Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen we hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten

22-05-2022
Middagdienst

Hooglied 3 vers 11

Ds. A.T. Huijser

Thema: De gekroonde Koning
Punt 1: Het feit van Zijn kroning
Punt 2: De dag van Zijn kroning
Punt 3: De opwekking bij Zijn kroning

22-05-2022
avonddienst

H.C. zondag 26

Ds. W.J. Karels

Thema: De heenwijzing naar het Bloed in de Heilige Doop
Punt 1: De verzekering door het Bloed
Punt 2: De kracht van het bloed
Punt 3: De belofte van het Bloed

15-05-2022
ochtenddienst

Psalm 22 vers 7a

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Christus’ Middelaarsliefde afgebeeld in een worm
Punt 1: Liefde in Zijn vernedering
Punt 2: Liefde in zijn kruisiging
Punt 3: Liefde in Zijn verlossing

15-05-2022
avonddienst

Genesis 39 vers 9b

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Een jongere met écht geluk
Punt 1: Geluk in voorspoed
Punt 2: Geluk in verleiding
Punt 3: Geluk in tegenspoed

12-05-2022
avonddienst

1 Petrus 1 vers 3 en 4

Ds. J. van Rijswijk

Thema: Petrus' levende hoop
Punt 1: De oorsprong van deze hoop.
Punt 2: De inhoud van deze hoop.

08-05-2022
ochtenddienst

Markus 16

vers 15 en 16

Ds. W.J. Karels

Thema: Het evangelie van Christus
Punt 1: Gepreekt
Punt 2: Geloofd
Punt 3: Verzegeld
Punt 4: Verworpen

08-05-2022
avonddienst

Mattheüs 9

vers 36 t/m 38

Ds. W.J. Karels

Thema: De bewogenheid van Christus
Punt 1: Wat Hij in bewogenheid waarneemt
Punt 2: Wat Hij in bewogenheid vaststelt
Punt 3: Waartoe Hij in bewogenheid opwekt

01-05-2022
ochtenddienst

Johannes 21

vers 1 t/m 14

Stud. M.G.

van Middendorp

Thema: Christus openbaart Zich aan de zee van Tiberias
Punt 1: Het voorafgaande aan deze openbaring
Punt 2: De verborgenheid bij deze openbaring
Punt 3: De ogen geopend in deze openbaring

01-05-2022
avonddienst

2 Kronieken 33

vers 1 t/m 20

Stud. M.G.

van Middendorp

Thema: Gods genade verheerlijkt in Manasse
Punt 1: Manasse’s leven voor genade
Punt 2: Manasse’s leven door genade
Punt 3: Manasse’s leven uit genade

24-04-2022
ochtenddienst

Johannes 20

vers 24 t/m 29

Stud. M. Boersma

Thema: De beproeving van het zaligmakend geloof
Punt 1: Eerst zien en daarna geloven
Punt 2: Ziende geloven
Punt 3: Eerst geloven en daarna zien

24-04-2022
avonddienst

Daniël 9 vers 1 t/m 19

Stud. M. Boersma

Thema: Het gebed van Daniël
Punt 1: De aanleiding tot het gebed
Punt 2: De inhoud van het gebed
Punt 3: De aandrang in het gebed

20-04-2022
avonddienst

Deuteronomium 30 vers 19

Ds. W.J. Karels

Thema: Mozes' getuigenis bij zijn afscheid
Punt 1: De kracht van dit getuigenis
Punt 2: De inhoud van dit getuigenis
Punt 3: De raad bij dit getuigenis

18-04-2022
ochtenddienst

Romeinen 10 vers 9

Ds. W.J. Karels

Thema: Het waar zalig makend geloof
Punt 1: Een rechte geloofsbelijdenis
Punt 2: Een enige geloofsgrond
Punt 3: Een zekere geloofsvrucht

17-04-2022
ochtenddienst

Mattheus 28 vers 9

Ds. W.J. Karels

Thema: De opstanding van Christus
Punt 1: De tekenen bij deze opstanding
Punt 2: De prediking van deze opstanding
Punt 3: De openbaring na deze opstanding

17-04-2022
avonddienst

Markus 16

vers 12 en 13

Leesdienst

(Ds. A. Elshout)

Thema: De ontmoeting tussen de opgestane Levensvorst en de Emmaüsgangers
Punt 1: Geopende wonden
Punt 2: Geopende schriften
Punt 3: Geopende ogen
Punt 4: Geopende monden

15-04-2022
avonddienst

Lukas 23

vers 39 t/m 43

Ds. W.J. Karels

Thema: Een moordenaar tot God bekeerd
Punt 1: Een rampzalige moordenaar
Punt 2: Een boetvaardige moordenaar
Punt 3: Een smekende moordenaar
Punt 4: Een zalige moordenaar

10-04-2022
ochtenddienst

Mattheus 27

vers 45 t/m 46

Ds. P.C. Vlot

Thema: De Borg verlaten op Golgotha
Punt 1: De tijd van deze verlatenheid
Punt 2: De roep in deze verlatenheid
Punt 3: De vrucht uit deze verlatenheid

10-04-2022
avonddienst

Jozua 6 vers 11a

Ds. P.C. Vlot

Thema: De ark bij Jericho
Punt 1: De prediking van de ark
Punt 2: Het oordeel bij de ark
Punt 3: De verlossing door de ark

08-04-2022

(Trouwdienst

Frans & Mirthe)

Spreuken 8

vers 34

Ds. W.J. Karels Thema: De Opperste Wijsheid
1: De Persoon die hier spreekt;
2: De arbeid waartoe Hij opwekt;
3: De zaligheid die Hij beloofd.

06-04-2022
avonddienst

(t.b.v. ver. Zondagsrust)

Nehemia 13 vers 22

Ds. D.E. van der Kieft

Thema: Nehemia's heiliging van de Sabbat
Punt 1: Zijn waarschuwing
Punt 2: Zijn reformatie
Punt 3: Zijn gebed

03-04-2022
ochtenddienst

Lukas 23

vers 27 t/m 31

Ds. W.J. Karels

Thema: De Borg en tranen
Punt 1: Afwezige tranen
Punt 2: Afgewezen tranen
Punt 3: Aangeprezen tranen
Punt 4: Borgtochtelijke tranen

03-04-2022
avonddienst

HC zondag 25

Ds. W.J. Karels

Thema: Het waar zaligmakend geloof
Punt 1: De Werkmeester van dit geloof
Punt 2: De versterking van dit geloof
Punt 3: De fundering van dit geloof

27-03-2022
ochtenddienst

Mattheüs 27

vers 32

Leesdienst

(Ds. J van Rijswijk)

Thema: Kruisdragen
Punt 1: Gewillig kruisdragen
Punt 2: Gedwongen kruisdragen
Punt 3: Getroost kruisdragen

27-03-2022
avonddienst

Richt. 7vers 23

t/m Richt. 8

vers 3

Leesdienst

(Ds. M. Karens)

Thema: Gideon en de Efraïmieten
Punt 1: Hun hulp gevraagd
Punt 2: Hun verwijt gehoord
Punt 3: Hun toorn gestild

20-03-2022
ochtenddienst

Lukas 22

vers 47 t/m 62

Leesdienst

(Ds. J van Haaren)

Thema: Petrus door satan gezift
Punt 1: Hoe hoog hij stond
Punt 2: Hoe diep hij viel
Punt 3: Hoe laag hij boog

20-03-2022
avonddienst

HC zondag 24

Ds. W.J. Karels

Thema: De goede werken
Punt 1: Zij zijn geen grond voor de zaligheid
Punt 2: Zij worden wel beloond uit genade
Punt 3: Zij zijn onmisbaar als vrucht

13-03-2022
ochtenddienst

Leviticus 1 vers 4

Ds. A.T. Huijser

Thema: Een brandoffer voor de schuld
Punt 1: De noodzaak van het brandoffer (vers 1-3)
Punt 2: De overdracht van het brandoffer (vers 4a)
Punt 3: De verzoening door het brandoffer (vers 4b)

13-03-2022
avonddienst

Lukas 22

vers 39 t/m 44

Ds. A.T. Huijser

Thema: Jezus’ gebedsstrijd
Punt 1: De plaats van Zijn strijd (vers 39)
Punt 2: De worsteling in Zijn strijd (vers 40-42)
Punt 3: De bloedstorting bij Zijn strijd (vers 43 en 44)

09-03-2022
middagdienst

Biddag

Daniël 6

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: Daniëls gebed
Punt 1: Gebedsbedreiging
Punt 2: Gebedsvolharding
Punt 3: Gebedsoverwinning

09-03-2022
avonddienst

Biddag

Hebreeën 7

vers 24 en 25

Ds. W.J. Karels

Thema: De hemelse Hogepriester
Punt 1: Dat Hij zalig maakt
Punt 2: Dat Hij leeft
Punt 3: Dat Hij bidt

06-03-2022
ochtenddienst

Psalm 100

vers 4 en 5

Ds. W.J. Karels

Thema: Een Lofoffer
Punt 1: De plaats van dit offer (vers 4a)
Punt 2: De grondslag van dit offer (vers 4b en 5a)
Punt 3: De toezegging bij dit offer (vers 5b)

06-03-2022
avonddienst

HC zondag 23

Ds. W.J. Karels

Thema: De rechtvaardigmaking door het geloof
Punt 1: Een heerlijke bate
Punt 2: Een heilige vierschaar
Punt 3: Een gelovige aanname

27-02-2022
ochtenddienst

Mattheüs 9

vers 14 t/m 17

Ds. W.J. Karels

Thema: Nogmaals een ingrijpende vraag
Punt 1: Een pastoraal antwoord (vers 15a)
Punt 2: Een onderwijzend antwoord (vers 16 en 17)
Punt 3: Een profetisch antwoord (vers 15b)

27-02-2022
Middagdienst

Richteren 7

vers 9 t/m 22

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Het zwaard van de HEERE en van Gideon
Punt 1: De overwinning door de HEERE voorzegd
Punt 2: De strijd voor de HEERE gestreden
Punt 3: De vijand door de HEERE verslagen

27-02-2022
avonddienst

Psalm 65 vers 3

Leesdienst

(Jonathan Edwards)

Thema: De allerhoogste is een gebed verhorend God
Punt 1: De allerhoogste is een God die het gebed hoort
Punt 2: Hij doet dat in uitnemende mate
Punt 3: Hij onderscheid zich hierin van alle valse goden
Punt 4: Aantonen uit het Woord en de praktijk van Zijn volk

20-02-2022
ochtenddienst

Johannes 6

vers 33

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, het Brood des Levens
Punt 1: Wie dit Brood geeft
Punt 2: Wie dit Brood is
Punt 3: Wie dit Brood eet

20-02-2022
Middagdienst

Zacharia 13

vers 1

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de Fontein des Levens
Punt 1: Het wonder van deze Fontein
Punt 2: De opening van deze Fontein
Punt 3: Het gebruik van deze Fontein
Punt 4: De kracht van deze Fontein

20-02-2022
avonddienst

Jesaja 53

vers 4a en 5b

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de hemelse Medicijnmeester
Punt 1: Zijn dierbaar Persoon
Punt 2: Zijn krachtig Medicijn
Punt 3: Zijn begenadigde patiënten

13-02-2022
ochtenddienst

Mattheüs 9

vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: Een aangrijpende vraag
Punt 1: De aanleiding tot deze vraag (vers 9 en 10)
Punt 2: De inhoud van deze vraag (Vers 11)
Punt 3: Het antwoord op deze vraag (vers 12 en 13)

13-02-2022
Middagdienst

Richteren 7

vers 1 t/m 8

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: De geloofsbeproeving van Gideon
Punt 1: De verzameling van zijn leger;
Punt 2: De vermindering van zijn leger;
Punt 3: De toerusting van zijn leger.

13-02-2022
avonddienst

HC zondag 22

vr/antw 58

Ds. W.J. Karels

Thema: ’s Vaders vreugde en de jongste zoon
Punt 1: De oorzaak van die vreugde
Punt 2: Het voorwerp van die vreugde
Punt 3: De inhoud van die vreugde

06-02-2022
ochtenddienst

Genesis 41 vers 38

Leesdienst

(Ds. G. Mouw)

Thema: Jozefs verhoging uit de gevangenis
Punt 1: De weg tot die verhoging

06-02-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 33 t/m 40

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Toegerust tot de strijd
Punt 1: Gideon door de Geest vervuld
Punt 2: Gideon door een leger omringd
Punt 3: Gideon door een teken versterkt

06-02-2022
avonddienst

Lukas 15 vers 24b

Leesdienst

(Ds. C.A.

van Dieren)

Thema: ’s Vaders vreugde en de jongste zoon
Punt 1: De oorzaak van die vreugde
Punt 2: Het voorwerp van die vreugde
Punt 3: De inhoud van die vreugde

30-01-2022
ochtenddienst

Lukas 15

vers 11 t/m 19

Leesdienst

(Ds. J.S. v/d Net)

Thema: De gelijkenis van de verloren zoon
Punt 1: Afkeer
Punt 2: Inkeer
Punt 3: Wederkeer

30-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 25 t/m 32

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideon als richter
Punt 1: De opdracht aan Gideon verstrekt
Punt 2: De taak aan Gideon volbracht
Punt 3: Het leven van Gideon beschermd

30-01-2022
avonddienst

Romeinen 7

vers 14

Stud. M. Boersma

Thema: De strijd tussen vlees en geest
Punt 1: Gods wet is geestelijk
Punt 2: Gods kind is vleselijk

23-01-2022
ochtenddienst

Markus 8

vers 25

Ds. W.J. Karels

Thema: De genezing van een blinde
Punt 1: Ontbrekend licht
Punt 2: Aanvankelijk licht
Punt 3: Doorbrekend licht

23-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 15-24

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: De HEERE is vrede
Punt 1: Een teken gevraagd (vers 15-18)
Punt 2: Een teken gegeven (vers 19 en 21)
Punt 3: De vrede geopenbaard (vers 22-23)
Punt 4: Een altaar gebouwd (vers 24)

23-01-2022
avonddienst

HC zondag 22 vr./antw. 57

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus en Zijn kinderen.
Punt 1: In hun leven verenigd met Christus;
Punt 2: Bij hun sterven opgenomen door Christus;
Punt 3: Op de Oordeelsdag opgewekt door Christus;

16-01-2022
ochtenddienst

Mattheüs 3

vers 13

Ds. E. Bakker

Thema: Jezus door Johannes gedoopt
Punt 1: Jezus’ wens
Punt 2: Johannes’ weigering
Punt 3: Jezus’ uitleg
Punt 4: Gods bevestiging

16-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 11-14

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideon tot richter geroepen
Punt 1: Waar de HEERE Gideon roept (vers 11)
Punt 2: Hoe de HEERE Gideon roept (vers 12 en 13)
Punt 3: Waartoe de HEERE Gideon roept (vers 14)

16-01-2022
avonddienst

Klaagliederen 3

vers 39 en 40

Ds. E. Bakker

Thema: Een volk in de diepte
Punt 1: Een klagend volk;
Punt 2: Een schuldig volk;
Punt 3: Een veroordeeld volk;
Punt 4: Een zoekend volk.

14-01-2022

(Trouwdienst

Marc & Julia)

Psalm 37 vers 5 Ds. W.J. Karels Thema: Een heilzame raad
1: Een liefdevolle aansporing
2: Een ernstvolle vermaning
3: Een troostvolle belofte

09-01-2022
ochtenddienst

Lukas 2

vers 21

Ds. W.J. Karels

Thema: De besnijdenis van de Middelaar
1: Het Middelaarsbloed
2: De Middelaarsnaam

09-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 8

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideons tijd
1: De verlating door Israël
2: De verdrukking door Midean
3: De verkondiging door de HEERE

09-01-2022
avonddienst

HC zondag 21 vr./antw. 55 & 56

Ds. W.J. Karels

Thema: Het geloof in Christus
1: De VRUCHT van de gemeenschap der heilige;
2: De GENADE van de vergeving der zonden;
3: Het KLEED van de Gerechtigheid van Christus.

02-01-2022
ochtenddienst

Johannes 1

vers 14

Ds. W.J. Karels

Thema: De Menswording van de Middelaar
1: Wie Hij is
2: Waar Hij woont
3: Hoe Hij schittert
4: Wat Hij schenkt

02-01-2022
Middagdienst

Jona 4

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona bij Ninevé
1: Jona’s dwaasheid
2: Goddelijk onderwijs

02-01-2022
avonddienst

HC zondag 21 vr./antw. 54

Ds. W.J. Karels

Thema: De Gemeente des Heeren
1: Haar Goddelijke oorsprong
2: Haar zekere vergadering

3: Haar levende onderdanen

01-01-2022
ochtenddienst

(Nieuwjaarsmorgen)

3 Johannes

vers 2

Ds. W.J. Karels Thema: De wens van Johannes aan Gajus
1: Haar treffende vergelijk
2: Haar waardevolle inhoud

31-12-2021
avonddienst

(oudjaarsavond)

Joël 2

vers 12 t/m 14

Ds. W.J. Karels

Thema: Bekering, boete en behoud
1: Een ernstvolle oproep (vers 12a)
2: Een inhoudsvolle aanwijzing (vers 12b en 13a)
3: Een hoopvolle verwachting (vers 13b en 14)

26-12-2021
ochtenddienst

(2e Kerstdag)

Johannes 1

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: De komst van Christus in het vlees
1: Het wonder van Zijn komst.
2: De verwerping van Zijn komst.
3: De aanneming van Zijn komst
4: De zegen van Zijn komst

26-12-2021
Middagdienst

(2e Kerstdag)

Lukas 2 vers 7

Ds. C. Sonnevelt

Thema: De kribbe van Bethlehem
1: De Vader boven de kribbe.
2: Het Kind in de kribbe.
3: De Kerk rondom de kribbe.

26-12-2021
avonddienst

(2e Kerstdag)

1 Timotheüs 1

vers 15

Ds. C. Hogchem

Thema: Christus Jezus in de wereld gezonden om de zondaren zalig te maken
1: Een getrouw woord
2: Een rijke inhoud
3: Een alles overklimmend voorbeeld

25-12-2021
morgendienst

(1e Kerstdag)

Mattheüs 1

vers 18a en 25

Ds. W.J. Karels

Thema: De geboorte van Jezus Christus
1: Gods weg met Jozef
2: Gods weg met Maria
3: Gods weg met Jezus

18-12-2021
ochtenddienst

Lukas 1

vers 43

Leesdienst

(Ds. J.J. Tanis)

Thema: Lofzang van Elisabeth
1: Wonderlijk vragen
2: Wonderlijke belijden

18-12-2021
Middagdienst

Lukas 1

vers 67 t/m 71

Stud. M. Boersma

Thema: Gods lof uit een mensenmond
1: Een zwijgende mond
2: Een profetische mond
3: Een zingende mond
18-12-2021
avonddienst

1 Samuel 22

vers 1 en 2

Ds. G. van Manen

Thema: David in de spelonk van Adullam
1: Als vluchteling
2: Als toevlucht
3: Als overste

12-12-2021
ochtenddienst

Deuteronomium 18 vers 15

Leesdienst

(Ds. J. van Haaren)

Thema: Christus als Profeet beloofd.
1: als Mozes;
2: uit het volk;
3: van God;

4 tot zaligheid.

12-12-2021
Middagdienst

Jona 3

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona door de Heere naar Ninevé gestuurd
1: Een nieuwe opdracht (vers 1 en 2)
2: Een ernstige prediking (vers 4)
3: De vrucht op de prediking (vers 5 t/m 10)
12-12-2021
avonddienst

HC zondag 20

Ds. W.J. Karels

Thema: De Heilige Geest
1: Zijn Goddelijke Persoon
2: Zijn genadevolle schenking
3: Zijn gezegende werk

05-12-2021
ochtenddienst

Obadja vers 21

Ds. W.J. Karels

Thema: Een profetie van de komende Heiland
1: Zijn zegenrijk Persoon;
2: Zijn krachtige werk;
3: Zijn heerlijk Koninkrijk.
05-12-2021
Middagdienst

Jona 2

vers 5 t/m 10

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona verlost
1: Waaruit hij werd verlost
2: Door Wie hij werd verlost
05-12-2021
avonddienst

HC zondag 19

Ds. W.J. Karels

Thema: De verhoogde Middelaar
1: Hoe Hij regeert (vr./antw. 50)
2: Hoe Hij zegent (vr./antw. 51
3: Hoe Hij oordeelt (vr./antw. 52)

28-11-2021
ochtenddienst

Jesaja 60 vers 1

Leesdienst

(Ds. D. Rietdijk)

Thema: Het komende Licht
1: Een wonderlijk bevel;
2: Een verblijdende belofte;
3: Een verrassende boodschap.
28-11-2021
Middagdienst

Jona 2

vers 1 t/m 4

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona in de buik van de vis
1: Zijn bidvertrek
2: De inhoud van zijn gebed
3: Zijn geloofsvertrouwen
28-11-2021
avonddienst

Psalm 130

vers 5

Ds. G. van Manen

Thema: De adventsverwachting van de dichter
1: Het Voorwerp van die verwachting
2: De aard van die verwachting
3: De grond van die verwachting

21-11-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Koningen 24

vers 8 t/m 27

Ds. W.J. Karels Thema: Koning Jojachin
1: Hoe hij gezondigd heeft;
2: Hoe hij weggevoerd werd;
3: Hoe hij verhoogd werd.
21-11-2021
Middagdienst

Jona 1

vers 10 t/m 15

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Een noodzakelijk offer
1: Een offer dat wordt aangeboden
2: Een offer dat wordt geweigerd
3: Een offer dat wordt gebracht
21-11-2021
avonddienst

HC zondag 18 vr/antw 49

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus’ Hemelvaart
1: Voorspreker voor het aangezicht Zijns Vaders
2: Plaatsbereider in het huis Zijns Vaders
3: Doorwerkend door de Geest Zijns Vaders

14-11-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

Jeremia 36

vers 32

Ds. W.J. Karels Thema: Koning Jojakim en het Woord der Waarheid
1: Dit Woord door het volk verworpen
2: Dit Woord door Jojakim verbrand
3: Dit Woord door de HEERE gehandhaafd
14-11-2021
Middagdienst

Jona 1

vers 4 t/m 9

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona de vluchteling
1: De vluchteling gevonden
2: De vluchteling gearresteerd
3: De vluchteling verootmoedigd
14-11-2021
avonddienst

HC zondag 18

Ds. W.J. Karels

Thema: De Hemelvaart van Christus
1: Een wonderlijk feit (46)
2: Een heerlijke troost (47)
3: Een gevaarlijke dwaling (48)
4: Een onuitsprekelijk nut (49)
07-11-2021
ochtenddienst

Mattheüs 14

vers 22 t/m 33

Ds. A.T. Huijser Thema: De discipelen op de leerschool van het geloof
1: Door Jezus beproefd (vers 22-24)
2: Door Jezus bezocht (vers 25-31)
3: Door Jezus behouden (vers 32-33)
07-11-2021
Middagdienst

Hosea 6

vers 1 en 2

Ds. A.T. Huijser

Thema: Israëls wederkeer tot de HEERE
1: De opwekking tot die wederkeer
2: De belijdenis in die wederkeer
3: De verwachting bij die wederkeer
07-11-2021
avonddienst

Jona 1

vers 1 t/m 3

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona de profeet
1: Geroepen door God
2: Met een opdracht van God
3: Wegvluchtend van God

03-11-2021
ochtenddienst

(dankdag)

Genesis 8 vers 20 en 21 Ds. W.J. Karels Thema: Noach’s dankaltaar
1: De dankbaarheid getoond door dit altaar
2: Het offer gebracht op dit altaar
3: Gods gunst ervaren bij dit altaar

03-11-2021

Middagdienst

(dankdag)

Jozua 8 vers 30 Ds. P.C. Vlot Thema: Danken voor Gods aangezicht
1: De tijd van dit danken
2: Het werk bij dit danken
3: De woorden na dit danken

03-11-2021

avonddienst

(dankdag)

Ezechiël 22 vers 30 en 32 Ds. W.J. Karels Thema: Dreigende oordelen
1: De oorzaak van het oordeel
2: Het uitstel van het oordeel
3: De voltrekking van het oordeel
4: De ontkoming aan het oordeel
31-10-2021
ochtenddienst

2 Koningen 23

vers 31 en 32

Ds. W.J. Karels Thema: Koning Joahaz
1: Een goddeloze koning
2: Een ontkroonde koning
3: Een beweende koning
31-10-2021
Middagdienst

1 Samuël 16

vers 1

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuël zalft David tot koning
De zalving was;
1: Een opdracht van God
2: Een beproeving voor Samuël
3: Een wonder voor David
4: Een heen wijzing naar Christus
31-10-2021
avonddienst
HC zondag 16 Ds. W.J. Karels Thema: Het NUT van de opstanding van Christus
1: Als BRON van de levendmaking
2: Als GROND van de rechtvaardigmaking
3: Als KRACHT van de heiligmaking
4: Als PAND van de heerlijkmaking
24-10-2021
ochtenddienst

Lukas 15

vers 1 t/m 10

Leesdienst

(Ds. J. Koster)

Thema: De gelijkenis van het schaap
1: Verloren
2: Gezocht
3: Gevonden
24-10-2021
Middagdienst

1 Samuël 15

vers 35

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuëls leed om Saul
1: De oorzaak van zijn leed
2: De verklaring van zijn leed
3: Het verkeerde in zijn leed
24-10-2021
avonddienst

1 Petrus 5

vers 10a

Leesdienst

(Th. van der Groe)

Thema: De God aller genade,die ons geroepen heeft tot Zijn heerlijkheid in Christus Jezus.

1: De persoon van wie de apostel getuigd;
2: Wat hij van Hem getuigd;

17-10-2021
ochtenddienst

Jesaja 45

vers 22

Leesdienst

(Ds. M.J.

van Gelder

Thema: Christus dringende en lieflijke roepstem
1: Wie roept Hij?
2: Waartoe roept Hij?
3: Wat belooft Hij?
17-10-2021
Middagdienst

1 Samuël 12

vers 22

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuëls afscheidsprediking
1: De gestalte bij die prediking
2: De eis in die prediking
3: De vrucht op die prediking
4: De bron van die prediking
17-10-2021
avonddienst

Genesis 1

vers 17a

Leesdienst

(Ds. B.J. van Boven)

Thema: De schepping van de zon
1: De plaats van de zon
2: De taak van de zon
3: De macht van de zon

16-10-2021

(Aangepaste kerkdienst)

Filémon

vers 18 en 19

Ds. W.J. Karels Thema: Paulus brief aan Filémon
1: Een weggelopen slaaf
2: Een pleitende Paulus
3: Een barmhartige Filémon
14-10-2021

(Trouwdienst

Gradus Boet

& Petra Aantjes)

Exodus 10 vers 23b Ds. W.J. Karels Thema: Een verlichte woning
1: In een donkere tijd
2: Bij een afgezonderd volk
3: Tot een lichtend licht

10-10-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Johannes 14

vers 6a

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als De Weg
1: Een Goddelijke weg
2: Een enige weg
3: Een wonderlijke Weg

10-10-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Johannes 14

vers 6b

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als De Waarheid
1: In de vervulling van Gods beloften
2: In de verklaring van Gods schaduwen
3: In het wáár maken van Gods kinderen

10-10-2021
avonddienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Johannes 11

vers 25

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als de Opstanding en Het Leven
1: De grondslag van dit Leven
2: De gemeenschap aan dit Leven
3: De Onderhouder van dit Leven
4: De Inhoud van dit Leven

03-10-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Kronieken 35

vers 24b

Ds. W.J. Karels Thema: Josia’s sterven
1: De aanleiding tot dit sterven
2: De rouw bij dit sterven
3: De heenwijzing in dit sterven
03-10-2021
middagdienst

1 Samuël 10

vers 1

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuel zalft Israëls eerste koning
1: De voorbereiding op die zalving
2: De betekenis van die zalving
3: De tekenen bij die zalving

03-10-2021
avonddienst

(voorbereiding

Heilig Avondmaal)

2 Samuel 23

vers 15

Ds. W.J. Karels Thema: Water uit Bethlehems Bornput
1: Begeerd water
2: Onbereikbaar water
3: Geput water
4: Uitgegoten water

29-09-2021
avonddienst

(GBS-dienst)

Mattheüs 14

vers 24

Ds. H.J. Agteresch Thema: Het schip in de storm
1: Jezus buiten het schip
2: Jezus bij het schip
3: Jezus in het schip
26-09-2021
ochtenddienst

Filippenzen 3

vers 7 en 8

Leesdienst

(Ds. H.J. Agteresch)

Thema: Hoe krijgt een zondaar kennis aan Christus?
1: Door te verliezen
2: Door te ontvangen
3: Door te verfoeien
26-09-2021
middagdienst
1 Samuël 8

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Drie dwaasheden van het volk Israël
1: Gods dienstknecht gekrenkt
2: Gods Koningschap versmaad
3: Gods waarschuwing verworpen
26-09-2021
avonddienst

Job 1

vers 20 en 21

Leesdienst

(Ds. J. Mijnders)

Thema: Jobs lijden en loven
1: Jobs geloofswandel
2: Jobs geloofsbeproeving
3: Jobs geloofsoverwinning
19-09-2021
ochtenddienst

Richteren 3

vers 20b

Ds. M.T. Al-Chalabi Thema: De heerlijkheid van Christus
1: De belofte van Ehud
2: De belofte van Christus
19-09-2021
middagdienst

1 Samuël 7

vers 9

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuël de voorbidder
1: De behoefte aan zijn voorbede
2: De grond van zijn voorbede
3: De verhoring van zijn voorbede
19-09-2021
avonddienst

Richteren 3

vers 31b

Ds. M.T. Al-Chalabi Thema: De heerlijkheid van Christus
1: Israëls held
2: Israëls Grote Held

12-09-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Kronieken 35

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels Thema: Het Paasfeest van Josia
1: Het lam geslacht
2: Het bloed gesprengd
3: Het offer gegeten
12-09-2021
middagdienst

1 Samuël 3

vers 10

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuël, de profeet
1: Samuël tot profeet geroepen
2: Samuël als profeet onderwezen
3: Samuël als profeet erkend

12-09-2021
avonddienst

(herdenkingsdienst)

Lukas 17

vers 10

Ds. W.J. Karels

Thema: Een dienstknecht des Heeren

1: Zijn ontvangen opdracht

2: Zijn verrichte arbeid

3: Zijn uitgesproken belijdenis

09-09-2021

(Trouwdienst

Alexander & Nelleke)

2 koningen 2

vers 19 (midden)

Ds. W.J. Karels Thema: Een goede woning
1: Een vervloekte stad
2: Een gezegende profeet
3: Een eeuwige zegen

05-09-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Koningen 23

vers 3 en 21

Ds. W.J. Karels Thema: Koning Josia
1: Een gesloten verbond
2: Een gehouden Pascha
05-09-2021
middagdienst

1 Samuël 2

vers 18

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Hoe Samuël de Heere diende
1: In welke omgeving hij de Heere diende
2: De genade waardoor hij de Heere diende
3: De wijze waarop hij de Heere diende
05-09-2021
avonddienst

HC zondag 16

vr. / antw. 44

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ nederdaling ter hel
1: Het tijdstip van deze nederdaling
2: De inhoud van deze nederdaling
3: Het doel van deze nederdaling
29-08-2021
ochtenddienst

Judas

vers 14 & 15

Leesdienst

(Ds. J. van Haaren)

Thema: Het laatste oordeel
1: Wie dat oordeel aankondigt;
2: Wie dat oordeel velt;
3: Wie dat oordeel raakt.
29-08-2021
middagdienst

1 Samuël 1

vers 20

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Het kind Samuël
1: Door de Heere verkoren
2: Van de Heere gebeden
3: Aan de Heere gegeven
29-08-2021
avonddienst

Jesaja 50

vers 10

Leesdienst

(Ds. A. Hoogerland)

Thema: Gods erfgenamen vertroost en versterkt
1: De vraag die aan deze erfgenamen gesteld wordt
2: Wat de Heere van die erfgenamen zegt
3: Het bevel dat aan die erfgenamen gegeven wordt.
22-08-2021
ochtenddienst

Filémon

vers 18 & 19a

Ds. W.J. Karels Thema: Filémon met Onésimus verzoend
1: Een weggelopen Onésimus
2: Een pleitende Paulus
3: Een barmhartige Filemon
22-08-2021
middagdienst

Openbaring 11

vers 7

Leesdienst

(Ds. A. Verschuure)

Thema: De twee getuigen
1: Hun macht
2: Hun ondergang
3: Hun overwinning
22-08-2021
avonddienst
HC zondag 16 Ds. W.J. Karels Thema: Sions betalende Borg
1: Gods recht voldaan
2: Het graf geheiligd
3: Gods kind gesterkt
4: De hel beschaamd

15-08-2021
ochtenddienst

2 Korinthe 4

vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: De geloofsgemeenschap met Jezus
1: De geloofsplanting
2: Het geloofsleven
3: De geloofskracht

15-08-2021
middagdienst

Titus 1 vers 3b

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Titus, een steun voor Paulus
1: Getuige van Christus
2: Getroost te Korinthe
3: Gediend te Kreta

15-08-2021
avonddienst

HC zondag 15

Ds. W.J. Karels

Thema: De lijdende Middelaar
1: Blussend Gods toorn
2: Betalend Gods recht
3: Wegdragend Gods vloek

12-08-2021

(Trouwdienst

Arie-Pieter

& Thirza)

Psalm 81 vers 11b

Ds. W.J. Karels

Thema: Een bevel en een belofte
1: Een liefdevol bevel

2: Een troostvolle belofte

08-08-2021
ochtenddienst

Lukas 18

vers 6-8

Ds. L. Blok

Thema: De gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter
1: Het beeld in deze gelijkenis

2: De lering uit deze gelijkenis

3: De troost in deze gelijkenis

08-08-2021
middagdienst

Hosea 14

vers 3

Leesdienst

(Ds. G. Mouw)

Thema: De noodzakelijkheid der waarachtige bekering
1: De aandrang tot de waarachtige bekering
2: Het onderwijs in tot de waarachtige bekering
3: De vrucht van tot de waarachtige bekering
08-08-2021
avonddienst

Jeremia 6

vers 16

Ds. L. Blok

Thema: De reis der waarachtige bekering
1: Stilstaan

2: Toezien

3: Vragen
4: Kiezen
5: Rusten

01-08-2021
ochtenddienst

Markus 7 vers 34

Leesdienst

(Ds. W. Harinck)

Thema: De zuchtende Zaligmaker
1: De oorzaak van Zijn zuchten
2: De houding bij Zijn zuchten
3: De vrucht door Zijn zuchten
01-08-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 26 en 27

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed verzoend
1: Naar de plaats der verzoening verwezen
2: Aan de plaats der verzoening verbonden
3: Op de plaats der verzoening verhoord
01-08-2021
avonddienst

1 Petrus 5 vers 7

Leesdienst

(Ds. A. H. Verhoef)

Thema: Een bemoedigende vermaning
1: Deze vermaning komt tot belaste zielen
2: Deze vermaning spreekt van een werk des geloofs
3: Deze vermaning wijst op de getrouwe God
25-07-2021
ochtenddienst

Mattheüs 17

vers 8

Leesdienst

(Ds. W. Visscher)

Thema: Het zien op Jezus
1: Wat er aan het zien vooraf gaat
2: Wat het zien inhoud
3: Wat er op het zien volgt.
25-07-2021
middagdienst

Handelingen 20

vers 9

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Eutychus, een godvrezende slaaf
1: Opstandingsblijdschap
2: Doodsberoering
3: Levensvreugde
25-07-2021
avonddienst

Openbaring 3

vers 20a

Leesdienst

(Oef. Th. Avinck)

Thema: Christus liefdevol handelen met zondaren
1: De Persoon die spreekt
2: De plaats waar Hij staat
3: Het werk dat Hij doet

23-07-2021

(Trouwdienst

Jorian

& Gerinde)

Johannes 2

vers 2

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus op de bruiloft te Kana.
1: De uitnodiging voor deze bruiloft.
2: Het wonder op deze bruiloft.
3: De lessen van deze bruiloft.
18-07-2021
ochtenddienst

Psalm 74

vers 19 en 20a

Leesdienst

(Ds. C. Hegeman)

Thema: Een gebed uit diepe ellende
1: De naam die de bidder zich geeft
2: De nood waarop de bidder wijst
3: De grond waarop de bidder pleit
18-07-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 9 t/m 17

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed bezocht
1: Het oordeel aan David gelaten
2: Het oordeel door David gevreesd
3: Het oordeel met mate voltrokken
4: Het oordeel voor David gezegend
18-07-2021
avonddienst

Handelingen 27

vers 22 t/m 25

Leesdienst

(Ds. W.C Lamain)

Thema: De rust in God te midden

van de grote storm des levens
1: Een geheim voor de wereld
2: Een vrucht van Christus’ bediening
3: Een weldaad alleen voor Gods erfdeel.

14-07-2021

Avonddienst

Ezechiël 37

vers 14a

Ds. M. Joosse

Thema: De levendmakende Geest

1: Voor geestelijk doden
2: Door de kracht van het Woord
3: Door het werk van de Geest

11-07-2021
ochtenddienst

2 koningen 19

vers 1

Ds. E. Bakker

Thema: Een dag der benauwdheid

1: Een verootmoedigd hart
2: Uitgezonde boodschappers
3: Een gekregen belofte

11-07-2021
middagdienst

Handelingen 9

vers 34

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Enéas, een verlamde

1: Waar hij woonde
2: Welk wonder hij beleefde
3: Wie in het wonder deelden

11-07-2021
avonddienst

2 koningen 19

vers 14

Ds. E. Bakker

Thema: Hiskia opnieuw beproefd

1: Vernieuwde dreiging
2: Uitgespreide brieven
3: Herhaalde belofte

4: Geschonken belofte

04-07-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

Ezechiël 48

vers 35b

Ds. W.J. Karels Thema: De heilige Godsstad
1: Haar heerlijke Naam.
2: Haar vaste grondslag
3: Haar gezegende inwoners.
04-07-2021
middagdienst

2 Kronieken 33

vers 12 en 13

Leesdienst

(Ds. S. W. Janse)

Thema: Boetedag in Babel
1: Afgedwaald;
2: Opgezocht;
3: Teruggebracht.
04-07-2021
avonddienst
HC zondag 14 Ds. W.J. Karels Thema: De menswording van Christus
1: Het wonder van deze menswording
2: Het doel van deze menswording
3: De troost van deze menswording

01-07-2021

Zendingsdienst

Handelingen 20

vers 24

Ds. J.B. Zippro

Thema: Paulus getuigenis aan de

ouderlingen van de gemeente van Efeze

1: Hij getuigd van zichzelf

2: Hij getuigd van zijn dienstwerk

3: Hij getuigd van zijn Koning

27-06-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 46 vers 20 Ds. W.J. Karels Thema: Hemelse Spijze
1: Het Erfdeel van de kinderen (vers 16 t/m 18)
2: Het Offer van de priesters (vers 20)
3: De keukens van de dienaren (vers 21 t/m 24)
27-06-2021
middagdienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Exodus 25 vers 23

Leesdienst

(Ds. A. Verschuure)

1: De heerlijkheid van de tafel der toonbroden.
2: De plaats van de tafel der toonbroden.
3: De voorwerpen op de tafel der toonbroden.
4: De gebruikers van de tafel der toonbroden.

27-06-2021
avonddienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Ezechiël 47 vers 1 Ds. W.J. Karels Thema: De stroom van Levend Water.
1: Haar Goddelijke oorsprong
2: Haar toenemende omvang
3: Haar gezegende vrucht
23-06-2021

Openbaring 22

vers 18 t/m 21

Ds. J.D.M. de Heer

20-06-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 40

vers 46

Ds. W.J. Karels Thema: De nadering tot het aangezicht des HEEREN
1: WIE er naderen
2: HOE ze naderen
3: WAARTOE ze naderen.

20-06-2021
middagdienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 41

vers 22b

Ds. W.J. Karels Thema: De Tafel voor het aangezicht des HEEREN
1: De betekenis van die Tafel
2: De nodiging tot die Tafel
3: De genieting aan die Tafel

20-06-2021
avonddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 43

vers 18 t/m 22

Ds. W.J. Karels Thema: CHRISTUS, Hét Altaar
1: Het Offer van Christus
2: Het Bloed van Christus
3: De Navolging van Christus
13-06-2021
ochtenddienst

Ezechiël 36

vers 26 & 27

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ Geest en Zijn Werk
1: Wat Hij wegneemt
2: Wat Hij schenkt
3: Waartoe Hij bekwaamt.
13-06-2021
middagdienst

Jeremia 28

vers 15

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Hanánja, de leugenprofeet.
1: Verlossing zonder recht.
2: Verlossing door recht.
3: Recht zonder verlossing.
13-06-2021
avonddienst
HC zondag 13 Ds. W.J. Karels Thema: Twee betekenisvolle Namen
1: Het Zoonschap van Christus
2: Het kindschap der Kerk
3: Het eigendom des Heeren
06-06-2021
ochtenddienst

2 Koningen 5

vers 15

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: De verlossing van een melaatse Syriër.
1: Hoe de verlossing werd verwacht.
2: Hoe de verlossing werd ontvangen.
3: Hoe de verlossing werd beleden.
06-06-2021
middagdienst

1 Petrus 2

vers 11 en 12

Leesdienst

(Ds. A.T. Huijser)

Thema: De kerk in de wereld.
1: De kerk wordt opgeroepen tot waakzaamheid.
2: De kerk wordt opgeroepen tot eerlijkheid.
3: De kerk wordt opgeroepen tot werkzaamheid.
06-06-2021
avonddienst

Handelingen 5

vers 38 en 39

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Gamáliëls raad aan het Sanhedrin.
1: Het werk van de mens.
2: Het werk van God.
3: Een tweeërlei uitkomst.

03-06-2021

(Trouwdienst

Geert Arie &

Gertrude)

Job 22 vers 21 Ds. W.J. Karels Thema: Gewennen aan God
1:De betekenis van dit gewennen
2: De vrucht aan dit gewennen

01-06-2021
avonddienst

(Israëldienst)

Deuteronomium 6 vers 4

Ds. A. Schot Thema: Een enig HEERE
1: Hoe die eenheid wordt beleden
2: Welke eenheid dit vereist
3: Hoe die eenheid wordt geleerd
30-05-2021
ochtenddienst

Handelingen 2

vers 11b

Ds. P.C. Vlot Thema: De Pinksterpreek.
1: Het wonder.
2: De boodschap.
3: De vrucht.
30-05-2021
middagdienst

2 Kronieken 28

vers 1 t/m 15

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Oded een profeet des Heeren.
1: De tijd van zijn prediking.
2: De inhoud van zijn prediking.
3: De vrucht van zijn prediking.
30-05-2021
avonddienst

Jozua 5

vers 13 t/m15

Ds. P.C. Vlot Thema: De komst van de Vorst van het heir des Heeren.
1: De tijd van Zijn komst.
2: De wijze van Zijn komst.
3: De vrucht van Zijn komst.

24-05-2021
ochtenddienst

(openb. Belijdenis)

Jesaja 59

vers 21

Ds. W.J. Karels Thema: ’s HEEREN Verbondstrouw.
1: Waaruit Verbondstrouw vloeit.
2: Wie deze Verbondstrouw geldt.
3: Wat deze Verbondstrouw inhoudt.

23-05-2021
ochtenddienst

(1e Pinksterdag)

Handelingen 2

vers 1 t/m 4

Ds. W.J. Karels Thema: Het Pinksterfeest.
1: De pinksterkerk (vers 1).
2: Het pinksterwerk (vers 2 en 3).
3: De Pinkstergeest (vers 4).

23-05-2021
middagdienst

(1e Pinksterdag)

Genesis 1 vers 2

Handelingen 2

vers 2

Openbaring 21 vers 3

Ds. C. Sonnevelt Thema: Pinksteren in de wereldgeschiedenis.
1: In de morgen daarvan.
2: Op de middag daarvan.
3: Aan de avond daarvan.

23-05-2021
avonddienst

(1e Pinksterdag)

Jesaja 63 vers 14 Ds. A.T. Huijser

Thema: De leiding van Gods Geest in

het leven van Gods volk.

1: Hoe Hij hen leidt (vers 14a).
2: Waarheen Hij hen leidt (vers 14b).
3: Waartoe Hij hen leidt (vers 14c).

16-05-2021
ochtenddienst

Johannes 14

vers 26 en 27a

Ds. W.J. Karels Thema: De belofte van de Heilige Geest.
1: Hoe Hij genoemd wordt.
2: Hoe Hij gezonden wordt.
3: Hoe Hij werkzaam is.
4: Hoe Hij vrede geeft.
16-05-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 1 t/m 8

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed beschreven.
1: David wordt aangespoord daartoe;
2: David blijft volharden daarin;
3: David wordt geslagen daarna.
16-05-2021
avonddienst

HC vraag en

antwoord 32

Ds. W.J. Karels Thema: De ambtsherstelling in Christus.
1: De Christen als Profeet.
2: De Christen als Priester.
3: De Christen als Koning.

13-05-2021
ochtenddienst

(Hemelvaartsdag)

Openbaring 12 vers 5b Ds. W.J. Karels Thema: De hemelvaart van Christus
1: Het feit van de hemelvaart;
2: De troost van de hemelvaart;
3: De vrucht van de hemelvaart;
09-05-2021
ochtenddienst

Filippenzen 3

vers 10 en 11

Ds. G. Clemens Thema: De enige troost
1: Kennen van Hem;
2: Leven uit Hem;
3: Sterven met Hem;
4: Hopen op Hem.
09-05-2021
middagdienst

2 Samuël 21

vers 10

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Ripza, een moeder
1: Haar bittere verleden;
2: Haar bloedschuldige kinderen;
3: Haar ontroerende dodenwacht.
09-05-2021
avonddienst

Genesis 5

vers 21 t/m 24

Ds.

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten