Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten
18-04-2021
ochtenddienst

1 Korinthe 6

vers 20

Ds. W.J. Karels Thema: Duur gekocht.
1: Wie er gekocht zijn;
2: Door Wie ze gekocht zijn;
3: Waarmee ze gekocht zijn;
4: Waaruit ze gekocht zijn;
5: Waartoe ze gekocht zijn.
18-04-2021
middagdienst

Numeri 21

vers 4 t/m 9

Leesdienst

(Ds. G. Beens)

Thema: Stervende mensen
1: De oorzaak van het sterven;
2: Het roepen tijdens het sterven;
3: Het middel tegen het sterven.

18-04-2021
avonddienst

(Bev. ambtsdr.)

Jesaja 32

vers 20

Ds. W.J. Karels Thema: De rechte ambtsdrager
1: Hoe hij moet zaaien;
2: Hoe hij moet dorsen;
3: Hoe hij wordt beloond.
11-04-2021
ochtenddienst

Lukas 7

vers 14a

Ds. G.J. van Aalst Thema: De Levensvorst en de dood
1: Tweeërlei stoet – vers 11 en 12
2: Tweeërlei woord – vers 13 en 14
3: Tweeërlei gevolg – vers 15 t/m 17
11-04-2021
middagdienst

Markus 15

vers 40b

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Salome, een dicipelin van Jezus
1: Haar dienen;
2: Haar onkunde;
3: Haar liefde.
11-04-2021
avonddienst

Johannes 21

vers 15 t/m 17

Leesdienst

(Ds. P. Blok)

Thema: Petrus’ herstelling in het ambt
1: Het weiden van de lammeren;
2: Het hoeden van de schapen;
3: Het weiden van de schapen.

05-04-2021
ochtenddienst

(2e Paasdag)

Lukas 24

vers 44 t/m 47

Ds. W.J. Karels Thema: De opstanding van Christus
1: In de schriften voorzegt
2: Voor het verstand geopend
3: Door de prediking verkondigd.

04-04-2021
ochtenddienst

(1e Paasdag)

Mattheüs 28

vers 9

Ds. W.J. Karels Thema: De opstanding van Christus
1: Door een afgewentelde grafsteen betékend
2: Door een gezonden engel gepredikt
3: Door een opgestane Zaligmaker getoond.

04-04-2021
middagdienst

(1e Paasdag)

Johannes 20

vers 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De verschijning van de

Heere Jezus aan Maria Magdalena

1: De droefheid vóór deze verschijning
2: De vreugde van deze verschijning
3: Het onderwijs na deze verschijning

04-04-2021
avonddienst

(1e Paasdag)

Johannes 20

vers 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De verschijning van de

Heere Jezus aan Maria Magdalena

1: De droefheid vóór deze verschijning
2: De vreugde van deze verschijning
3: Het onderwijs na deze verschijning

02-04-2021
avonddienst

(Goede Vrijdag)

Lukas 23

vers 34a

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ gebed aan het vloekhout
1: De diepe INHOUD van dit gebed
2: De vaste GROND van dit gebed
3: De rijke VRUCHT op dit gebed
28-03-2021
ochtenddienst
Lukas 23
vers 26 t/m 38
Leesdienst
(ds. M. Golverdingen)
28-03-2021
middagdienst
Jozua 24
vers 14 en 15
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Thema: Jozua's afscheidswoord op de landdag te Sichem
1: Een ernstige vermaning
2: Een droevige mogelijkheid
3: Een hartelijk voornemen
28-03-2021
avonddienst
Mattheüs 26
vers 1 t/m 5
Leesdienst
(ds. G.J.N. Moens)
Thema: Christus voorzegt Zijn kruisdood
1: Het profetisch onderwijs van Christus
2: Het priesterlijk lijden van Christus
3: De bittere vijandschap tegen Christus
21-03-2021
ochtenddienst

Mattheüs 27

vers 21

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus of Barabbas
1: Een aangrijpend tweetal
2: Een vreselijke keuze
3: Een onverdiende vrijlating
21-03-2021
middagdienst

Jozua 22

vers 10

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Thema: Het altaar aan de Jordaan
1: Een ernstige verdenking tegen dit altaar
2: Een verblijdend antwoord aangaande dit altaar
3: Een betekenisvolle naam voor dit altaar
21-03-2021
avonddienst
HC zondag 11 Ds. W.J. Karels Thema: Jezus, de Zaligmaker
1: Het WERK van de Zaligmaker
2: Het VERLOOCHENEN van de Zaligmaker
3: Het AANNEMEN van de Zaligmaker
14-03-2021
ochtenddienst

Mattheüs 26

vers 63a

Ds. A.T. Huijser Thema: De zwijgende Borg
1: Wanneer Hij zwijgt
2: Waarom Hij zwijgt
3: Waartoe Hij zwijgt
14-03-2021
middagdienst

Jozua 15

vers 19

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)

Thema: Achsa’s bede aan haar vader Kaleb
1: Een tegenvallend erfdeel

2: Een reine begeerte
3: Een ruime verhoring

14-03-2021
avonddienst

Zacharia 13

vers 8 en 9

Ds. A.T. Huijser Thema: Gods overblijfsel
1: Gespaard (vers 8)
2: Bedroefd (vers 9a)
3: Verhoord (vers 9b)
4: Vertroost (vers 9c)

10-03-2021
ochtenddienst

(Biddag)

Nehemia 2 vers 4

Ds. W.J. Karels Het gebed van Nehemia
1: De aanleiding tot dit gebed
2: Het tijdstip van dit gebed
3: De verhoring van dit gebed

10-03-2021
middagdienst

(Biddag)

Lukas 5

vers 12 en 13

Ds. C. Sonnevelt Een melaatse bidder
1: Zijn diepe nood
2: Zijn vlucht tot Christus
3: Zijn wonderlijke genezing
4: Zijn gang naar het heiligdom

10-03-2021
avonddienst

(Biddag)

Amos 4 vers 12

Ds. W.J. Karels Israëls Verbondsgod
1: ’s HEEREN dreiging (vers 1 t/m 5)
2: ’s HEEREN aanklacht (vers 6 t/m 11)
3: ’s HEEREN oproep (vers 12)

07-03-2021
ochtenddienst

(doopdienst)

Lukas 23 vers 11

Ds. W.J. Karels Christus’ bespotting door Herodes
1: Een spottende Herodes
2: Een betalende Middelaar
3: Een gezegende Kerk
07-03-2021
middagdienst

Jozua 14 vers 13

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Kalebs bede om zijn erfdeel
1: Het tijdstip van die bede
2: De grond van die bede
3: De verhoring van die bede
07-03-2021
avonddienst
HC zondag 10 Ds. W.J. Karels De voorzienigheid Gods
1: Haar omvang
2: Haar troost
3: Haar vrucht

28-02-2021
ochtenddienst

Johannes 18

vers 19 t/m 21

en 25

Leesdienst
(ds. J. Driessen)
Jezus in het huis van de hogeprieser
1: Jezus gevraagd van Zijn volgelingen
2: Jezus verwijzend naar Zijn volgelingen
3: Jezus verloochend door Zijn volgelingen

28-02-2021
middagdienst

Jozua 9

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
De Gibeonieten
1: Het bedrog door hen gepleegd
2: De eed aan hen gezworen
3: De straf aan hen opgelegd

28-02-2021
avonddienst

Johannes 13

vers 7b

Leesdienst
(ds. G. van Reenen)
Nu niet maar later
1: Omsluierde wegen
2: Verbergende wijsheid
3: Een blij vooruitzicht

21-02-2021
ochtenddienst

Markus 14

vers 47 t/m 52

Ds. W.J. Karels Het gevangen nemen van Christus
1: Het zwaard van Petrus
2: Het oor van Malchus
3: Het lijnwaad van de jongeling

21-02-2021
middagdienst

Jozua 3 vers 11

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Israëls doortocht door de Jordaan
1: Israël gereed voor de doortocht
2: Israël gespaard bij de doortocht
3: Israël verblijd na de doortocht

21-02-2021
avonddienst

Johannes 11

vers 52 t/m 57

Ds. C. Hogchem De naderende vervulling van de profetie
1: Pinksterklanken
2: Tweeërlei raad
3: Klemmende vraag

17-02-2021

Huwelijksdienst

Psalm 67 vers 2

Ds. W.J. Karels Drieërlei gebed
1: Een gebed om genade
2: Een gebed om zegen
3: Een gebed om gunst
14-02-2021
ochtenddienst

Johannes 11

vers 49 t/m 51

Ds. C. Hogchem Eén voor het gehele volk
1: De uitspraak van een goddeloze
2: De majesteit van het Evangelie
3: De voortgang van het welbehagen
14-02-2021
middagdienst

Jozua 2 vers 11b

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Het geloof van Rachab
1: Het wonder van haar geloof
2: De vruchten van haar geloof
3: De wasdom van haar geloof
14-02-2021
avonddienst

Exodus 12

vers 8 en 11

Ds. W.J. Karels Het eten van het Lam
1: WAT er gegeten moet worden
2: WAAROM er gegeten moet worden
3: HOE het gegeten moet worden
07-02-2021
ochtenddienst

Exodus 12

vers 23

Ds. W.J. Karels Het Bloed van het Lam
1: Het sterven buiten dit Bloed
2: Het aanbrengen van dit Bloed
3: Het schuilen achter dit Bloed
07-02-2021
middagdienst

Johannes 9

vers 39

Student M. Boersma Jezus gekomen tot een oordeel
1: Liggen onder een oordeel
2: Verlost van een oordeel
3: Blijven onder een oordeel
07-02-2021
avonddienst

Jeremia 45 vers 4

Student M. Boersma Baruch onder het oordeel van God
1: Zijn klacht tot God
2: Zijn bestraffing van God
3: Zijn troost door God
31-01-2021
ochtenddienst

Mattheüs 14
vers 32

Ds. W.J. Karels De HEERE Jezus troost in nood
1: Geleid in die nood (vers 22)
2: Gezien in die nood (Markus 6 vers 48)
3: Opgezocht in die nood (vers 24 t/m 27)
4: Gered uit die nood (vers 28 t/m 33)
31-01-2021
middagdienst

Numeri 27
vers 18

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Jozua tot leidsman over Israël gewijd
1: De vraag om die leidsman
2: De bevestiging van die leidsman
3: Het richtsnoer voor die leidsman
31-01-2021
avonddienst

HC zondag 9

Ds. W.J. Karels Het geloof in God de Vader
1: Een eeuwige Vader
2: Een scheppende Vader
3: Een genadige Vader
4: Een getrouwe Vader
24-01-2021
ochtenddienst

Deuteronomium 5

vers 29

Leesdienst
(ds. G.J van Aalst)
Gericht op ons welzijn
1: Gods zuchten
2: Gods geboden
3: Gods zegen
24-01-2021
middagdienst
Numeri 14
vers 38
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)

De verspieder van Kanaän
1: Jozua, eenzaam tussen de verspieders

2: Jozua, getuigend tegen de verspieders
3: Jozua, gespaard onder de verspieders

24-01-2021
avonddienst
Handelingen 16
vers 25
Leesdienst
(ds. P. van Ruitenburg)
Vreugde in de gevangenis
1: Paulus en Silas in de gevangenis
2: Vreugde ondanks de omstandigheden
3: Een les voor ons allen
17-01-2021
ochtenddienst
(doopdienst)
Mattheüs 3
vers 16
Ds. W.J. Karels Ambtsdragers in ’s HEEREN dienst.
1: Een tegensprekende ambtsdrager
2: Een gehoorzame Ambtsdrager
3: Een geliefde Ambtsdrager
17-01-2021
middagdienst
Exodus 33
vers 11b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
De tent der samenkomst
1: Mozes’ oprichten van de tent der samenkomst
2: ’s Heeren komen tot die tent
3: Jozua’s blijven in die tent
17-01-2021
avonddienst
HC zondag 8 Ds. W.J. Karels De kennis van een Drie-enig God
1: Beleden in de 12 artikelen
2: Gegrond op Gods Woord
3: Doorleefd in het hart
10-01-2021
ochtenddienst
Markus 4
vers 26-29
Ds. H.J. Agteresch Het evangeliezaad en de verborgen kracht.
1: Het zaaien
2: Het groeien
3: Het oogsten
10-01-2021
middagdienst
Exodus 19
vers 9
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Jozua's overwinning op Amelek
1: Op wie de overwinning behaald werd
2: Hoe de overwinning behaald werd
3: Waarom de overwinning beschreven staat
10-01- 2021
avonddienst
Matth. 21
vers 28-32
Ds. H.J. Agteresch Werk in mijn wijngaard!
1: De zoon die nee zei en ja deed
2: De zoon die ja zei en nee deed
3: De Zoon die ja zei en ja deed
03-01-2021
ochtenddienst
Matth. 3
vers 11 & 12
Ds. W.J. Karels Een ernstige separatie
1: Tweeërlei doop (water - Heilige geest)
2: Tweeërlei hoorders (koren - kaf)
3: Tweeërlei bestemming (schuur - vuur)
03-01-2021
middagdienst
Genesis 22
vers 7b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Het lam tot het brandoffer
1: Het gezochte lam
2: Het geschonken lam
3: Het gestorven lam
03-01-2021
avonddienst
HC zondag 7 Ds. W.J. Karels Het waar zaligmakend geloof
1: De geloofsplanting (vr. & antw. 20)
2: De geloofsdaden (vr. & antw. 21)
3: De geloofsinhoud (vr. & antw. 22 en 23)
01-01-2021
ochtenddienst
Psalm 25
vers 15a
Ds. W.J. Karels

Het zien op de HEERE

1: Het wonder van dit zien
2: De wijze van dit zien
3: de zaligheid van dit zien

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten