Berichten van de kerkenraad

 • Zaterdag 28-03-2020

  Maandag 23 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie verschillende nieuwe en strakkere maatregelen afgekondigd. Eén daarvan was de “dertig-aanwezigenregel”. Omdat niet duidelijk was of deze regel ook zou gelden voor kerkdiensten is woensdag jl. overleg geweest tussen de kerken (vertegenwoordigd in het CIO) en de minister van Justitie. Uit dat overleg is helder geworden dat de overheid de kerkdiensten, de kerkelijke uitvaarten en de huwelijksdiensten op één lijn ziet.

  Sinds zondag 22 maart jl. worden onze kerkdiensten met een klein aantal aanwezigen gehouden. Met dit aantal blijven we gelukkig ruim onder het door de overheid bepaalde maximum van dertig.
  Het communiqué wat door de kerken in overleg met de minister is opgesteld kunt u lezen op www.gergeminfo.nl. Via de pagina ‘Nieuws’ op onze site kunt u direct doorlinken naar de berichten van de 3 deputaatschappen die samen het landelijk crisisteam vormen voor ons kerkverband.

  Graag willen we ons houden aan de nieuwe en toegelichte richtlijnen die in de officiële berichtgeving van het landelijk crisisteam van gisteren verwoord zijn.

  De organisatie van de kerkdiensten hoeft daarom op dit moment niet aangepast te worden.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 21-03-2020 20.30u

  Vanmiddag heeft het crisisteam (1e en 2e voorzitter, scriba, voorzitter diaconie en koster) overlegd. Er is gekeken naar de ontwikkeling sinds dinsdag jl. m.b.t. het coronavirus en de verwachting van de deskundigen (o.a. RIVM) en het beleid van de overheid. Voornamelijk onze verantwoordelijkheid voor bijeenkomsten waarbij gemeenteleden aanwezig zijn, heeft geleid tot het ingrijpende besluit dat met onmiddellijke ingang alleen kerkdiensten zullen worden gehouden waarbij de gemeenteleden niet aanwezig zullen zijn. Roulerend zal telkens, in principe, de helft van de kerkenraad aanwezig zijn. De erediensten kunnen op deze bijzondere wijze toch doorgang vinden. Ook zijn enkele aangelegen punten aan de orde geweest. Wij noemen ze voor u:

  • M.i.v. 22/03 zullen geen 3 maar 2 diensten per zondag gehouden worden met de bekende aanvangstijden: 9.30 en 18.00 uur.
  • Roulerend zal de helft van de kerkenraad bij de kerkdienst aanwezig zijn.
  • Op 29/03 zal de bevestiging van de gekozen ambtsdragers niet doorgaan.
  • 29/03 is de laatste dag dat ouderling A. van den Born ambtsdrager is. Voor onze broeder geeft dit zekerheid; het is in goed overleg met hem vastgesteld.
  • Het horen van de belijdeniscatechisanten op 27/03 gaat niet door. Ook zal op 2e Paasdag geen openbare belijdenis des geloofs afgelegd worden.

  We vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor onze besluiten. Laten we de HEERE toch ernstig aanroepen of Hij in de moeilijke omstandigheden Zijn weg wil heiligen tot verootmoediging. En dat het zo zal leiden tot Hem Die door Zijn dood en opstanding “… de Weg, de Waarheid en het Leven …” is en blijft.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 21-03-2020 12.30u
  Indeling bezoeken kerkdiensten m.i.v. 22 maart 2020.
  Klik hier voor het overzicht wanneer u de kerkdienst kunt bezoeken
  Let op: Alleen de ingang bij de parkeerplaats is in gebruik.
  Neemt u a.u.b. de inmiddels bekende voorschriften in acht, bijv. verspreid plaatsnemen.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Woensdag 18-03-2020
  In de berichtgeving op onze site wordt u doorverwezen naar de site www.gergeminfo.nl. Dit is de officiële site van ons kerkverband. Afgevaardigden van drie verschillende deputaatschappen coördineren de maatregelen en de adviezen die voor al onze gemeenten gelden. De berichtgeving van deze commissie kunt u op de genoemde site volgen. De berichten van de commissie worden goed gelezen. We ontvingen nl. diverse vragen vanuit de gemeente over de gegeven adviezen e.d. We zijn blij met uw meeleven en betrokkenheid!

  Naar aanleiding van de gestelde vragen is op onze wesite geschreven dat tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdagavond 17 maart de genomen maatregelen geëvalueerd zouden worden en ook of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Als we kijken naar afgelopen zondag dan stellen we vast dat de verdeling van de gemeenteleden over de zalen zeer goed verlopen is. Het aantal kerkgangers bleef ruim binnen de gestelde grenzen en iedereen hield zich aan de voorschriften. Hartelijk dank daarvoor! Iedereen heeft ervaren dat het een ‘vreemde’ zondag was,heel anders als we gewend zijn. Degenen die in de kerk geweest zijn hebben gevoeld dat het toch goed is om samen te zijn al is het in een ongewone samenstelling.

  Uit de berichtgeving van 16 maart jl. op www.gergeminfo.nl ten opzichte van de invulling van zondag jl. in onze gemeente kan begrijpelijk de vraag ontstaan of de kerkenraad het wel juist heeft gedaan om drie zalen voor de kerkgangers ter beschikking te stellen. De kerkenraad wil duidelijk meegeven dat ons besluit al op vrijdag 13 maart jl. genomen is. Zoals u weet was voor elke zaal een eigen in- en uitgang en eigen toiletten beschikbaar. Het meest belangrijk was dat de kerkgangers van de veschillende zalen in het kerkgebouw elkaars wegen niet zouden kruisen. Op zaterdag is over onze oplossing nog met onze plaatselijke overheid overlegd. Toen was er geen reden om van onze organisatie af te zien. Verder is het goed om in het oog te houden dat iedereen met nieuwe maatregelen en adviezen te maken heeft in een bijzondere situatie en waarbij meerdere invullingen mogelijk zijn. De kerkenraad wil de gegeven richtlijnen niet anders dan volgen mede met het oog op één lijn binnen de gemeenten. De bespreking op 17 maart heeft tot enkele nieuwe besluiten geleid die we hierna toelichten.

  Wijziging kerkdiensten
  Zolang het mogelijk is gaan de kerkdiensten door. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van drie ‘luisterzalen’ maar van één: de vertrouwde kerkzaal. Het aantal diensten op zondag wordt uitgebreid van twee naar drie. De aanvangstijden zijn: 09.30, 15.30 en 18.30 uur. In de middag- en in de avonddienst wordt (in principe) dezelfde preek gehouden of gelezen. De kerkenraadsleden zullen bij toerbeurt de diensten bijwonen. Zondag 22 maart is de eerste zondag waarop drie kerkdiensten gehouden worden.

  Bijzondere kerkdiensten
  In de komende periode zijn er enkele bijzondere diensten: 29 maart (bevestiging en afscheid ambtsdragers), Goede Vrijdag en de belijdenisdienst op 2e Paasdag.
  29 maart:
  De bevestiging van de gekozen broeders en het afscheid van oud. Van den Born is verplaatst van ’s avonds naar ’s morgens. Het lijkt ons gepast om de naaste gezins- leden deze dienst bij te laten wonen. Met het berekenen van het aantal gemeente- leden wat de dienst bij kan wonen zullen we daar rekening mee houden.
  10 april:
  Op Goede Vrijdag zal er één dienst gehouden worden.
  13 april:
  2e Paasdag, afleggen van openbare belijdenis des geloofs. Ook op deze dag zal er één dienst zijn. Omdat er 26 belijdeniscatechisanten zijn is er alleen voor de naaste familieleden gelegenheid om de dienst bij te wonen. Wellicht zullen we (helaas) ons
  moeten beperken tot een maximaal aantal kerkgangers per belijdeniscatechisant.

  De collecten

  Graag willen wij u attenderen op het belang van stabiliteit in de inkomsten voor de bekende doelen (en de speciale en extra collecten). Voor onze administratie en uw overzicht verzoeken wij u per maand uw gaven over te maken naar de bankrekeningen die in onze gemeentegids te vinden zijn.

  Extra meditatie
  Met name ouderen zullen meer stilte en eenzaamheid ervaren. Daarom zal voorlopig elke vrijdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur een meditatief gedeelte verzorgd worden door onze dominee of een kerkenraadslid. Dit kan door iedereen gevolgd worden middels de kerktelefoon of www.kerkdienstgemist.nl. Vrijdag 20 maart zal het voor het eerst verzorgd worden.

  De organisatorische aspecten van de door de overheid afgekondigde maatregelen en de adviezen van de (landelijke) commissie zijn nodig maar kunnen niet zonder de leiding en de zegen van de Heere. We belijden immers Zijn regering in het koninkrijk van de natuur en van de genade.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 14-03-2020 17.30u
  Vandaag ontvangen alle gezinnen/gemeenteleden bijgaand nieuwsbericht. In HardinxveldGiessendam en in Sliedrecht hebben de kerkbladbezorgers het bij onze (meelevende) leden thuisbezorgd. De leden in de overige woonplaatsen ontvangen het bij deze per e-mail. Let u erop dat volgende berichten alleen op onze website geplaatst zullen worden. Ondanks het herhaald overlezen van het bericht is na het vermenigvuldigen gezien dat we één letter vergeten zijn: de V. Het betreft het overzicht ‘Wie kan wanneer naar de kerk’? Families van wie de achternaam met een V begint hebben tevergeefs gezocht wanneer zij evt. naar de kerk kunnen. Er is dus een aanvulling nodig. Deze aanvulling wordt ook op onze website geplaatst.

  Voor de aanvulling klik hier

  Tenslotte willen we het volgende m.b.t. de kerkdiensten nog even naar voren halen:
  • Indien u maar enigszins twijfelt aan de gezondheid van uzelf of van een gezinslid, blijft u dan thuis. We dragen immers verantwoordelijkheid tegenover elkaar.
  • Het meeluisteren thuis, indien mogelijk, heeft de voorkeur.
  • Wilt u graag in de kerk meeluisteren dan bieden wij u daarvoor de gelegenheid volgens het schema
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 14-03-2020 12.30u
  De verspreiding van het coronavirus in ons land en de door de regering genomen maatregelen zijn inmiddels algemeen bekend. Donderdagmiddag heeft premier Rutte bekendgemaakt dat bij bijeenkomsten niet meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn. Voor een gemeente met veel meer kerkgangers heeft dit direct grote gevolgen. In eerste plaats voor de kerkdiensten maar ook voor de vele nevenactiviteiten. Van het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening ontvingen wij bericht dat enkele Deputaatschappen vrijdagmorgen zouden overleggen en dat deze dan daarna richtlijnen zouden bekendmaken waaraan elke gemeente in de plaatselijke situatie invulling kan geven. Die informatie is ontvangen en een commissie van enkele kerkenraadsleden en onze koster hebben zich beraden op de voor onze gemeente passende maatregelen.

  Door middel van dit in Hardinxveld-Giessendam en in Sliedrecht verspreide nieuwsbericht en via onze website stellen wij u op de hoogte van de genomen besluiten. Wij beseffen ons terdege dat er veel onzekerheid leeft over het dagelijkse leven nu en in het toekomende. Geen mens weet het, alleen God Die alles regeert. De mens presteert veel, maakt van alles en nog wat maar alle complexe en economische systemen lopen vast door een onzichtbaar virus. Laat ons in de omstandigheden niet in de eerste plaats vluchten tot menselijk kennen en kunnen maar juist naar Hem aan Wie wij erkenning en eerbied schuldig zijn.

  Als kerkenraad weten wij ons verplicht de richtlijnen van onze overheid te volgen. In het licht van datgene wat nu bekend is, zijn de hierna volgende besluiten voor de korte termijn genomen. Indien verdergaande maatregelen door de overheid worden afgekondigd dan zal dat ook voor onze kerkelijke activiteiten gevolgen hebben. Dit eerste nieuwsbericht krijgt u op de huidige manier onder ogen (op papier of via de e-mail). Verdere gevolgen of nieuwe besluiten worden uitsluitend op onze website bekend gemaakt. Wilt u/wil jij erg hebben in hen (denk aan ouderen) die niet gebruikmaken van digitale media en die daarom van hun omgeving afhankelijk zijn? Stel hen liever tweemaal op de hoogte dan helemaal niet! Dat zou erg jammer zijn.

  Algemeen
  Bijeenkomsten van meer dan 100 personen gaan niet door of worden gesplitst.

  Wat gaat met ingang van heden om verschillende redenen niet door:
  • De crèche tijdens de kerkdienst.
  • -12 Vereniging ‘Samuël’.
  • +12/+14 Vereniging ‘Klein in kracht’.
  • Vrouwenvereniging ‘Eben-Haëzer’.
  • Gemeente-avond over “De heilige Oorlog”.
  Catechisaties:
  • Maandag 16 maart is de laatste catechisatie-avond. Afsluiting seizoen in de eigen groep.
  • Afsluiting seizoen op 30 maart met dhr. Evert Barten gaat niet door.
  • De belijdeniscatechisatie gaat zonder onderbreking door.
  Wat gaat wel door:
  • De zondagsschool (volgt beleid t.a.v. basisonderwijs).
  • Verenigingen en activiteiten met minder dan 100 aanwezigen. De leiding kan anders beslissen
  • Verkoop collectebonnen en muntrollen.
  • Bibliotheek.
  • Kleding inzamelen voor Roemenië.
  • Schoonmaken en stofzuigen.
  • Kerkenraadsvergadering.
  De kerkdiensten
  De kerkdiensten (het kloppend hart van het gemeente-zijn) gaan in aangepaste vorm door op de gebruikelijke tijden. We verwachten dat iedereen met de eigen gemeente meeleeft en meeluistert. De diensten zijn te volgen via ‘Kerkdienstgemist’ (zonder slot, dus openbaar) en via de ether. Voor hen die niet mee kunnen luisteren, kunnen met koster W. van Leeuwen contact opnemen voor een oplossing (0184-630757, 06-13582105). Zij die tot de kwetsbare groep behoren wordt ontraden de diensten in het kerkgebouw bij te wonen.

  Organisatie diensten in het kerkgebouw
  Om het ‘opgaan’ op zondag enigszins in stand te houden is een minimale organisatie bedacht. Dit houdt in dat elke kerkdienst door 3 roulerende groepen kan worden bijgewoond en meegeluisterd. Elke groep mag uit niet meer dan 100 aanwezigen bestaan. Elke groep heeft een eigen in- en uitgang, zaalruimte en toilet. De kerkenraad zal zich telkens verdelen over de groepen. Afhankelijk van het aantal aanwezigen wordt het aantal van maximaal 100 in de kerkzaal vanuit de zalen aangevuld of andersom. De kosters zullen dit begeleiden.

  Klik hier voor het overzicht van de ruimten die we gebruiken.
  Klik hier voor het overzicht wie wanneer naar de kerk kan.

  Uw collectegaven kunt u bij het uitgaan in de inmiddels bekende rekken deponeren. Of op de in de gemeentegids vermelde bankrekeningen overschrijven.

  We hopen dat op deze wijze iets van het gemeente-zijn kan blijven bestaan.
  De Heere zegene de diensten in deze omstandigheden én de omstandigheden zelf voor onze persoonlijke verhouding tussen Hem en ons. De lijdenstijd wijst ons in het bijzonder op het reinigende en heiligende bloed van Christus. God spreekt nu tweemaal: in toorn en in ontferming.
  Negeer Zijn stem heden toch niet.

  Mocht er aanleiding zijn tot aanvullingen, verbeteringen of wijzigingen dan zullen we dat bekendmaken via onze website. Ongetwijfeld zal het aanpassingen van ons allemaal vragen. We rekenen op uw medewerking.

  De kerkenraad en de koster

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten