugleuning tot rugleuning 1,60 m. is, is na zorgvuldig overleg besloten om tussen de banken waar gezeten kan worden 1 niet-zitbank aan te houden. Daarbij is het belangrijk dat er niet voorover geleund wordt. Waarom dat is, hoeven we niet uit te leggen. We vertrouwen erop dat iedereen dat best vol kan houden.

  Tot nu toe waren 240 zitplaatsen beschikbaar. Door de nieuwe indeling komen er zo’n 70 zitplaatsen bij. Of ze allemaal benut kunnen worden hangt af van de samenstelling van de groep: aantal gezinnen, gezinsgrootte e.d.

  De groepsverdeling en wanneer
  De 4 groepen zijn:
  Groep 1: Aalders t/m Dekker
  Groep 2: Van Dieren t/m Klop
  Groep 3: Koelink t/m Van der Slik
  Groep 4: Slobbe t/m Zwambach


  Wanneer is welke groep aan de beurt:

  Morgendienst

  Avonddienst

  Zondag 6 september

  Groep 3

  Groep 4

  Zondag 13 september

  Groep 1

  Groep 2

  Zondag 20 september

  Groep 4

  Groep 3

  Zondag 27 september

  Groep 2

  Groep 1

  Door de groepsindeling wordt u niet meer uitgenodigd en hoeft u zich niet op te geven.

  Het opgeven geldt uitsluitend voor bijzondere diensten.

  Als er zitplaatsen over zijn zal de koster op volgorde uitnodigen. Hierdoor kan het zijn dat u buiten uw groep toch nog een keer extra naar de kerk kunt.

  Uit het schema kunt u afleiden dat de nieuwe regeling ingaat op zondag 6 september.

  Wilt u s.v.p. (liefts per e-mail) aan de koster doorgeven als u onverhoopt niet naar de kerk komt terwijl u wel aan de beurt bent? De vrijgekomen zitplaatsen kunnen dan aan een ander (gezin) worden toegewezen.

  Heilig Avondmaal
  Op zondag 11 oktober zou het Heilig Avondmaal bediend worden. Doordat op dit moment geen zicht is op diensten waarbij de gehele gemeente kan opkomen, moest vroegtijdig besloten worden dat de bediening helaas niet door kan gaan.


  Catechisatie
  De eerste catechisatie-avond is op maandag 28 september. Er zal geen gezamenlijke openingsavond gehouden worden. De 1½ meter maatregel geldt alleen voor de 18+ groepen.

  Het schema zal in één van de volgende kerkbladen geplaatst worden.

  De RIVM-regels gelden ook voor de catechisatie-avonden.

  Belijdenisdienst
  De dienst waarin openbare belijdenis des geloofs zal worden afgelegd, zal gehouden worden op woensdag 30 september. Aan de vorm van het uitnodigingsbeleid wordt nog gewerkt. De reden voor de doordeweekse dienst is het gegeven dat ouders en vrienden van de belijdeniscatechisanten dan de gelegenheid hebben om de dienst bij te wonen. Op zondag ligt dat moeilijker in verband met de zondagsrust.

  Meditaties
  Vanaf het begin van de crisis werd op vrijdagmorgen een meditatie uitgesproken door de dominee of een ouderling. Doordat het drukke seizoen begint zal dit meditatiemoment m.i.v. september vervallen. Vrijdagmorgen 28 augustus wordt de laatste meidtatie gehouden.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Donderdag 09-07-2020

  De kerkdiensten vanaf 1 juli

  Even terugkijken

  Voor de kerkdienst van donderdagavond 2 juli stroomden de aanmeldingen per telefoon en via e-mail bij de koster binnen. Toen de grens van het maximum aantal bereikt was moesten meerderen teleurgesteld worden. Maar ze kregen wel de mogelijkheid om zich als eersten aan te melden voor de kerkdienst van donderdagavond 16 juli. Na de dienst gaven de (hulp)koster(s) aan dat het goed verlopen was. Vanzelf was het voor een deel van de kerkgangers wennen om op een andere plaats te zitten. Samen (en met meer) gaf anderzijds iets vertrouwds maar zij die alleen zaten, zaten ook echt alleen.

  Het was een goede ‘oefenavond’ waaruit toch enkele praktische leerpunten naar voren kwamen. Met name de (hulp)koster(s) zullen er hun voordeel mee doen.

  Het deed echt goed om met veel meer dan 30 kerkgangers de dienst bij te wonen.

  Een paar punten op de i

  In het vorige kerkblad stonden meerdere aandachtspunten uitgewerkt (Naar de kerk, In de kerk, Uit de kerk, …). We gaan die niet allemaal herhalen, enkele uitgezonderd die echt aandacht van u vragen. En een aanvulling.

  · Om ‘tegenliggers’ in de kerk te voorkomen zijn er vakken gemaakt. Om het verkeer daarheen in goede banen te leiden zijn er 2 ingangen met elk een eigen publiek. U wordt dringend verzocht u daaraan te houden:

  - Komt u samen (van 1 woonadres) of alleen dan maakt u gebruik van de ingang bij de keuken.

  - Komt u met 3 personen of meer (van 1 woonadres) dan maakt u gebruik van de ingang bij de parkeerplaats.

  · Alleen als u op 1 adres woont, mag u bij elkaar zitten. Ook al bent u familie, maar u woont op 2 adressen, dan zit u apart.

  · Zoals u in het RD hebt kunnen lezen, blijft het zingen een discussiepunt. De kerkenraad heeft besloten dat er gezongen kan worden (er is goede ventilatie, er is een hoog plafond, ..) dan is het toch belangrijk om er steeds aan te denken om zacht en ingetogen te zingen. Er wordt verwacht dat u en jij hieraan van harte medewerking verleent.

  Aanmelden; en wanneer aan de beurt?

  Met de ervaring van afgelopen weken is er bij de koster enig zicht op gekomen hoe snel we door het alfabet zijn. Maar …. de regels veranderen, het wordt vakantie …. zijn voor het juiste zicht de mistige factoren. Het aanmelden blijft nog doorgaan zoals dat vanaf het begin gebeurt: er wordt met u contact opgenomen.

  De 30-periode is begonnen met de letter M. Op zondag 5 juli (dat betreft dus 2 diensten) waren de leden Visser t/m Van Dam aan de beurt. U begrijpt dat het meestal niet precies langs een lijntje te knippen is. U mag ervan uitgaan dat het eerlijk en evenwichtig gebeurt.

  Voor de kerkdienst op donderdag 16 juli geldt (net als voor de dienst van 2 juli): het uitnodigen op alfabetische volgorde wordt voor deze dienst niet aangehouden. Als u de dienst wilt bijwonen dan kunt u zich vanaf nu, telefonisch of per e-mail, aanmelden bij de koster. Degenen die op 2 juli de dienst niet konden bijwonen, zijn nu als eerste aan de beurt.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Donderdag 25-06-2020

  De kerkdiensten m.i.v. 1 juli

  Inmiddels zijn er 3 zondagen geweest waarop per kerkdienst 30 kerkgangers aanwezig mochten zijn. Na gemiddeld 3 maanden de kerkdiensten op afstand te hebben bijgewoond, is het enerzijds een beetje apart om op de vertrouwde plek te zijn (met her en der enkele bezette zitplaatsen). Anderzijds was het toch goed om terug te zijn op die plaats waar we al zolang gewend zijn geraakt aan de bijzonderheid van de verkondiging van Gods Woord en de bediening van de sacramenten. Van een afstand meeluisteren, het kon nog dankzij de techniek. Wie gaf daarvoor in het verleden naast de schepping de gave van onderzoek en uitvinding? De kanttekening daarbij is dat deze zaken zo gauw geadopteerd worden door het rijk van de duisternis.

  Met de versoepeling van de maatregelen met ingang van 1 juli is het goed om gedeeltelijk de bekende punten te herhalen en gedeeltelijk de nieuwe punten naar voren te brengen.

  100 kerkgangers is niet zoveel meer dan 30 kerkgangers; toch!? Vergis u niet: er ontstaat meer drukte bij de in- en uitgang, de 1½ meter afstand moet gehandhaafd blijven, enz.

  Onze koster heeft in het kerkgebouw de verantwoordelijkheid inzake het toezicht dat de RIVM-regels worden nageleefd. En daarbij is het een hele klus om voorafgaand aan de diensten met de kerkgangers contact op te nemen en iedereen een zitplaats te geven waarbij aan de RIVM-regels invulling gegeven wordt.

  Wij vertrouwen erop dat u en uw gezinsleden de onderstaande regels en de aanwijzingen van de (hulp)koster opvolgen.

  Bij het doorlezen zult u merken dat naast de herhaling nieuwe punten zijn toegevoegd.

  Algemeen.

  De bezoekers van de kerkdiensten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. Ook bent u bereid de regels van de kerkenraad op te volgen:

  • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnorm.
  • Indien uzelf of een huisgenoot corona-verschijnselen heeft, dan blijft u thuis.
  • Als gezinsleden koorts hebben dan mag men niet naar de kerk komen.
  • Als u verkouden bent dan geldt: niet naar de kerk.
  • Houdt bij en in de kerk steeds 1½ meter afstand tot degene die niet bij uw gezin behoort.

  Naar de kerk.

  De organisatie en de begeleiding bij en in de kerk is door de kerkenraad in de handen van de kosters gelegd. Wij verzoeken u dringend hun aanwijzingen op te volgen:

  • Bijbels die in de kerk liggen, kunnen niet tijdens een kerkdienst opgehaald worden. U zit namelijk niet op uw gewone plaats maar u krijgt een zitplaats aangewezen. Mocht u toch uw Bijbel willen gebruiken, dan uitsluitend doordeweeks in overleg met de koster ophalen.
  • Voor het betreden van het kerkgebouw kunnen 2 ingangen gebruikt worden: bij de parkeerplaats en bij de keuken. Bij de parkeerplaats: met 3 of meer personen (die bij elkaar behoren). Bij de keuken: met 2 of minder personen.
  • De deuren blijven open tot de dienst aanvangt. Deurkrukken niet aanraken.
  • Bij het betreden van de kerk dient iedereen de handen te desinfecteren bij de desinfectiezuil en daarna direct doorlopen. Jassen enz. niet ophangen maar meenemen en in de bank voor u leggen.
  • Er is geen crèche.

  In de kerk.

  • De verplichte looproutes zijn aangegeven door pijlen e.d. op de vloer.
  • De kosters wijzen de zitplaatsen aan ze zijn nl. vooraf bepaald. Volgt u a.u.b. hun aanwijzingen op. Gezinnen zitten in z’n geheel bij elkaar in twee grote vakken voor de preekstoel; de overigen worden verdeeld over de andere vakken.
  • Tussen de banken waar de leden mogen zitten, zijn 2 banken waar geen gebruik van gemaakt wordt. Die banken zijn gekenmerkt met een kaart met een rood kruis.
  • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Na evt. toiletgebruik: handen 20 seconden wassen en desinfecteren.
  • Tijdens de dienst zal geventileerd worden en daardoor kan meer ‘trek’ gevoeld worden.
  • Zingen van de psalmen is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. We zullen het daarom niet nalaten. Graag verzoeken we u om het ingetogen te doen om mogelijke verspreiding van ongewenste zaken tegen te gaan.

  Uit de kerk.

  • De kosters geven aanwijzingen wanneer u uw bank kunt verlaten en welke richting u aan moet houden naar de uitgang. Zie verder de tekening waarop de looproutes per vak/uitgang zijn aangegeven.
  • Er zijn 3 uitgangen: bij de parkeerplaats, bij de keuken en naar de Brooshooftstraat. Indien u van de uitgang van de Brooshooftstraat gebruik maakt dan kunt u via het oprijpad (tussen de pastorie en het kerkgebouw) naar de parkeerplaats gaan.
  • Het collecteren verloopt m.b.v. de inmiddels bekende rekken bij de uitgang.
  • Na het verlaten van de kerk gaat u direct naar huis. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

  Na de kerk.

  • De kosters desinfecteren de toiletten, deuren, de kansel en katheder.
  • Tussen de diensten zal zoveel mogelijk geventileerd worden.

  Wie mogen naar de kerk?

  Onze koster en zijn vrouw hebben al heel wat gemeenteleden gebeld i.v.m. het bijwonen van de 30-diensten. Vóór elke zondag was het overzicht gereed wie er zou komen. Zij gaan met dit werk in de 100-periode door tot iedereen benaderd is. Als ze rond zijn is er meer inzicht om tot groepsindeling te komen t.b.v. het bijwonen van de diensten.

  Bijzondere diensten en diensten doordeweek.

  Tijdens de morgendienst van de zondagen 12 en 19 juli zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. Op deze manier wordt voor de betreffende gezinnen en de gemeente een redelijke verdeling aangehouden. Tijdens de avonddienst van 12 juli zullen de ambtsdragers bevestigd worden. Voor deze diensten worden de betreffende gezinnen (de thuiswonende kinderen) uitgenodigd en de (groot)ouders. Tot de 100 kerkgangers zullen de gemeenteleden op de inmiddels bekende wijze en volgorde benaderd worden.

  Voor de komende weken zijn eerder doordeweekse diensten gepland. Zonder bijzonderheden gaan deze diensten door:

  2 juli, ds. G. van Manen; Evangelisatiedienst.

  16 juli, ds. C.J. Meeuse; Israëldienst.

  25 augustus, ds. W. Harinck; Zendingsdienst.

  De aanvangstijd is om 19.30 uur. Ook voor deze diensten worden de gemeenteleden op volgorde uitgenodigd. We zijn ons bewust dat het bijwonen van deze diensten iets lastiger in te vullen is door werk, gezinsomstandigheden e.d. Geeft u het maar gewoon aan als u gebeld wordt en dan zal naar een passende oplossing gekeken worden. Wel gaan wij ervan uit dat u er gewetensvol mee omgaat. Het is overbodig de reden aan te geven.

  Alvast hartelijk dank voor uw en jullie medewerking.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dinsdag 26-05-2020

  DE KERKDIENSTEN m.i.v. 1 JUNI

  De afgelopen weken hebben we gehoord van de plannen van het kabinet over de versoepeling van de corona-maatregelen in het algemeen. “Er is blijdschap dat er weer uitzicht is op kerkdiensten met gemeenteleden, …”, schrijft het landelijk crisisteam van onze gemeenten in de brief van 14 mei.

  Deze brief en het adviesprotocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst kunt u lezen op de website gergeminfo.nl (tevens te vinden via onze website). Wij raden u aan dit zeker te doen omdat daarin alles aan de orde komt, alhoewel de invulling van het protocol de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke kerkenraad. In dit bericht gaan we in op de invulling zoals deze geldt voor onze gemeente.

  DV 1 juli mogen kerkdiensten belegd worden met 100 aanwezigen. De maand juni kan gebruikt worden om met 30 aanwezigen ervaring op te doen. Wij maken graag gebruik van die mogelijkheid.

  De onderstaande punten gelden m.i.v. de kerkdienst op 1 juni (2e Pinksterdag).

  Algemeen.

  De bezoekers van de kerkdiensten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de ander. Ook bent u bereid de regels van de kerkenraad op te volgen:

  • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnorm.
  • Indien uzelf of een huisgenoot corona-verschijnselen heeft, dan blijft u thuis.
  • Als gezinsleden koorts hebben dan mag men niet naar de kerk komen.
  • Als u verkouden bent dan geldt: niet naar de kerk.
  • Houdt bij en in de kerk steeds 1,5 meter afstand tot degene die niet bij uw gezin behoort.

  Naar de kerk.

  De organisatie en de begeleiding bij en in de kerk is door de kerkenraad in de handen van de kosters gelegd. Wij verzoeken u dringend hun aanwijzingen op te volgen:

  • Voor het betreden van het kerkgebouw kunnen uitsluitend deze 2 ingangen gebruikt worden: bij de parkeerplaats en bij de keuken.
  • De deuren blijven open tot de dienst aanvangt. Deurkrukken niet aanraken.
  • Bij het betreden van de kerk dient iedereen de handen te desinfecteren en direct door te lopen. Jassen enz. niet ophangen, maar meenemen en in de bank voor u leggen.
  • Er is geen crèche

  In de kerk

  • De verplichte looproutes zijn aangegeven door pijlen e.d. op de vloer.
  • De kosters wijzen de zitplaatsen aan waar u dient te gaan zitten. Volgt u a.u.b. hun aanwijzingen op.
  • Gezinnen zitten in z’n geheel bij elkaar.
  • Tussen de banken waar de leden mogen zitten zijn 2 banken waar geen gebruik van gemaakt wordt. Die banken zijn gekenmerkt met een kaart met een rood kruis.
  • Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Na evt. toiletgebruik: handen 20 seconden wassen en desinfecteren.
  • Tijdens de dienst zal geventileerd worden en daardoor kan meer ‘trek’ gevoeld worden.
  • Zingen van de psalmen is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. We zullen het daarom niet nalaten. Graag verzoeken we u om het ingetogen te doen om mogelijke verspreiding van ongewenste zaken tegen te gaan.

  Uit de kerk.

  • De kosters geven aanwijzingen wanneer u uw bank kunt verlaten en welke richting u aan moet houden naar de uitgang.
  • Er zijn 3 uitgangen: bij de parkeerplaats, bij de keuken en naar de Brooshooftstraat.
  • Het collecteren verloopt m.b.v. de inmiddels bekende rekken bij de uitgang.
  • Na het verlaten van de kerk gaat u direct naar huis. Vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

  Na de kerk.

  • De kosters desinfecteren de toiletten, deuren, de kansel en katheder.
  • Er zal zoveel mogelijk gelucht worden.

  Wie mogen naar de kerk?

  Nu er in juni maximaal 30 bezoekers ( m.u.v. de predikant, de ambtsdragers, de kosters en de organist) de diensten mogen bijwonen is het belangrijk dat we proberen zo dicht mogelijk bij dat aantal uitkomen. Onze (meelevende) leden zullen telefonisch worden benaderd met de vraag met hoeveel personen u de kerkdienst zult bijwonen. Uiteraard geldt hierbij “bij leven en welzijn”.

  Houdt u bij uw opgave rekening met het mogelijk verschil tussen morgen- en avonddienst.

  Vooralsnog krijgt u telefonisch (of per e-mail) door welke kerkdienst u kunt bijwonen.

  Met het uitnodigen beginnen we bij de achternaam die begint met de letter M. Op 15 maart jl. zijn we voor het eerst in bijzondere omstandigheid bij elkaar gekomen. Voor de avonddienst eindigden we toen bij de letter L. Op deze wijze is het zo eerlijk mogelijk verdeeld.

  E-mail adressen

  Voor mogelijke berichtgevingen willen we graag op de hoogte zijn van e-mail adressen. Het gaat daarbij om hen die in Hardinxveld-Giessendam en in Sliedrecht wonen. De overige woonplaatsen zijn al in het begin van de crisis geïnventariseerd. Graag doorgeven aan email@gergemhardinxveld-giessendam.nl met vermelding van uw naam en adres.

  Bij vragen of onduidelijkheden neemt u contact op met de scriba. We moeten nl. van deze periode zoveel mogelijk van elkaar leren.

  Het bovenstaande is een ‘stapel’ organisatorische zaken en onderlinge afspraken waarin we allemaal onze persoonlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar zonder de hulp en de zegen van de Heere konden we niet en kunnen we niet. Laten we elkaar met ernst opdragen en Hem bidden of we een ontdekkende zegen mogen ontvangen én een aan Hem verbindende zegen. Dan gaat het er niet in de eerste plaats over dat we het corona-virus kwijtraken maar de macht en de kracht van de zonde, persoonlijk, kerkelijk en landelijk. De enige Weg hiertoe is kennis aan en in geloof in Jezus Christus en Dien gekruisigd. En gekroond.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 04-04-2020

  In het RD en op andere media hebt u vast de inhoud van de persconferentie (31/03) van premier Rutte en minister De Jonge gelezen. En de dagen daarna zijn vraaggesprekken en beschouwingen gevolgd. We hebben ervaren dat op het doen en laten van de kerkelijke gemeenten gelet wordt. En dat mag want we staan ergens voor!

  In het bericht van 3 april van de deputaatschappen wordt op onze plicht en verantwoordelijkheid gewezen. Datzelfde doet minister Grapperhaus in het vraaggesprek op de voorpagina van het RD van 3 april.

  De kerkenraad heeft besloten om de aanwezigheid van de kerkenraadsleden bij de kerkdiensten te verminderen. Met ingang van zondag 5 april zal niet meer de helft van de kerkenraad bij de dienst aanwezig zijn. Elke dienst zullen maximaal 2 ouderlingen en 1 diaken bij toerbeurt de kerkdienst als ‘hoorder’ bijwonen.

  Uit de gemeente is door verschillende leden het voorstel gedaan om de liturgie van de kerkdiensten te plaatsen. Dit is een heel zinvol voorstel en het zal met onmiddellijke ingang gedaan worden. Bedankt voor het meedenken!

  Op zaterdag zal dan ook de liturgie voor de beide diensten van de volgende dag gepubliceerd worden. Het afkondigen van de liturgie een half uur voor de kerkdienst zal gedaan blijven worden.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 28-03-2020

  Maandag 23 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie verschillende nieuwe en strakkere maatregelen afgekondigd. Eén daarvan was de “dertig-aanwezigenregel”. Omdat niet duidelijk was of deze regel ook zou gelden voor kerkdiensten is woensdag jl. overleg geweest tussen de kerken (vertegenwoordigd in het CIO) en de minister van Justitie. Uit dat overleg is helder geworden dat de overheid de kerkdiensten, de kerkelijke uitvaarten en de huwelijksdiensten op één lijn ziet.

  Sinds zondag 22 maart jl. worden onze kerkdiensten met een klein aantal aanwezigen gehouden. Met dit aantal blijven we gelukkig ruim onder het door de overheid bepaalde maximum van dertig.
  Het communiqué wat door de kerken in overleg met de minister is opgesteld kunt u lezen op www.gergeminfo.nl. Via de pagina ‘Nieuws’ op onze site kunt u direct doorlinken naar de berichten van de 3 deputaatschappen die samen het landelijk crisisteam vormen voor ons kerkverband.

  Graag willen we ons houden aan de nieuwe en toegelichte richtlijnen die in de officiële berichtgeving van het landelijk crisisteam van gisteren verwoord zijn.

  De organisatie van de kerkdiensten hoeft daarom op dit moment niet aangepast te worden.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 21-03-2020 20.30u

  Vanmiddag heeft het crisisteam (1e en 2e voorzitter, scriba, voorzitter diaconie en koster) overlegd. Er is gekeken naar de ontwikkeling sinds dinsdag jl. m.b.t. het coronavirus en de verwachting van de deskundigen (o.a. RIVM) en het beleid van de overheid. Voornamelijk onze verantwoordelijkheid voor bijeenkomsten waarbij gemeenteleden aanwezig zijn, heeft geleid tot het ingrijpende besluit dat met onmiddellijke ingang alleen kerkdiensten zullen worden gehouden waarbij de gemeenteleden niet aanwezig zullen zijn. Roulerend zal telkens, in principe, de helft van de kerkenraad aanwezig zijn. De erediensten kunnen op deze bijzondere wijze toch doorgang vinden. Ook zijn enkele aangelegen punten aan de orde geweest. Wij noemen ze voor u:

  • M.i.v. 22/03 zullen geen 3 maar 2 diensten per zondag gehouden worden met de bekende aanvangstijden: 9.30 en 18.00 uur.
  • Roulerend zal de helft van de kerkenraad bij de kerkdienst aanwezig zijn.
  • Op 29/03 zal de bevestiging van de gekozen ambtsdragers niet doorgaan.
  • 29/03 is de laatste dag dat ouderling A. van den Born ambtsdrager is. Voor onze broeder geeft dit zekerheid; het is in goed overleg met hem vastgesteld.
  • Het horen van de belijdeniscatechisanten op 27/03 gaat niet door. Ook zal op 2e Paasdag geen openbare belijdenis des geloofs afgelegd worden.

  We vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor onze besluiten. Laten we de HEERE toch ernstig aanroepen of Hij in de moeilijke omstandigheden Zijn weg wil heiligen tot verootmoediging. En dat het zo zal leiden tot Hem Die door Zijn dood en opstanding “… de Weg, de Waarheid en het Leven …” is en blijft.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 21-03-2020 12.30u
  Indeling bezoeken kerkdiensten m.i.v. 22 maart 2020.
  Klik hier voor het overzicht wanneer u de kerkdienst kunt bezoeken
  Let op: Alleen de ingang bij de parkeerplaats is in gebruik.
  Neemt u a.u.b. de inmiddels bekende voorschriften in acht, bijv. verspreid plaatsnemen.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Woensdag 18-03-2020
  In de berichtgeving op onze site wordt u doorverwezen naar de site www.gergeminfo.nl. Dit is de officiële site van ons kerkverband. Afgevaardigden van drie verschillende deputaatschappen coördineren de maatregelen en de adviezen die voor al onze gemeenten gelden. De berichtgeving van deze commissie kunt u op de genoemde site volgen. De berichten van de commissie worden goed gelezen. We ontvingen nl. diverse vragen vanuit de gemeente over de gegeven adviezen e.d. We zijn blij met uw meeleven en betrokkenheid!

  Naar aanleiding van de gestelde vragen is op onze wesite geschreven dat tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdagavond 17 maart de genomen maatregelen geëvalueerd zouden worden en ook of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Als we kijken naar afgelopen zondag dan stellen we vast dat de verdeling van de gemeenteleden over de zalen zeer goed verlopen is. Het aantal kerkgangers bleef ruim binnen de gestelde grenzen en iedereen hield zich aan de voorschriften. Hartelijk dank daarvoor! Iedereen heeft ervaren dat het een ‘vreemde’ zondag was,heel anders als we gewend zijn. Degenen die in de kerk geweest zijn hebben gevoeld dat het toch goed is om samen te zijn al is het in een ongewone samenstelling.

  Uit de berichtgeving van 16 maart jl. op www.gergeminfo.nl ten opzichte van de invulling van zondag jl. in onze gemeente kan begrijpelijk de vraag ontstaan of de kerkenraad het wel juist heeft gedaan om drie zalen voor de kerkgangers ter beschikking te stellen. De kerkenraad wil duidelijk meegeven dat ons besluit al op vrijdag 13 maart jl. genomen is. Zoals u weet was voor elke zaal een eigen in- en uitgang en eigen toiletten beschikbaar. Het meest belangrijk was dat de kerkgangers van de veschillende zalen in het kerkgebouw elkaars wegen niet zouden kruisen. Op zaterdag is over onze oplossing nog met onze plaatselijke overheid overlegd. Toen was er geen reden om van onze organisatie af te zien. Verder is het goed om in het oog te houden dat iedereen met nieuwe maatregelen en adviezen te maken heeft in een bijzondere situatie en waarbij meerdere invullingen mogelijk zijn. De kerkenraad wil de gegeven richtlijnen niet anders dan volgen mede met het oog op één lijn binnen de gemeenten. De bespreking op 17 maart heeft tot enkele nieuwe besluiten geleid die we hierna toelichten.

  Wijziging kerkdiensten
  Zolang het mogelijk is gaan de kerkdiensten door. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van drie ‘luisterzalen’ maar van één: de vertrouwde kerkzaal. Het aantal diensten op zondag wordt uitgebreid van twee naar drie. De aanvangstijden zijn: 09.30, 15.30 en 18.30 uur. In de middag- en in de avonddienst wordt (in principe) dezelfde preek gehouden of gelezen. De kerkenraadsleden zullen bij toerbeurt de diensten bijwonen. Zondag 22 maart is de eerste zondag waarop drie kerkdiensten gehouden worden.

  Bijzondere kerkdiensten
  In de komende periode zijn er enkele bijzondere diensten: 29 maart (bevestiging en afscheid ambtsdragers), Goede Vrijdag en de belijdenisdienst op 2e Paasdag.
  29 maart:
  De bevestiging van de gekozen broeders en het afscheid van oud. Van den Born is verplaatst van ’s avonds naar ’s morgens. Het lijkt ons gepast om de naaste gezins- leden deze dienst bij te laten wonen. Met het berekenen van het aantal gemeente- leden wat de dienst bij kan wonen zullen we daar rekening mee houden.
  10 april:
  Op Goede Vrijdag zal er één dienst gehouden worden.
  13 april:
  2e Paasdag, afleggen van openbare belijdenis des geloofs. Ook op deze dag zal er één dienst zijn. Omdat er 26 belijdeniscatechisanten zijn is er alleen voor de naaste familieleden gelegenheid om de dienst bij te wonen. Wellicht zullen we (helaas) ons
  moeten beperken tot een maximaal aantal kerkgangers per belijdeniscatechisant.

  De collecten

  Graag willen wij u attenderen op het belang van stabiliteit in de inkomsten voor de bekende doelen (en de speciale en extra collecten). Voor onze administratie en uw overzicht verzoeken wij u per maand uw gaven over te maken naar de bankrekeningen die in onze gemeentegids te vinden zijn.

  Extra meditatie
  Met name ouderen zullen meer stilte en eenzaamheid ervaren. Daarom zal voorlopig elke vrijdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur een meditatief gedeelte verzorgd worden door onze dominee of een kerkenraadslid. Dit kan door iedereen gevolgd worden middels de kerktelefoon of www.kerkdienstgemist.nl. Vrijdag 20 maart zal het voor het eerst verzorgd worden.

  De organisatorische aspecten van de door de overheid afgekondigde maatregelen en de adviezen van de (landelijke) commissie zijn nodig maar kunnen niet zonder de leiding en de zegen van de Heere. We belijden immers Zijn regering in het koninkrijk van de natuur en van de genade.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 14-03-2020 17.30u
  Vandaag ontvangen alle gezinnen/gemeenteleden bijgaand nieuwsbericht. In HardinxveldGiessendam en in Sliedrecht hebben de kerkbladbezorgers het bij onze (meelevende) leden thuisbezorgd. De leden in de overige woonplaatsen ontvangen het bij deze per e-mail. Let u erop dat volgende berichten alleen op onze website geplaatst zullen worden. Ondanks het herhaald overlezen van het bericht is na het vermenigvuldigen gezien dat we één letter vergeten zijn: de V. Het betreft het overzicht ‘Wie kan wanneer naar de kerk’? Families van wie de achternaam met een V begint hebben tevergeefs gezocht wanneer zij evt. naar de kerk kunnen. Er is dus een aanvulling nodig. Deze aanvulling wordt ook op onze website geplaatst.

  Voor de aanvulling klik hier

  Tenslotte willen we het volgende m.b.t. de kerkdiensten nog even naar voren halen:
  • Indien u maar enigszins twijfelt aan de gezondheid van uzelf of van een gezinslid, blijft u dan thuis. We dragen immers verantwoordelijkheid tegenover elkaar.
  • Het meeluisteren thuis, indien mogelijk, heeft de voorkeur.
  • Wilt u graag in de kerk meeluisteren dan bieden wij u daarvoor de gelegenheid volgens het schema
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 14-03-2020 12.30u
  De verspreiding van het coronavirus in ons land en de door de regering genomen maatregelen zijn inmiddels algemeen bekend. Donderdagmiddag heeft premier Rutte bekendgemaakt dat bij bijeenkomsten niet meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn. Voor een gemeente met veel meer kerkgangers heeft dit direct grote gevolgen. In eerste plaats voor de kerkdiensten maar ook voor de vele nevenactiviteiten. Van het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening ontvingen wij bericht dat enkele Deputaatschappen vrijdagmorgen zouden overleggen en dat deze dan daarna richtlijnen zouden bekendmaken waaraan elke gemeente in de plaatselijke situatie invulling kan geven. Die informatie is ontvangen en een commissie van enkele kerkenraadsleden en onze koster hebben zich beraden op de voor onze gemeente passende maatregelen.

  Door middel van dit in Hardinxveld-Giessendam en in Sliedrecht verspreide nieuwsbericht en via onze website stellen wij u op de hoogte van de genomen besluiten. Wij beseffen ons terdege dat er veel onzekerheid leeft over het dagelijkse leven nu en in het toekomende. Geen mens weet het, alleen God Die alles regeert. De mens presteert veel, maakt van alles en nog wat maar alle complexe en economische systemen lopen vast door een onzichtbaar virus. Laat ons in de omstandigheden niet in de eerste plaats vluchten tot menselijk kennen en kunnen maar juist naar Hem aan Wie wij erkenning en eerbied schuldig zijn.

  Als kerkenraad weten wij ons verplicht de richtlijnen van onze overheid te volgen. In het licht van datgene wat nu bekend is, zijn de hierna volgende besluiten voor de korte termijn genomen. Indien verdergaande maatregelen door de overheid worden afgekondigd dan zal dat ook voor onze kerkelijke activiteiten gevolgen hebben. Dit eerste nieuwsbericht krijgt u op de huidige manier onder ogen (op papier of via de e-mail). Verdere gevolgen of nieuwe besluiten worden uitsluitend op onze website bekend gemaakt. Wilt u/wil jij erg hebben in hen (denk aan ouderen) die niet gebruikmaken van digitale media en die daarom van hun omgeving afhankelijk zijn? Stel hen liever tweemaal op de hoogte dan helemaal niet! Dat zou erg jammer zijn.

  Algemeen
  Bijeenkomsten van meer dan 100 personen gaan niet door of worden gesplitst.

  Wat gaat met ingang van heden om v

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten